แผนงานโครงการ – 20 ข้อ

 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่าโครงการได้ถูกต้องที่สุด
 • แผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างมีระบบ
 • แผนการใช้เงินงบประมาณ
 • แผนการดำเนินงานตามขั้นตอน
 • แผนการใช้ทรัพยากร

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโครงการที่ดี
 • มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
 • เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน
 • เป็นการดำเนินงานที่ผ่านมา
 • มีระยะเวลากำหนดแน่นอน

 

 1. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของโครงการไม่ถูกต้อง
 • การปฏิบัติงานชัดเจน
 • สร้างอคติต่อบุคคลภายในหน่วยงาน
 • การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในหน้าที่

 

 1. ข้อใดกล่าวถึงส่วนประกอบของโครงการได้ถูกต้อง
 • ส่วนต้น ส่วนกลาง ส่วนท้าย
 • ส่วนนำ ส่วนขยาย ส่วนสรุป
 • ส่วนนำ ส่วนเนื้อความ ส่วนขยาย
 • ส่วนเนื้อความ ส่วนขยาย ส่วนท้าย

 

 1. งบประมาณอยู่ส่วนประกอบใดของโครงการ
 • ส่วนนำ
 • ส่วนเนื้อความ
 • ส่วนขยาย
 • ส่วนสรุปความ

 

 1. วัตถุประสงค์อยู่ส่วนประกอบใดของโครงการ
 • ส่วนนำ
 • ส่วนเนื้อความ
 • ส่วนขยาย
 • ส่วนสรุปความ

 

 1. ส่วนประกอบใดของโครงการ ที่มีความสำคัญมากที่สุด
 • ส่วนนำ
 • ส่วนเนื้อความ
 • ส่วนขยาย
 • ส่วนสรุปความ

 

 1. การเขียนเป้าหมายของโครงการ หมายถึงในลักษณะใด
 • เจตนาของผู้เขียนโครงการ
 • บอกหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • อธิบายความเป็นมาของโครงการ
 • กำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน

 

 1. เพราะเหตุใดจึงต้องระบุชื่อผู้ดำเนินโครงการ
 • ตรวจสอบความชัดเจนได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องได้
 • ตรวจสอบความรับผิดชอบได้
 • ตรวจสอบความสามารถได้

 

 1. โครงการประเภทใดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
 • โครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน
 • โครงการที่เสนอโดยกลุ่ม
 • โครงการที่เสนอโดยบุคคล
 • โครงการที่แบ่งตามระยะเวลา

 

 1. ภาษาในลักษณะใดไม่ควรนำมาเขียนโครงการ
 • ภาษาเขียน
 • ภาษาราชการ
 • ภาษาแบบแผน
 • ภาษาพูด

 

 1. หลักการเขียนโครงการข้อใดถูกต้องที่สุด
 • เขียนให้เหมาะสม
 • เขียนให้กะทัดรัด
 • เขียนให้ชัดเจน
 • เขียนให้มีเหตุผล

 

 1. โครงการจะนำไปปฏิบัติได้ต้องผ่านบุคคลใด
 • ผู้เขียนโครงการ
 • ผู้อนุมัติโครงการ
 • ผู้รับผิดชอบ
 • ผู้เสนอโครงการ

 

 1. การวางแผนเพื่อเขียนโครงการควรเริ่มจากข้อใด
 • เลือกเรื่องหรือปัญหา
 • พิจาณาความจำเป็นของปัญหา
 • พิจารณาความเป็นไปได้
 • พิจารณาแนวทางปฏิบัติ

 

 1. ส่วนประกอบใดของโครงการที่จำเป็นน้อยที่สุด
 • ชื่อโครงการ
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีดำเนินงาน
 • ปัญหาและอุปสรรค

 

 1. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • เพื่อให้พนักงานมีสถานที่พักผ่อน
 • ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
 • ปัจจุบันบริษัทไม่มีห้องนันทนาการ
 • ปรับปรุงห้องนันทนาการ 1 ห้อง รองรับพนักงานได้ 200 คน

 

 1. ข้อใดเป็นหลักการและเหตุผลของโครงการ
 • เพื่อให้พนักงานมีสถานที่พักผ่อน
 • ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
 • ปัจจุบันบริษัทไม่มีห้องนันทนาการ
 • ปรับปรุงห้องนันทนาการ 1 ห้อง รองรับพนักงานได้ 200 คน

 

 1. ข้อใดเป็นเป้าหมายของโครงการ
 • เพื่อให้พนักงานมีสถานที่พักผ่อน
 • ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท
 • ปัจจุบันบริษัทไม่มีห้องนันทนาการ
 • ปรับปรุงห้องนันทนาการ 1 ห้อง รองรับพนักงานได้ 200 คน

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะใช้ประกอบพิจาณาอนุมัติโครงการ
 • มีหลักการและเหตุผล
 • มีระยะที่กำหนดแน่นอน
 • มีความชอบของผู้เสนอโครงการ
 • ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

 

 1. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการทำโครงการ
 • แผนการทำงานล่วงหน้าที่ชัดเจน
 • เป็นหลักฐานในการของบประมาณ
 • เป็นเครื่องมือกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 • ความสามัคคีของหมู่คณะ