แผนงานโครงการ – 20 ข้อ

1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่าโครงการได้ถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโครงการที่ดี

 
 
 
 

3. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของโครงการไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

4. ข้อใดกล่าวถึงส่วนประกอบของโครงการได้ถูกต้อง

 
 
 
 

5. งบประมาณอยู่ส่วนประกอบใดของโครงการ

 
 
 
 

6. วัตถุประสงค์อยู่ส่วนประกอบใดของโครงการ

 
 
 
 

7. ส่วนประกอบใดของโครงการ ที่มีความสำคัญมากที่สุด

 
 
 
 

8. การเขียนเป้าหมายของโครงการ หมายถึงในลักษณะใด

 
 
 
 

9. เพราะเหตุใดจึงต้องระบุชื่อผู้ดำเนินโครงการ

 
 
 
 

10. โครงการประเภทใดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

 
 
 
 

11. ภาษาในลักษณะใดไม่ควรนำมาเขียนโครงการ

 
 
 
 

12. หลักการเขียนโครงการข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

13. โครงการจะนำไปปฏิบัติได้ต้องผ่านบุคคลใด

 
 
 
 

14. การวางแผนเพื่อเขียนโครงการควรเริ่มจากข้อใด

 
 
 
 

15. ส่วนประกอบใดของโครงการที่จำเป็นน้อยที่สุด

 
 
 
 

16. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ

 
 
 
 

17. ข้อใดเป็นหลักการและเหตุผลของโครงการ

 
 
 
 

18. ข้อใดเป็นเป้าหมายของโครงการ

 
 
 
 

19. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะใช้ประกอบพิจาณาอนุมัติโครงการ

 
 
 
 

20. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการทำโครงการ