การติดตามและประเมินผล – 20 ข้อ

1. ข้อใดเป็นประโยชน์การประเมินผลงาน

 
 
 
 

2. ข้อใดคืออุปสรรคในการประเมินผลงาน

 
 
 
 

3. วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน วิธีการใดเหมาะกับกิจการองค์กรขนาดเล็ก

 
 
 
 

4. ข้อใดมีลักษณะเป็นการประเมินผล

 
 
 
 

5. สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการประเมินผลคือข้อใด

 
 
 
 

6. ข้อสอบทำหน้าที่คล้ายกับอะไร

 
 
 
 

7. ความรู้ในเรื่องใดช่วยให้ออกข้อคำถามได้ดี

 
 
 
 

8. การวางแผนการสอบควรคำนึงถึงเรื่องใดก่อน

 
 
 
 

9. การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลการสอบปลัดอำเภอนั้นควรเริ่มต้นจากข้อใด

 
 
 
 

10. ถ้าการวัดผลประเมินผลการสอบปลัดอำเภอไม่ดี ใครจะเสียเปรียบมากที่สุด

 
 
 
 

11. อะไรที่ ไม่ ทำให้การวัดผลคลาดเคลื่อน

 
 
 
 

12. จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการทดสอบการสอบปลัดอำเภอคืออะไร

 
 
 
 

13. ข้อสอบคัดเลือก ต่างกัน กับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงไหน

 
 
 
 

14. ข้อใดเป็นโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการสอบ

 
 
 
 

15. การสร้างข้อสอบควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก

 
 
 
 

16. ผู้สอบปลัดอำเภอชื่อเอก สอบได้ 0 คะแนน หมายความว่าอย่างไร

 
 
 
 

17. คะแนนสอบของผู้เข้าสอบปลัดอำเภอแต่ละคน เรียกว่าอะไร

 
 
 
 

18. ในการสอบที่ต้องการวัดความสามารถในด้านการผสมผสานความคิดขั้นสูง ควรใช้ข้อสอบประเภทใด

 
 
 
 

19. เหตุใดข้อสอบแบบเลือกตอบจึงเป็นที่นิยมในการออกข้อสอบ

 
 
 
 

20. ข้อสอบอัตนัยมีข้อบกพร่องในข้อใด