การติดตามและประเมินผล – 20 ข้อ

 1. ข้อใดเป็นประโยชน์การประเมินผลงาน
 • พิจารณาความดีความชอบ
 • เพื่อให้การเลื่อนขั้นตำแหน่ง
 • เพื่อเป็นเครื่องมือการทดสอบบุคคล
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดคืออุปสรรคในการประเมินผลงาน
 • ผู้ประเมินไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
 • มีการสับเปลี่ยนพนักงานเจ้าหน้าที่
 • ปรับปรุงการสรรหาบุคลากร
 • ใช้เครื่องมือทดสอบบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน

 

 1. วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน วิธีการใดเหมาะกับกิจการองค์กรขนาดเล็ก
 • วิธีการจัดตำแหน่งงาน
 • วิธีการจัดลำดับขั้นตอนความสามารถ
 • วิธีการเปรียบเทียบ
 • วิธีการประเมินคน

 

 1. ข้อใดมีลักษณะเป็นการประเมินผล
 • อาหารวันนี้อร่อยมาก
 • เอกเป็นคนดีเพราะเป็นคนซื่อสัตย์
 • วันนี้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
 • แดงสอบปลัดอำเภอได้ 175 คะแนน

 

 1. สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในการประเมินผลคือข้อใด
 • เกณฑ์
 • ข้อสอบ
 • คะแนน
 • พฤติกรรม

 

 1. ข้อสอบทำหน้าที่คล้ายกับอะไร
 • เครื่องชั่ง
 • เครื่องจักร
 • เครื่องยนต์
 • เครื่องปั่นไฟ

 

 1. ความรู้ในเรื่องใดช่วยให้ออกข้อคำถามได้ดี
 • การสุ่มตัวอย่าง
 • การหาความเชื่อมั่น
 • การความเที่ยงตรง
 • การวิเคราะห์ข้อสอบ

 

 1. การวางแผนการสอบควรคำนึงถึงเรื่องใดก่อน
 • เนื้อหาวิชา
 • ชนิดของแบบทดสอบ
 • ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
 • จุดมุ่งหมายของการสอบ

 

 1. การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลการสอบปลัดอำเภอนั้นควรเริ่มต้นจากข้อใด
 • จะวัดอะไร
 • จะวัดเท่าใด
 • จะวัดทำไม
 • จะวัดแบบใด

 

 1. ถ้าการวัดผลประเมินผลการสอบปลัดอำเภอไม่ดี ใครจะเสียเปรียบมากที่สุด
 • ผู้เข้าสอบ
 • กรรมการคุมสอบ
 • อธิบดี
 • ผู้ที่ไม่ได้เข้าห้องสอบ

 

 1. อะไรที่ ไม่ ทำให้การวัดผลคลาดเคลื่อน
 • สถานที่สอบ
 • การดำเนินการสอบ
 • การตรวจให้คะแนน
 • เวลาที่ใช้ในการสอบ

 

 1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการทดสอบการสอบปลัดอำเภอคืออะไร
 • เพื่อคัดเลือก
 • เพื่อพยากรณ์
 • เพื่อตัดสินได้ตก
 • เพื่อจำแนกผู้สอบว่าเก่งอ่อน

 

 1. ข้อสอบคัดเลือก ต่างกัน กับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงไหน
 • เกณฑ์ที่ใช้
 • เนื้อหาที่วัด
 • ช่วงเวลาที่สอบ
 • ความยากง่าย

 

 1. ข้อใดเป็นโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการสอบ
 • ข้อสอบมีจำนวนมาก
 • ใช้เวลาในการสอบมาก
 • คำอธิบายไม่ชัดเจน
 • ตัวเลือกมีจำนวนมาก

 

 1. การสร้างข้อสอบควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก
 • เป้าหมายของการเป็นปลัดอำเภอ
 • ความรู้ของผู้เข้าสอบ
 • ข้อสอบที่กรมการปกครองใช้ทดสอบ
 • หลังสอบปลัดอำเภอสามารถนำไปใช้ได้

 

 1. ผู้สอบปลัดอำเภอชื่อเอก สอบได้ 0 คะแนน หมายความว่าอย่างไร
 • เขาไม่มีความรู้เลย
 • เขาทำข้อสอบผิดหมด
 • ข้อสอบยากเกินไป
 • ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน

 

 1. คะแนนสอบของผู้เข้าสอบปลัดอำเภอแต่ละคน เรียกว่าอะไร
 • ตัวเลข
 • สถิติ
 • ข้อมูล
 • คะแนนดิบ

 

 1. ในการสอบที่ต้องการวัดความสามารถในด้านการผสมผสานความคิดขั้นสูง ควรใช้ข้อสอบประเภทใด
 • แบบถูก-ผิด
 • แบบเลือกตอบ
 • แบบจับคู่
 • แบบความเรียง

 

 1. เหตุใดข้อสอบแบบเลือกตอบจึงเป็นที่นิยมในการออกข้อสอบ
 • วัดความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบได้ดี
 • ผู้ออกข้อสอบสามารถออกข้อสอบที่ดีได้ง่าย
 • สามารถวัดผลการเรียนในระดับสูงได้
 • มีความเป็นปรนัยและมีความเที่ยงสูง

 

 1. ข้อสอบอัตนัยมีข้อบกพร่องในข้อใด
 • พฤติกรรมที่วัด
 • จำนวนข้อสอบ
 • เนื้อหาที่วัด
 • การให้คะแนน