การบริหารจัดการ – 20 ข้อ

 1. ข้อใดคือลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปขององค์การทางธุรกิจ
 • ผลกำไร
 • ความอยู่รอด
 • สามารถแข่งขันได้
 • กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ

 

 1. อวัยวะข้อใด เป็นศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบชั่วดีและเป็นส่วนสำคัญของการจัดการ
 • สมอง
 • จิตใจ
 • ร่างกาย
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
 • เพราะมีองค์การจึงต้องมีการจัดการและการบริหาร
 • เพราะมีการจัดการจึงต้องอาศัยการบริหารและองค์การ
 • เพราะความต้องการจึงทำให้เกิดการจัดการและการบริหาร
 • เพราะความต้องการจึงเกิดองค์การและการบริหาร

 

 1. ผู้บริหารทุกระดับควรมีทักษะการจัดการตามข้อใดเท่าเทียมกัน
 • ทักษะด้านความคิด
 • ทักษะด้านเทคนิค
 • ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
 • ทักษะด้านการบริหารจัดการ

 

 1. ข้อใดเป็นศาสตร์ด้านการจัดการ
 • ความรู้
 • ความคิด
 • ความสามารถ
 • ความพยายาม

 

 1. ข้อใดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
 • เงิน
 • วัสดุ
 • บุคคล
 • เครื่องจักร

 

 1. ข้อใดเป็นทรัพยากรซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจ
 • Man
 • Money
 • Material
 • Machine

 

 1. ทรัพยากรข้อใดมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด
 • ทรัพยากรมนุษย์
 • ทรัพยากรการเงิน
 • ทรัพยากรข้อมูล
 • ทรัพยากรกายภาพ

 

 1. ข้อใดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างงาน โครงสร้างคน
 • การวางแผน
 • การขี้นำ/ชักนำ
 • การจัดองค์การ
 • การควบคุม

 

 1. ข้อใดจัดเป็น Human Resources
 • กำไร
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • อาคาร
 • รายงานการวิจัย

 

 1. กิจกรรมทางการจัดการ โดยพื้นฐานแล้วจะเริ่มจากกิจกรรมในข้อใด
 • การวางแผน
 • การจัดองค์การ
 • การควบคุม
 • การเป็นผู้นำ

 

 1. ลักษณะที่เห็นได้เด่นชัดนั้น การจัดการจัดได้ว่ามีลักษณะตามข้อใด
 • มีความเป็นศิลป์
 • มีความเป็นศาสตร์
 • เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์
 • เป็นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 1. การจัดการเป็นงานที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการคิดค้นหลักการต่าง ๆ มาประกอบการจัดการ ลักษณะดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นลักษณะในด้านใด
 • ความเป็นศิลป์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • ความเป็นมนุษยศาสตร์
 • ความเป็นศาสตร์

 

 1. ทักษะในการตัดสินใจอย่างฉับพลัน และทักษะในการแก้ปัญหา จัดได้ว่าเป็นทักษะของผู้บริหารในด้านใด
 • ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
 • ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
 • ทักษะด้านความรู้สึกนึกคิด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์

 

 1. การบริหารที่ทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้จัดเป็นการบริหารที่มีคุณลักษณะในข้อใด
 • ประสิทธิภาพ
 • ประสิทธิผล
 • ทักษะยอดเยี่ยม
 • นโยบายที่ดี

 

 1. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
 • ระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ
 • ความสลับซับซ้อนขององค์การ
 • ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
 • แนวโน้มของรัฐบาล

 

 1. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงของประชากร
 • การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
 • รายได้ประชาชาติและสภาพเงินเฟ้อและเงินฝืด
 • กฎหมายและข้อห้ามทางการเมืองและสังคม

 

 1. ข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
 • การเปลี่ยนแปลงของประชากร
 • ความเอาใจใส่ต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน
 • การพัฒนาระบบ IT
 • การลดอัตราการว่างงาน

 

 1. NAFTA คือ การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางการค้าของภูมิภาคใด
 • เอเชีย
 • แปซิฟิก
 • อเมริกาเหนือ
 • ยุโรป

 

 1. การจัดการตามสถานการณ์ผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไร
 • ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานทุกคน
 • ผู้บริหารเข็มงวดเด็ดขาด
 • การจัดองค์การควรมีความยืดหยุ่น
 • ได้ผลตอบแทนสูงเมื่อพนักงานทำงานดี