การบริหารจัดการ – 20 ข้อ

1. ข้อใดคือลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปขององค์การทางธุรกิจ

 
 
 
 

2. อวัยวะข้อใด เป็นศูนย์กลางของความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบชั่วดีและเป็นส่วนสำคัญของการจัดการ

 
 
 
 

3. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง

 
 
 
 

4. ผู้บริหารทุกระดับควรมีทักษะการจัดการตามข้อใดเท่าเทียมกัน

 
 
 
 

5. ข้อใดเป็นศาสตร์ด้านการจัดการ

 
 
 
 

6. ข้อใดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

 
 
 
 

7. ข้อใดเป็นทรัพยากรซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจ

 
 
 
 

8. ทรัพยากรข้อใดมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด

 
 
 
 

9. ข้อใดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างงาน โครงสร้างคน

 
 
 
 

10. ข้อใดจัดเป็น Human Resources

 
 
 
 

11. กิจกรรมทางการจัดการ โดยพื้นฐานแล้วจะเริ่มจากกิจกรรมในข้อใด

 
 
 
 

12. ลักษณะที่เห็นได้เด่นชัดนั้น การจัดการจัดได้ว่ามีลักษณะตามข้อใด

 
 
 
 

13. การจัดการเป็นงานที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการคิดค้นหลักการต่าง ๆ มาประกอบการจัดการ ลักษณะดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นลักษณะในด้านใด

 
 
 
 

14. ทักษะในการตัดสินใจอย่างฉับพลัน และทักษะในการแก้ปัญหา จัดได้ว่าเป็นทักษะของผู้บริหารในด้านใด

 
 
 
 

15. การบริหารที่ทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้จัดเป็นการบริหารที่มีคุณลักษณะในข้อใด

 
 
 
 

16. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

 
 
 
 

17. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

 
 
 
 

18. ข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี

 
 
 
 

19. NAFTA คือ การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางการค้าของภูมิภาคใด

 
 
 
 

20. การจัดการตามสถานการณ์ผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไร