รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 1-40

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

 
 
 
 

2. องค์กรใดทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

 
 
 
 

3. มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใด

 
 
 
 

4. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใด

 
 
 
 

5. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาอธิปไตยผ่านทางใด

 
 
 
 

6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนคณะองคมนตรี

 
 
 
 

7. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

 
 
 
 

8. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี

 
 
 
 

9. ข้อใดไม่ใช่สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยด้านความเสมอภาค

 
 
 
 

10. ข้อใดเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

 
 
 
 

11. เสรีภาพของสื่อมวลชน ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

12. ข้อใดถือเป็นสิทธิชุมชน

 
 
 
 

13. “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชนหรือหมู่คณะ” เป็นสิทธิในข้อใด

 
 
 
 

14. บุคคลซึ่งมีอายุเกินกี่ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

 
 
 
 

15. ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้องค์การใดวินิจฉัยได้

 
 
 
 

16. ข้อใดเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

 
 
 
 

17. ข้อใดเป็นหน้าที่ของรัฐ

 
 
 
 

18. ข้อใดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ

 
 
 
 

19. แนวนโยบายแห่งรัฐในข้อแรกกล่าวถถึงเรื่องใด

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

 
 
 
 

22. รัฐสภาประกอบด้วย

 
 
 
 

23. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานรัฐสภา

 
 
 
 

24. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานรัฐสภา

 
 
 
 

25. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้ใดทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน

 
 
 
 

26. ถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ผู้ใดทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน

 
 
 
 

27. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของ

 
 
 
 

28. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของ

 
 
 
 

29. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนตามข้อใดมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง

 
 
 
 

30. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนตามข้อใดมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง

 
 
 
 

31. องค์กรใดมีหน้าที่วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ ส.ว. สิ้นสุดลงหรือไม่

 
 
 
 

32. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง ให้ส่งเรื่องไปยังองค์กรใดเพื่อวินิจฉัย

 
 
 
 

33. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คน

 
 
 
 

34. สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

35. สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

36. ในการเลือกตั้งทั่วไปได้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงร้อยละเท่าใดสามารถดำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้

 
 
 
 

37. เขตเลือกตั้ง ส.ส. ให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละกี่คน

 
 
 
 

38. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละกี่คะแนน

 
 
 
 

39. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบใดที่เรียกกันติดปากแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว

 
 
 
 

40. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ช้ากว่ากี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง