รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 1-40

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก
 • เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560
 • มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา
 • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนามรับรอง

 

 1. องค์กรใดทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
 • คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

 1. มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใด
 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
 • ความสามัคคี
 • ความดีงาม
 • ความเป็นประชาธิปไตย

 

 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใด
 • ปวงชนชาวไทย
 • คณะรัฐมนตรี
 • รัฐสภา
 • ศาล

 

 1. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาอธิปไตยผ่านทางใด
 • รัฐมนตรี รัฐสภา และศาล
 • ศาล รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี
 • รัฐสภา ศาล และวุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล

 

 1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนคณะองคมนตรี
 • ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน
 • ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 18 คน
 • ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 19 คน
 • ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 19 คน

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานองคมนตรี

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานองคมนตรี

 

 1. ข้อใดไม่ใช่สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยด้านความเสมอภาค
 • ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 • บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
 • บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา
 • ข้าราชการย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

 

 1. ข้อใดเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
 • บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
 • บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
 • บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. เสรีภาพของสื่อมวลชน ข้อใดถูกต้อง
 • บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร
 • บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 • การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามจะกระทำมิได้
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดถือเป็นสิทธิชุมชน
 • บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ
 • บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ
 • บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชนหรือหมู่คณะ” เป็นสิทธิในข้อใด
 • สิทธิในทรัพย์สิน
 • สิทธิชุมชน
 • สิทธิในการรวมกลุ่ม ชุมนุม และจัดตั้งพรรคการเมือง
 • สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

 

 1. บุคคลซึ่งมีอายุเกินกี่ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
 • 50 ปี
 • 55 ปี
 • 60 ปี
 • 61 ปี

 

 1. ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้องค์การใดวินิจฉัยได้
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

 1. ข้อใดเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
 • ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
 • รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น สมบัติของชาติ
 • รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
 • รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

 

 1. ข้อใดเป็นหน้าที่ของรัฐ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
 • รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
 • รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

 1. ข้อใดเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ
 • รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง
 • รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. แนวนโยบายแห่งรัฐในข้อแรกกล่าวถถึงเรื่องใด
 • ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถ
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย
 • บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ
 • บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร
 • บุคคลมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 1. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
 • แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ
 • แนวนโยบายรถคันแรกและบ้านหลังแรก
 • แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน

 

 1. รัฐสภาประกอบด้วย
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติและวุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎรและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานรัฐสภา
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานรัฐสภา
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

 1. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้ใดทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี
 • รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 1. ถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ผู้ใดทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี
 • รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของ
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • รัฐสภา
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • วุฒิสภา

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำแนะนำและยินยอมของ
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • รัฐสภา
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • วุฒิสภา

 

 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนตามข้อใดมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง
 • 2 ใน 3
 • 1 ใน 5
 • 3 ใน 5
 • 1 ใน 10

 

 1. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนตามข้อใดมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง
 • 2 ใน 3
 • 1 ใน 5
 • 3 ใน 5
 • 1 ใน 10

 

 1. องค์กรใดมีหน้าที่วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. หรือ ส.ว. สิ้นสุดลงหรือไม่
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • วุฒิสภา

 

 1. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง ให้ส่งเรื่องไปยังองค์กรใดเพื่อวินิจฉัย
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • ศาลปกครอง
 • ศาลฎีกา
 • ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 1. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คน
 • 150
 • 350
 • 375
 • 500

 

 1. สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน
 • 150
 • 350
 • 375
 • 500

 

 1. สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนกี่คน
 • 150
 • 350
 • 375
 • 500

 

 1. ในการเลือกตั้งทั่วไปได้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงร้อยละเท่าใดสามารถดำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้
 • ร้อยละ 80
 • ร้อยละ 85
 • ร้อยละ 90
 • ร้อยละ 95

 

 1. เขตเลือกตั้ง ส.ส. ให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละกี่คน
 • 1 คน
 • 2 คน
 • 3 คน
 • ขึ้นอยู่กับจำนวนราษฎร

 

 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละกี่คะแนน
 • 1 คะแนน
 • 2 คะแนน
 • 2 คะแนน แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
 • 3 คะแนน

 

 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบใดที่เรียกกันติดปากแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว
 • แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 • แบบบัญชีรายชื่อ
 • แบบสัดส่วน
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ช้ากว่ากี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน