รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 41-80

 1. การคำนวณจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่คน
 • 150 คน
 • 350 คน
 • 375 คน
 • 500 คน

 

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้ 1 คน
 • ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
 • ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดครบแล้วแต่งยังมี ส.ส. ไม่ถึง 350 คน ต้องทำอย่างไร
 • จำนวนที่ขาดไปเพิ่มกับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ
 • เพิ่ม ส.ส. ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคำนวณราษฎรมากที่สุด
 • เพิ่ม ส.ส. ให้จังหวัดใหญ่ๆ โดยแบ่งตามภาค
 • เพิ่ม ส.ส. ให้กับเขตกรุงเทพมหานคร

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 1 คน
 • ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี
 • ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน
 • ต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละกี่บัญชี
 • 1 บัญชี
 • 2 บัญชี
 • 3 บัญชี
 • 4 บัญชี

 

 1. การคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยจำนวนตามข้อใด
 • 150
 • 350
 • 375
 • 500

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
 • ผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ำกัน
 • ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 • ส่งบัญชีรายชื่อให้ กกต. ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคละไม่เกินกี่รายชื่อ
 • 1 รายชื่อ
 • 2 รายชื่อ
 • 3 รายชื่อ
 • 4 รายชื่อ

 

 1. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองเสนอต่อใคร
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • นายทะเบียนพรรคการเมือง
 • หัวหน้าพรรคการเมือง

 

 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวัน 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 • บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 1. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือบุคคลในข้อใด
 • เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 60 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้งเพราะเหตุยุบสภา

 

 1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใด
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 • เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
 • เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. บุคคลตามข้อใด ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
 • นายแดงติดยาเสพติดให้โทษ
 • นายดำเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • นายเขียวเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ใดที่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้
 • นายแดงเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมา 15 ปีแล้วนับถึงวันเลือกตั้ง
 • นายดำต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • นายเขียวเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก
 • นายนัสเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด ฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า

 

 1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต้องเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 4 ปี
 • 5 ปี

 

 1. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ปี 2540 คือข้อใด
 • เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 (แปรญัตติให้มีส่วนได้เสียกับงบประมาณรายจ่ายฯ)
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ถ้าเคยเป็น ส.ว. แล้วต้องการสมัคร ส.ส. จะสมัครได้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเกินกี่ปีขึ้นไป
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 3 ปี
 • 4 ปี

 

 1. อายุของสภาผู้แทนราษฎรข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • 4 ปี
 • 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
 • 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 • 4 ปีนับแต่วันที่ กกต. ประกาศรับรอง

 

 1. สมาชิกภาพของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มแต่วันใด
 • วันสมัครรับเลือกตั้ง
 • วันเลือกตั้ง
 • วันที่ กกต. รับรอง
 • วันประชุมสภาครั้งแรก

 

 1. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมติของพรรคการเมืองที่สังกัด ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 1 ใน 3
 • 3 ใน 4
 • 2 ใน 5
 • 4 ใน 5

 

 1. ถ้าพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในกี่วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด
 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน

 

 1. ถ้าพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีถูกคำสั่งยุบพรรคการเมือง ถ้ามิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในกี่วันนับแต่มีคำสั่งให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด
 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน

 

 1. ส.ส. ขาดขาดประชุมเกินจำนวนตามข้อใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด
 • 1 ใน 3
 • 1 ใน 4
 • 3 ใน 5
 • 4 ใน 5

 

 1. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน
 • 30 วันแต่ไม่เกิน 45 วัน

 

 1. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะยุบสภาต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน
 • 30 วันแต่ไม่เกิน 45 วัน

 

 1. การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำภายในกี่วันนับแต่กฎหมายใช้บังคับ
 • 5 วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 60 วัน

 

 1. การยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ออกเป็นกฎหมายระดับใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศ

 

 1. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน
 • 30 วันแต่ไม่เกิน 45 วัน

 

 1. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้มีการประกาศรายในราชกิจจานุเบกษาภายในกี่วันวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
 • 7 วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน

 

 1. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานศาลปกครองสูงสุด

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานศาลปกครองสูงสุด

 

 1. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 200 คน
 • 150 คน
 • 120 คน
 • 100 คน

 

 1. วุฒิสภาจาก
 • การเลือกตั้ง
 • การเลือกกันเอง
 • การคัดเลือก
 • การสรรหา

 

 1. กฎหมายในข้อใดเกี่ยวกับการเลือกวุฒิสภา
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 • พระราชกฤษฎีกาประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 

 1. การเลือกวุฒิสภาให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับใด
 • ระดับหมู่บ้าน
 • ระดับตำบล
 • ระดับอำเภอ
 • ระดับจังหวัด

 

 1. ถ้าวุฒิสภาว่างลง ไม่ว่าเพราะเหตุตำแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใด หรือไม่มีรายชื่อบุคคลที่สำรองไว้เหลืออยู่ ต้องดำเนินการเลือกให้มีสมาชิกวุฒิสภาให้ครบตามจำนวนภายในกี่วัน
 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • ไม่ต้องเลือกให้ ส.ว. มีเท่าที่มีอยู่

 

 1. เงื่อนไขใดเป็นเหตุให้ต้องเลือกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง
 • สมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกิน 180 วัน
 • สมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกิน 1 ปี
 • สมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึง 2 ใน 3 และอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกิน 1 ปี
 • สมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึง 2 ใน 3 และอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกิน 2 ปี

 

 1. ถ้าต้องเลือกวุฒิสภามาแทนตำแหน่งที่ว่างให้เลือกภายในกี่วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน

 

 1. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็น
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศ