รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 41-80

41. การคำนวณจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่คน

 
 
 
 

42. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 
 
 
 

43. เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดครบแล้วแต่งยังมี ส.ส. ไม่ถึง 350 คน ต้องทำอย่างไร

 
 
 
 

44. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 1 คน

 
 
 
 

45. การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละกี่บัญชี

 
 
 
 

46. การคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยจำนวนตามข้อใด

 
 
 
 

47. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 
 
 
 

48. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคละไม่เกินกี่รายชื่อ

 
 
 
 

49. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองเสนอต่อใคร

 
 
 
 

50. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

51. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือบุคคลในข้อใด

 
 
 
 

52. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

 
 
 
 

53. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใด

 
 
 
 

54. บุคคลตามข้อใด ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

 
 
 
 

55. ผู้ใดที่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้

 
 
 
 

56. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต้องเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

57. บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ปี 2540 คือข้อใด

 
 
 
 

58. ถ้าเคยเป็น ส.ว. แล้วต้องการสมัคร ส.ส. จะสมัครได้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเกินกี่ปีขึ้นไป

 
 
 
 

59. อายุของสภาผู้แทนราษฎรข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 
 
 
 

60. สมาชิกภาพของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มแต่วันใด

 
 
 
 

61. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมติของพรรคการเมืองที่สังกัด ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด

 
 
 
 

62. ถ้าพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในกี่วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด

 
 
 
 

63. ถ้าพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีถูกคำสั่งยุบพรรคการเมือง ถ้ามิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในกี่วันนับแต่มีคำสั่งให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด

 
 
 
 

64. ส.ส. ขาดขาดประชุมเกินจำนวนตามข้อใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุด

 
 
 
 

65. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน

 
 
 
 

66. เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะยุบสภาต้องกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน

 
 
 
 

67. การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำภายในกี่วันนับแต่กฎหมายใช้บังคับ

 
 
 
 

68. การยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ออกเป็นกฎหมายระดับใด

 
 
 
 

69. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน

 
 
 
 

70. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้มีการประกาศรายในราชกิจจานุเบกษาภายในกี่วันวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

 
 
 
 

71. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

 
 
 
 

72. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 
 
 
 

73. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

 
 
 
 

74. วุฒิสภาจาก

 
 
 
 

75. กฎหมายในข้อใดเกี่ยวกับการเลือกวุฒิสภา

 
 
 
 

76. การเลือกวุฒิสภาให้ดำเนินการตั้งแต่ระดับใด

 
 
 
 

77. ถ้าวุฒิสภาว่างลง ไม่ว่าเพราะเหตุตำแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใด หรือไม่มีรายชื่อบุคคลที่สำรองไว้เหลืออยู่ ต้องดำเนินการเลือกให้มีสมาชิกวุฒิสภาให้ครบตามจำนวนภายในกี่วัน

 
 
 
 

78. เงื่อนไขใดเป็นเหตุให้ต้องเลือกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง

 
 
 
 

79. ถ้าต้องเลือกวุฒิสภามาแทนตำแหน่งที่ว่างให้เลือกภายในกี่วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

 
 
 
 

80. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็น