รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 81-120

 1. การเลือกสมาชิกวุฒิสภานับแต่กฎหมายใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกภายในกี่วัน
 • 5 วัน
 • 10 วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน

 

 1. ผู้ที่จะสมัคร ส.ว. ต้องมีคุณสมบัติเรื่องอายุตามข้อใด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันเลือกตั้ง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีในวันเลือกตั้ง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีในวันสมัครรับเลือก

 

 1. คุณสมบัติของ ส.ว. ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำงาน มีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัคร
 • เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 

 1. ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว. (ไม่สามารถสมัครได้)
 • นายแดงเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 • นายดำเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้พ้นจากการเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 • นายเขียวเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง และได้พ้นจากการดำรงตำแหน่ง ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 • นายฟ้าเป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี และได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก

 

 1. อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปี
 • 4 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก
 • 4 ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
 • 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก
 • 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

 

 1. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่
 • วันสมัครรับเลือก
 • วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรอง
 • วันประชุมวุฒิสภาครั้งแรก
 • วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก

 

 1. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ว. ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
 • ตาย
 • ลาออก
 • ขาดประชุมเกินจำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนวันประชุม

 

 1. นายแดงเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน 2 ปี สามารถดำรงตำแหน่งใดได้
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

 

 1. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สามารถมีรองประธานได้กี่คน
 • 1 คน
 • 2 คน
 • 1 หรือ 2 คน
 • ไม่เกิน 4 คน

 

 1. บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองของ ส.ส. และ ส.ว. กล่าวถึงเรื่องใด
 • ส.ส. และ ส.ว. ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
 • ส.ส. และ ส.ว. ต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ
 • ส.ส. และ ส.ว. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
 • 7 วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน

 

 1. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 คือวันใด
 • วันประชุมครั้งแรก
 • วันที่ 1 มกราคม
 • แล้วแต่ความเห็นชอบของรัฐสภา
 • วันที่รัฐสภาเป็นผู้กำหนด

 

 1. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ใครเป็นผู้กำหนด
 • รัฐสภา
 • วุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี

 

 1. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภากี่สมัย
 • 2 สมัย
 • 3 สมัย
 • 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย
 • 4 สมัย

 

 1. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 1 สมัยมีกำหนดเวลากี่วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน
 • 180 วัน
 • 240 วัน

 

 1. การปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนดเวลา 120 วัน จะกระทำได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของ
 • รัฐสภา
 • วุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี

 

 1. อำนาจเรียกประชุมรัฐสภาเป็นของ
 • พระมหากษัตริย์
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา

 

 1. การขอประชุมสมัยวิสามัญสามารถกระทำได้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดเข้าชื่อ
 • 1 ใน 3
 • 1 ใน 4
 • 3 ใน 5
 • 4 ใน 5

 

 1. การขอประชุมสมัยวิสามัญให้เข้าชื่อร้องขอต่อ
 • พระมหากษัตริย์
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา

 

 1. การประชุมสมัยวิสามัญใครมีหน้าที่นำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 • พระมหากษัตริย์
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา

 

 1. การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • พระราชกำหนด
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. กลุ่มบุคคลตามข้อใดสามารถร้องขอให้มีการประชุมลับได้
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ ต้องกำหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย ตามสัดส่วนในข้อใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

 

 1. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้องกำหนดให้ ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย ตามสัดส่วนในข้อใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

 

 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 บังคับให้ตราขึ้นมีกี่ฉบับ
 • 9 ฉบับ
 • 10 ฉบับ
 • 11 ฉบับ
 • 12 ฉบับ

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

 

 1. ผู้ใดไม่สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อ
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
 • ข้อ และ 3.

 

 1. ถ้า ส.ส. ต้องการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องเข้าชื่อตามสัดส่วนในข้อใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

 

 1. การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อ
 • รัฐสภา
 • วุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี

 

 1. การประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน
 • 180 วัน
 • 240 วัน

 

 1. ภายในกี่วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็น
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. ใครสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรได้
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต้องมีคำรับรองของของผู้ใด
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 1. ข้อใดถือเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
 • การกู้เงิน
 • การค้ำประกัน
 • เงินตรา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ใครเป็นผู้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ
 • ประธานวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาทุกคณะ
 • นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ
 • ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 1. เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อ
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • รัฐสภา
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • วุฒิสภา

 

 1. …ต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายใน…วัน
 • รัฐสภา / 60 วัน
 • วุฒิสภา / 60 วัน
 • รัฐสภา / 30 วัน
 • วุฒิสภา / 30 วัน

 

 1. ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ก็ให้กระทำได้ และเป็นอำนาจของผู้ใด
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • รัฐสภา
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • วุฒิสภา

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต้องล่วงพ้นระยะเวลากี่วันแล้ว
 • 90 วัน
 • 120 วัน
 • 180 วัน
 • 240 วัน