รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 81-120

81. การเลือกสมาชิกวุฒิสภานับแต่กฎหมายใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกภายในกี่วัน

 
 
 
 

82. ผู้ที่จะสมัคร ส.ว. ต้องมีคุณสมบัติเรื่องอายุตามข้อใด

 
 
 
 

83. คุณสมบัติของ ส.ว. ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

84. ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว. (ไม่สามารถสมัครได้)

 
 
 
 

85. อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปี

 
 
 
 

86. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่

 
 
 
 

87. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ว. ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

88. นายแดงเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน 2 ปี สามารถดำรงตำแหน่งใดได้

 
 
 
 

89. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สามารถมีรองประธานได้กี่คน

 
 
 
 

90. บทที่ใช้แก่สภาทั้งสองของ ส.ส. และ ส.ว. กล่าวถึงเรื่องใด

 
 
 
 

91. ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก

 
 
 
 

92. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 คือวันใด

 
 
 
 

93. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ใครเป็นผู้กำหนด

 
 
 
 

94. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภากี่สมัย

 
 
 
 

95. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 1 สมัยมีกำหนดเวลากี่วัน

 
 
 
 

96. การปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีก่อนครบกำหนดเวลา 120 วัน จะกระทำได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของ

 
 
 
 

97. อำนาจเรียกประชุมรัฐสภาเป็นของ

 
 
 
 

98. การขอประชุมสมัยวิสามัญสามารถกระทำได้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดเข้าชื่อ

 
 
 
 

99. การขอประชุมสมัยวิสามัญให้เข้าชื่อร้องขอต่อ

 
 
 
 

100. การประชุมสมัยวิสามัญใครมีหน้าที่นำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

 
 
 
 

101. การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

102. กลุ่มบุคคลตามข้อใดสามารถร้องขอให้มีการประชุมลับได้

 
 
 
 

103. ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ ต้องกำหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย ตามสัดส่วนในข้อใด

 
 
 
 

104. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้องกำหนดให้ ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย ตามสัดส่วนในข้อใด

 
 
 
 

105. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 บังคับให้ตราขึ้นมีกี่ฉบับ

 
 
 
 

106. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

 
 
 
 

107. ผู้ใดไม่สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้

 
 
 
 

108. ถ้า ส.ส. ต้องการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องเข้าชื่อตามสัดส่วนในข้อใด

 
 
 
 

109. การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อ

 
 
 
 

110. การประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน

 
 
 
 

111. ภายในกี่วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็น

 
 
 
 

112. ใครสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรได้

 
 
 
 

113. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต้องมีคำรับรองของของผู้ใด

 
 
 
 

114. ข้อใดถือเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

 
 
 
 

115. ใครเป็นผู้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่

 
 
 
 

116. เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อ

 
 
 
 

117. …ต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายใน…วัน

 
 
 
 

118. ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน

 
 
 
 

119. ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ก็ให้กระทำได้ และเป็นอำนาจของผู้ใด

 
 
 
 

120. ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต้องล่วงพ้นระยะเวลากี่วันแล้ว