รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 121-160

121. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

 
 
 
 

122. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ต้องส่งมาที่วุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในกี่วัน

 
 
 
 

123. การแปรญัตติในขั้นตอนการพิจารณาสิ่งใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำได้

 
 
 
 

124. การแปรญัตติในขั้นตอนการพิจารณา สภาผู้แทนราษฎรสามารถการแปรญัตติในเรื่องใดได้บ้าง

 
 
 
 

125. องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาหากการแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย

 
 
 
 

126. กรณีที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการหรือรู้ว่ามีการกระทำให้มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย อำนาจการเรียกเงินคืนเงินมีกำหนดระยะเวลากี่ปี

 
 
 
 

127. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี รอไว้กี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา

 
 
 
 

128. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในกี่วัน

 
 
 
 

129. หากสงสัยว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ องค์กรใดที่มีอำนาจวินิจฉัย

 
 
 
 

130. หากสงสัยว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจำนวนในข้อใดสามารถเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภาได้

 
 
 
 

131. ส.ส. อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ต้องเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป จำนวนเท่าใด

 
 
 
 

132. ส.ส. อภิปรายคณะรัฐมนตรีเพื่อซักถามข้อเท็จจริง ต้องเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป จำนวนเท่าใด

 
 
 
 

133. ส.ว. อภิปรายคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงข้อเท็จจริง ต้องเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา จำนวนเท่าใด

 
 
 
 

134. ผู้นำฝ่ายค้านจะแจ้งขอเปิดอภิปรายทั่วไปในปัญหาสำคัญของประเทศ ต้องแจ้งขอเปิดต่อผู้ใด

 
 
 
 

135. กรณีตามข้อใดที่ไม่ต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

 
 
 
 

136. องค์ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

137. อำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นของ

 
 
 
 

138. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองตามข้อใด

 
 
 
 

139. ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

 
 
 
 

140. นายกรัฐมนตรีห้ามดำรงตำแหน่งเกินกี่ปี ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

 
 
 
 

141. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่

 
 
 
 

142. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

143. ข้อใดถือว่าเป็นเหตุให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

 
 
 
 

144. พระราชกำหนดจะตราได้ในกรณีใด

 
 
 
 

145. อำนาจการพระราชกำหนดเป็นของ

 
 
 
 

146. พระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุมจะต้องนำเสนอต่อ…ภายใน…วัน

 
 
 
 

147. พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจตามข้อใด

 
 
 
 

148. “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

 
 
 
 

149. การจัดตั้งศาลให้ตราเป็น

 
 
 
 

150. ใครเป็นประธานพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร

 
 
 
 

151. แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อยู่ที่ศาลใด

 
 
 
 

152. แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะประกอบด้วยผู้พิพากษาตามข้อใด

 
 
 
 

153. คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในกี่วัน

 
 
 
 

154. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาศาลรัฐธรรมนูญ

 
 
 
 

155. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนกี่คน

 
 
 
 

156. สัดส่วนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

157. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

158. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายะครบกี่ปี

 
 
 
 

159. องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ากี่คน

 
 
 
 

160. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีกี่องค์กร