รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 121-160

 1. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
 • 95 วัน
 • 105 วัน
 • 125 วัน
 • 250 วัน

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ต้องส่งมาที่วุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 20 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน

 

 1. การแปรญัตติในขั้นตอนการพิจารณาสิ่งใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถทำได้
 • ตัดทอนรายจ่าย
 • เปลี่ยนแปลงรายการ
 • แก้ไขเพิ่มเติมรายการ
 • แก้ไขจำนวนในรายการ

 

 1. การแปรญัตติในขั้นตอนการพิจารณา สภาผู้แทนราษฎรสามารถการแปรญัตติในเรื่องใดได้บ้าง
 • เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
 • ดอกเบี้ยเงินกู้
 • เงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาหากการแปรญัตติของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • วุฒิสภา

 

 1. กรณีที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการหรือรู้ว่ามีการกระทำให้มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย อำนาจการเรียกเงินคืนเงินมีกำหนดระยะเวลากี่ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี
 • 15 ปี
 • 20 ปี

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี รอไว้กี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา
 • 5 วัน
 • 10 วัน
 • 20 วัน
 • 21 วัน

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในกี่วัน
 • 5 วัน
 • 10 วัน
 • 20 วัน
 • 21 วัน

 

 1. หากสงสัยว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ องค์กรใดที่มีอำนาจวินิจฉัย
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • วุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • รัฐสภา

 

 1. หากสงสัยว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจำนวนในข้อใดสามารถเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภาได้
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

 

 1. ส.ส. อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ต้องเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป จำนวนเท่าใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 7
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

 

 1. ส.ส. อภิปรายคณะรัฐมนตรีเพื่อซักถามข้อเท็จจริง ต้องเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป จำนวนเท่าใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 7
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

 

 1. ส.ว. อภิปรายคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงข้อเท็จจริง ต้องเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา จำนวนเท่าใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 7
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

 

 1. ผู้นำฝ่ายค้านจะแจ้งขอเปิดอภิปรายทั่วไปในปัญหาสำคัญของประเทศ ต้องแจ้งขอเปิดต่อผู้ใด
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานวุฒิสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานนายกรัฐมนตรี

 

 1. กรณีตามข้อใดที่ไม่ต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
 • การตราข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 • การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุม
 • การเปิดประชุมรัฐสภา
 • การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 

 1. องค์ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีข้อใดถูกต้อง
 • นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน
 • นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 36 คน
 • นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 37 คน
 • นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 38 คน

 

 1. อำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นของ
 • พระมหากษัตริย์
 • ประธานรัฐสภา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานวุฒิสภา

 

 1. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองตามข้อใด
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
 • ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

 

 1. ผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
 • ร้อยละ 3
 • ร้อยละ 5
 • ร้อยละ 10
 • ร้อยละ 15

 

 1. นายกรัฐมนตรีห้ามดำรงตำแหน่งเกินกี่ปี ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่
 • 4 ปี
 • 8 ปี
 • 10 ปี
 • 16 ปี

 

 1. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน นับแต่วันเข้ารับหน้าที่
 • 15 วัน
 • 20 วัน
 • 30 วัน
 • 60 วัน

 

 1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีข้อใดไม่ถูกต้อง
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

 

 1. ข้อใดถือว่าเป็นเหตุให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
 • สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
 • ลาออก
 • คณะรัฐมนตรีลาออก
 • ตาย

 

 1. พระราชกำหนดจะตราได้ในกรณีใด
 • ความปลอดภัยของประเทศ
 • ความปลอดภัยสาธารณะ
 • ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. อำนาจการพระราชกำหนดเป็นของ
 • พระมหากษัตริย์
 • ประธานรัฐสภา
 • นายกรัฐมนตรี
 • ประธานวุฒิสภา

 

 1. พระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุมจะต้องนำเสนอต่อ…ภายใน…วัน
 • รัฐสภา / 7 วัน
 • วุฒิสภา / 7 วัน
 • รัฐสภา / 3 วัน
 • สภาผู้แทนราษฎร / 3 วัน

 

 1. พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจตามข้อใด
 • ตราพระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศสงคราม
 • พระราชทานอภัยโทษ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 • การขัดกันแห่งผลประโยชน์
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 • การทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง

 

 1. การจัดตั้งศาลให้ตราเป็น
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศ

 

 1. ใครเป็นประธานพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานรัฐสภา

 

 1. แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อยู่ที่ศาลใด
 • ศาลชั้นต้น
 • ศาลอุทธรณ์
 • ศาลฎีกา
 • ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 1. แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะประกอบด้วยผู้พิพากษาตามข้อใด
 • ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 9
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9
 • ไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 10
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 10

 

 1. คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 20 วัน
 • 30 วัน
 • 60 วัน

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประธานศาลฎีกา
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 

 1. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนกี่คน
 • 5 คน
 • 7 คน
 • 9 คน
 • 11 คน

 

 1. สัดส่วนที่มาของศาลรัฐธรรมนูญข้อใดไม่ถูกต้อง
 • ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จำนวน 3 คน
 • ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 3 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ จำนวน 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 คน

 

 1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 3 ปี วาระเดียว
 • 5 ปี วาระเดียว
 • 7 ปี วาระเดียว
 • 9 ปี วาระเดียว

 

 1. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายะครบกี่ปี
 • 60 ปี
 • 65 ปี
 • 70 ปี
 • 75 ปี

 

 1. องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและในการทำคำวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 5 คน
 • 6 คน
 • 7 คน
 • 9 คน

 

 1. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีกี่องค์กร
 • 3 องค์กร
 • 5 องค์กร
 • 7 องค์กร
 • 9 องค์กร