รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อ 161-200

161. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560

 
 
 
 

162. คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

163. คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

164. คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกไว้เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินกี่ปี

 
 
 
 

165. หากพบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทำการทุจริต ศาลฎีกาสามารถเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลากี่ปี

 
 
 
 

166. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

167. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

168. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

169. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีกรรมการจำนวนกี่คน

 
 
 
 

170. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

171. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถ้ามาจากราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ ต้องทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

172. องค์กรใดมีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

 
 
 
 

173. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ให้ยื่นเรื่องต่อ

 
 
 
 

174. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ใดมีพฤติการณ์จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

 
 
 
 

175. สมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 
 
 
 

176. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมจำนวนกี่คน

 
 
 
 

177. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

178. ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ สามารถอุทธรณ์ต่อ…ได้ภายใน…วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

 
 
 
 

179. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของ

 
 
 
 

180. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

 
 
 
 

181. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อใด

 
 
 
 

182. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ

 
 
 
 

183. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 บัญญัติเรื่ององค์กรอัยการไว้ตามข้อใด

 
 
 
 

184. การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ต้องอยู่ภายใต้มาตราใดแห่งรัฐธรรมนูญ 2560

 
 
 
 

185. การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม เช่น อบต. เทศบาล อบจ. ให้คำนึงถึงเรื่องใด

 
 
 
 

186. รัฐธรรมนูญ 2560 ด้านการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดสิทธิของประชาชนในพื้นที่เรื่องใดบ้าง

 
 
 
 

187. ผู้มีสิทธิในการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ข้อใดผิด

 
 
 
 

188. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นกี่วาระ

 
 
 
 

189. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าสัดส่วนตามข้อใด

 
 
 
 

190. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ขั้นสุดท้าย ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก มิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

191. องค์กรใดมีอำนาจพิจารณา กรณีร่างรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 
 
 
 

192. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ

 
 
 
 

193. การปฏิรูปประเทศตามให้เป็นไปตาม “กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ” คือกฎหมายใด

 
 
 
 

194. ในหมวด 16 การปฏิรูประเทศ ของรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนให้มีการปฏิรูประเทศด้านใด

 
 
 
 

195. ห้วงเวลาและขั้นตอนการปฏิรูปด้านต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ 2560 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 
 
 
 

196. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ให้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

 
 
 
 

197. การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

 
 
 
 

198. การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปัจจุบันคือหน่วยงานใด

 
 
 
 

199. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 ได้กำหนดไว้ว่าในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

 
 
 
 

200. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 ได้กำหนดที่มาของวุฒิสภาเอาไว้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง