กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 1-40

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บังคับใช้วันที่
 • 5 กรกฎาคม 2534
 • 5 สิงหาคม 2534
 • 5 กันยายน 2534
 • 6 ตุลาคม 2534

 

 1. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด
 • ตามความเหมาะสมของภารกิจ
 • เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • ความคุ้มค่า
 • ความมีประสิทธิภาพ

 

 1. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้วิธีการอย่างไร
 • วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • วิธีลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • วิธีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
 • วิธีกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น

 

 1. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดถูกต้อง
 • ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
 • ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 • ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการให้ส่วนราชการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการโดยต้องคำนึงถึงเรื่องใด
 • คุณภาพและปริมาณงาน
 • คุณภาพและประสิทธิภาพ
 • ความคุ้มค่าและปริมาณงาน
 • ความคุ้มค่าและการลดขั้นตอน

 

 1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลาง
 • สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
 • สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม

 

 1. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
 • กระทรวง
 • ทบวง
 • กรม
 • ไม่มีฐานะเป็นกระทรวงแต่สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

 1. การจัดตั้งกระทรวง ให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การรวมกรม 2 กรมเข้าด้วยกัน ให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การจัดตั้ง การรวม การโอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การรวมหรือการโอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. เมื่อมีการรวมหรือโอนส่วนราชการโดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ข้อใดมีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น
 • สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ
 • คณะรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการงบประมาณ

 

 1. ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังเพิ่มขึ้นให้ตรวจสอบจนกว่าจะครบกี่ปี
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 3 ปี
 • 4 ปี

 

 1. การเปลี่ยนชื่อ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้กระทำได้โดยออกเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การจะยุบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้สามารถทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. เมื่อมีการยุบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม หากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน

 

 1. การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมให้ออกเป็น……………โดยให้………………..เป็นผู้ออก
 • พระราชบัญญัติ, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 • พระราชกฤษฎีกา, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 • กฎกระทรวง, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 • ประกาศกระทรวง, รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

 

 1. เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรี
 • ก.พ.ร.

 

 1. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
 • กฎหมายสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • กฎหมายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น
 • กฎหมายจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 

 1. การจัดระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรม
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 

 1. ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นไปตามข้อใด
 • กระทรวง
 • ทบวง
 • กรม
 • ไม่มีฐานะเป็นกรม

 

 1. กฎหมายใดที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีเอาไว้
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรม
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 

 1. เมื่อนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง กฎหมายกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทำงานแทนนายกรัฐมนตรีได้นั้น เรียกว่า
 • ปฏิบัติหน้าที่แทน
 • ปฏิบัติราชการแทน
 • รักษาราชการแทน
 • ทำการแทนในตำแหน่ง

 

 1. อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
 • แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
 • แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีขึ้นไป ไปดำรงตำแหน่งอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 • แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวง

 

 1. กรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง ถ้านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่แทนตนนั้น เรียกว่า
 • ปฏิบัติหน้าที่แทน
 • ปฏิบัติราชการแทน
 • รักษาราชการแทน
 • รักษาการในตำแหน่ง

 

 1. ถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดไปปฏิบัติราชการแทนตนได้
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงาน ก.พ.ร.
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
 • รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดถูกต้อง
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง

 

 1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าเกี่ยวกับราชการตามข้อใด
 • คณะรัฐมนตรี วุฒิสภา และราชการในพระองค์
 • คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์
 • สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา และราชการในพระองค์

 

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
 • รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. ตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประเภทใด
 • ข้าราชการพลเรือน
 • ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ข้าราชการการเมือง
 • ไม่มีข้อถูก

 

 1. ข้อใดผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
 • เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • สำนักงานรัฐมนตรี กรม
 • สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรม
 • กระทรวง ทบวง กรม
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรม

 

 1. ตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดที่มีฐานะเป็นกรม
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวง และ กรม

 

 1. กระทรวงจะจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี ให้กระทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่โดยเฉพาะตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอ ข้อใดมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวง
 • ก.พ.ร.