กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 1-40

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

2. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

3. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้วิธีการอย่างไร

 
 
 
 

4. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

5. เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการให้ส่วนราชการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการโดยต้องคำนึงถึงเรื่องใด

 
 
 
 

6. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด

 
 
 
 

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลาง

 
 
 
 

8. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น

 
 
 
 

9. การจัดตั้งกระทรวง ให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

10. การรวมกรม 2 กรมเข้าด้วยกัน ให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

11. การจัดตั้ง การรวม การโอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

12. การรวมหรือการโอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

13. เมื่อมีการรวมหรือโอนส่วนราชการโดยไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ข้อใดมีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น

 
 
 
 

14. ส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรากำลังเพิ่มขึ้นให้ตรวจสอบจนกว่าจะครบกี่ปี

 
 
 
 

15. การเปลี่ยนชื่อ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้กระทำได้โดยออกเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

16. การจะยุบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้สามารถทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

17. เมื่อมีการยุบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม หากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้

 
 
 
 

18. การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมให้ออกเป็น……………โดยให้………………..เป็นผู้ออก

 
 
 
 

19. เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ

 
 
 
 

20. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

 
 
 
 

21. การจัดระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด

 
 
 
 

22. ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

23. กฎหมายใดที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีเอาไว้

 
 
 
 

24. เมื่อนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง กฎหมายกำหนดให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทำงานแทนนายกรัฐมนตรีได้นั้น เรียกว่า

 
 
 
 

25. อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

26. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
สำนักนายกรัฐมนตรี

 
 
 
 

27. กรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง ถ้านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่แทนตนนั้น เรียกว่า

 
 
 
 

28. ถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดไปปฏิบัติราชการแทนตนได้

 
 
 
 

29. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

 
 
 
 

30. ตำแหน่งตามข้อใดไม่เป็นข้าราชการการเมือง

 
 
 
 

31. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 
 
 
 

32. ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

33. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าเกี่ยวกับราชการตามข้อใด

 
 
 
 

34. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 
 
 

35. ตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการประเภทใด

 
 
 
 

36. ข้อใดผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 
 
 

37. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการของกระทรวง

 
 
 
 

38. ตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดที่มีฐานะเป็นกรม

 
 
 
 

39. กระทรวงจะจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี ให้กระทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

40. การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่โดยเฉพาะตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอ ข้อใดมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ