กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 41-70

 1. ถ้าอยากดูอำนาจหน้าที่ของกระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปดูในกฎหมายใด
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง
 • กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดที่สามารถวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการในกระทรวงร่วมกัน
 • ปลัดกระทรวง
 • หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
 • หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงข้อใดไม่ถูกต้อง
 • รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง
 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกรมให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน

 

 1. การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปในกระทรวงให้อยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกันให้ออกเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปในกระทรวงให้อยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกันหัวหน้าส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้อใด
 • ปลัดกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • รองอธิบดี

 

 1. ถ้ากลุ่มภารกิจที่ปฏิบัติราชการนั้นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ดำรงตำแหน่งใดด้วย
 • ปลัดกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • รองอธิบดี

 

 1. กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจและมีปริมาณงานมาก ในการปฏิบัติราชการจะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คน
 • 1 คน
 • 2 คน
 • 3 คน
 • 4 คน

 

 1. กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้นและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าจำนวนตามข้อ 47 คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจร่วมกันอนุมัติให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ คณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 1. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ราชการตามข้อใด
 • ราชการทางการเมือง
 • ราชการในพระองค์
 • ราชการประจำทั่วไป
 • ราชการของกรม

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
 • เลขาธิการรัฐมนตรี
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวง
 • รัฐมนตรี

 

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
 • ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
 • ราชการประจำทั่วไปของกรม
 • กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

 

 1. การแบ่งส่วนราชการของกรมข้อใดถูกต้อง
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 • กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะ
 • ถูกทั้ง และ 2.

 

 1. กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามกฎหมายใด
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม
 • กฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรม
 • ประกาศกระทรวง
 • ถูกทั้ง และ 2.

 

 1. ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรม
 • ปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • เลขานุการกรม
 • ผู้อำนวยการกอง

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดในกรมที่มีหน้าที่ช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการ
 • รองอธิบดี
 • เลขานุการกรม
 • ผู้อำนวยการกอง
 • หัวหน้ากอง

 

 1. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรมข้อใดถูกต้อง
 • อธิบดี
 • เลขานุการกรม
 • ผู้อำนวยการกอง
 • หัวหน้ากอง

 

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม
 • ราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
 • ราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
 • ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวงโดยเฉพาะ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษจะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง

 

 1. กระทรวง ทบวง กรม ที่แบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
 • กำหนดเขตความรับผิดชอบ
 • กระจายอำนาจการตัดสินใจ
 • ปฏิบัติงานทางวิชาการ
 • ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 1. กระทรวง ทบวง กรม จะมีผู้ตรวจราชการได้ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 • การอำนวยความสะดวก
 • ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • การกระจายอำนาจตัดสินใจ
 • สภาพและปริมาณของงาน

 

 1. หลักเกณฑ์ที่กำหนดอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนั้น ได้กำหนดไว้ในกฎหมายตามข้อใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง

 

 1. การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่คณะรัฐมนตรีต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มอบอำนาจต่อไปให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้
 • ปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ

 

 1. ในการมอบอำนาจ ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้มอบอำนาจต้องพิจารณาเมื่อมีการมอบอำนาจ
 • การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบ
 • ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ
 • การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ

 

 1. เมื่อนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาราชการแทนในลำดับแรก
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีอื่น
 • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ใดมีหน้าที่แต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน
 • อธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ปลัดจังหวัด
 • นายอำเภอ

 

 1. กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้ใดมีหน้าที่แต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน
 • อธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ปลัดจังหวัด
 • นายอำเภอ

 

 1. ถ้าในกรมมีลักษณะงานที่เกี่ยวเนื่องกันหากแยกออกมาจะทำให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามมาตรา 3/1 มากยิ่งขึ้น เรียกว่าการจัดตั้ง
 • ศูนย์บริการร่วม
 • หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
 • เขต
 • กลุ่มจังหวัด

 

 1. เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษข้อใดผิด
 • ไม่ถือว่าเป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • การจัดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 • รายได้ไม่ต้องนำส่งคลัง
 • เป็นการแยกการบริหารภายในกระทรวง

 

 1. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน เรียกว่า
 • คณะผู้แทน
 • หัวหน้าคณะผู้แทน
 • รองหัวหน้าคณะผู้แทน
 • ข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศ

 

 1. เมื่อกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจหรือมีคำสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านหน่วยงานใด
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
 • สถานกงสุล
 • ถูกทุกข้อ