กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 41-70

1. 41. ถ้าอยากดูอำนาจหน้าที่ของกระทรวง เช่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปดูในกฎหมายใด

 
 
 
 

2. 42. ตำแหน่งตามข้อใดที่สามารถวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการในกระทรวงร่วมกัน

 
 
 
 

3. 43. อำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

4. 44. การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปในกระทรวงให้อยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกันให้ออกเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

5. 45. การกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปในกระทรวงให้อยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกันหัวหน้าส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้อใด

 
 
 
 

6. 46. ถ้ากลุ่มภารกิจที่ปฏิบัติราชการนั้นขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ดำรงตำแหน่งใดด้วย

 
 
 
 

7. 47. กระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจและมีปริมาณงานมาก ในการปฏิบัติราชการจะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คน

 
 
 
 

8. 48. กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้นและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าจำนวนตามข้อ 47 คณะกรรมการตามข้อใดมีอำนาจร่วมกันอนุมัติให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้

 
 
 
 

9. 49. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ราชการตามข้อใด

 
 
 
 

10. 50. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี

 
 
 
 

11. 51. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง

 
 
 
 

12. 52. การแบ่งส่วนราชการของกรมข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

13. 53. กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามกฎหมายใด

 
 
 
 

14. 54. ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรม

 
 
 
 

15. 55. ตำแหน่งตามข้อใดในกรมที่มีหน้าที่ช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการ

 
 
 
 

16. 56. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรมข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

17. 57. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการกรม

 
 
 
 

18. 58. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษจะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

19. 59. กระทรวง ทบวง กรม ที่แบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด

 
 
 
 

20. 60. กระทรวง ทบวง กรม จะมีผู้ตรวจราชการได้ต้องคำนึงถึงสิ่งใด

 
 
 
 

21. 61. หลักเกณฑ์ที่กำหนดอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนั้น ได้กำหนดไว้ในกฎหมายตามข้อใด

 
 
 
 

22. 62. การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่คณะรัฐมนตรีต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มอบอำนาจต่อไปให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นได้

 
 
 
 

23. 63. ในการมอบอำนาจ ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้มอบอำนาจต้องพิจารณาเมื่อมีการมอบอำนาจ

 
 
 
 

24. 64. เมื่อนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รักษาราชการแทนในลำดับแรก

 
 
 
 

25. 65. กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ผู้ใดมีหน้าที่แต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

 
 
 
 

26. 66. กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้ใดมีหน้าที่แต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน

 
 
 
 

27. 67. ถ้าในกรมมีลักษณะงานที่เกี่ยวเนื่องกันหากแยกออกมาจะทำให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามมาตรา 3/1 มากยิ่งขึ้น เรียกว่าการจัดตั้ง

 
 
 
 

28. 68. เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษข้อใดผิด

 
 
 
 

29. 69. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน เรียกว่า

 
 
 
 

30. 70. เมื่อกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจหรือมีคำสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านหน่วยงานใด