กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 71-100

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทน
 • บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 • บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย
 • บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เป็นบุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจำอยู่ในประเทศ
 • บริหารราชการตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

 

 1. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคข้อใดถูกต้อง
 • จังหวัด อำเภอ
 • อำเภอ ตำบล
 • จังหวัด เขต
 • อำเภอ หมู่บ้าน

 

 1. จังหวัดมีฐานะตามข้อใด
 • ราชการส่วนกลาง
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • นิติบุคคล
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศจังหวัด
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ออกเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศจังหวัด
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. ตามข้อใดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัด
 • คณะกรรมการจังหวัด
 • คณะกรมการจังหวัด
 • คณะกรรมการ “ก.ธ.จ.”

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรมการจังหวัด
 • เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่มติของคณะรัฐมนตรีกำหนด
 • เห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด
 • ผู้ตรวจราชการประจำจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ปลัดจังหวัด
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด
 • อัยการจังหวัด
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำจังหวัด
 • ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัด
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
 • ปลัดจังหวัด
 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 1. ข้อใดต่อไปนี้สามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณในจังหวัดได้
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • คลังจังหวัด
 • สรรพากรจังหวัด
 • จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

 

 1. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดข้อใดผิด
 • จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้ารวดเร็ว และมีคุณภาพ
 • ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
 • นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 • จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

 

 1. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องให้สอดคล้องตามข้อใด
 • แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ
 • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 • ข้อ และ 3. ถูก

 

 1. วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเป็นตัวแทนในการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศจังหวัด
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องจัดให้มีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนตามข้อใด
 • หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ในจังหวัด
 • ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ต้องให้สอดคล้องกับแผนใด
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนพัฒนาจังหวัด
 • แผนพัฒนาตำบล
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. “ก.ธ.จ.” เป็นชื่อเรียกโดยย่อของ
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำจังหวัด
 • คณะกรรมการคุณธรรมประจำจังหวัด
 • คณะกรรมการบริหารระบบธรรมาภิบาลจังหวัด

 

 1. คณะกรรมการใดมีหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
 • คณะกรมการจังหวัด
 • คณะกรรมการคุณธรรมประจำจังหวัด
 • คณะกรรมการประสานแผนประจำจังหวัด

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธาน “ก.ธ.จ”
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
 • ปลัดจังหวัด

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้แทนใน “ก.ธ.จ.”
 • ผู้แทนภาคประชาสังคม
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด
 • ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
 • ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

 

 1. อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดผิด
 • บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
 • ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใจจังหวัดตามกฎหมาย
 • บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
 • กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 • กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู
 • เสนองบประมาณต่อกระทรวงตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด
 • บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 • ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

 

 1. การจำกัดอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศจังหวัด
 • ประกาศกระทรวง

 

 1. การแบ่งส่วนราชการในจังหวัดข้อใดถูกต้อง
 • จังหวัด อำเภอ
 • สำนักงานจังหวัดและส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น
 • อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
 • ที่ทำการปกครองจังหวัด และ ที่ทำการปกครองอำเภอ

 

 1. ส่วนราชใดมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด
 • สำนักงานจังหวัด
 • ที่ทำการปกครองจังหวัด
 • สำนักนโยบายและแผนประจำจังหวัด
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักงานจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ปลัดจังหวัด
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
 • หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

 

 1. หน่วยราชการบริหารที่รองจากจังหวัดเรียกว่า
 • อำเภอ
 • ตำบล
 • หมู่บ้าน
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ตามบทบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้นายอำเภอสังกัดส่วนราชการใด
 • กรมการปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานรัฐมนตรี

 

 1. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศจังหวัด
 • ประกาศอำเภอ

 

 1. ตำแหน่งใดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ
 • นายอำเภอ
 • ปลัดอำเภอ
 • หัวหน้าสำนักงานอำเภอ
 • ผิดทุกข้อ