กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 71-100

1. 71. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทน

 
 
 
 

2. 72. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

3. 73. จังหวัดมีฐานะตามข้อใด

 
 
 
 

4. 74. การจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

5. 75. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ออกเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

6. 76. ตามข้อใดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด

 
 
 
 

7. 77. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรมการจังหวัด

 
 
 
 

8. 78. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด

 
 
 
 

9. 79. ตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด

 
 
 
 

10. 80. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัด

 
 
 
 

11. 81. ข้อใดต่อไปนี้สามารถยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณในจังหวัดได้

 
 
 
 

12. 82. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดข้อใดผิด

 
 
 
 

13. 83. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องให้สอดคล้องตามข้อใด

 
 
 
 

14. 84. วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเป็นตัวแทนในการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

 
 
 
 

15. 85. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องจัดให้มีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนตามข้อใด

 
 
 
 

16. 86. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ต้องให้สอดคล้องกับแผนใด

 
 
 
 

17. 87. “ก.ธ.จ.” เป็นชื่อเรียกโดยย่อของ

 
 
 
 

18. 88. คณะกรรมการใดมีหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

19. 89. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธาน “ก.ธ.จ”

 
 
 
 

20. 90. ข้อใดไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้แทนใน “ก.ธ.จ.”

 
 
 
 

21. 91. อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดผิด

 
 
 
 

22. 92. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

 
 
 
 

23. 93. การจำกัดอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

24. 94. การแบ่งส่วนราชการในจังหวัดข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

25. 95. ส่วนราชใดมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด

 
 
 
 

26. 96. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสำนักงานจังหวัด

 
 
 
 

27. 97. หน่วยราชการบริหารที่รองจากจังหวัดเรียกว่า

 
 
 
 

28. 98. ตามบทบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้นายอำเภอสังกัดส่วนราชการใด

 
 
 
 

29. 99. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

30. 100. ตำแหน่งใดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ