กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 101-130

1. 101. ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ประจำอำเภอ คือข้อใด

 
 
 
 

2. 102. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

 
 
 
 

3. 103. ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตอำเภอ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

4. 104. ในอำเภอให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมเรื่องพิพาททางแพ่งตามข้อใด

 
 
 
 

5. 105. เรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน และมรดก จำกัดทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินเท่าใด

 
 
 
 

6. 106. ใครมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งที่นายอำเภอได้จัดทำขึ้น

 
 
 
 

7. 107. ตำแหน่งตามข้อใดที่สามารถเป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้

 
 
 
 

8. 108. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ทางแพ่ง กำหนดไว้ในกฎหมายใด

 
 
 
 

9. 109. เมื่อคู่พิพาทได้ตกลงกันแล้ว และภายหลังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด เพื่อให้ศาลออกคำบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

 
 
 
 

10. 110. ข้อใดคือหลักในการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอ

 
 
 
 

11. 111. ผู้ใดมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาในเขตอำเภอ

 
 
 
 

12. 112. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการในอำเภอ

 
 
 
 

13. 113. การจัดการปกครองอำเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายใดด้วย

 
 
 
 

14. 114. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

15. 115. ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดบ้าง

 
 
 
 

16. 116. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอย่างไร

 
 
 
 

17. 117. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 
 
 
 

18. 118. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

 
 
 
 

19. 119. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 
 
 
 

20. 120. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาจากการแต่งตั้งของ

 
 
 
 

21. 121. ผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

22. 122. ผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจำนวนเท่าใดต้องทำงานเต็มเวลา

 
 
 
 

23. 123. ผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

24. 124. ถ้าผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในกี่วัน

 
 
 
 

25. 125. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องทำงานเต็มเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายใด

 
 
 
 

26. 126. อำนาจหน้าที่ ก.พ.ร. ข้อใดผิด

 
 
 
 

27. 127. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยู่ในส่วนราชการใด

 
 
 
 

28. 128. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 
 
 
 

29. 129. เมื่อ ก.พ.ร. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐเสร็จแล้วให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะได้เสนอต่อ

 
 
 
 

30. 130. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขาธิการ ก.พ.ร.