กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 101-130

 1. ผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ประจำอำเภอ คือข้อใด
 • ปลัดอำเภอ
 • ปลัดอำเภอ และ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
 • นักพัฒนาชุมชน
 • ผิดทุกข้อ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
 • ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินการให้มีแผนชุมชน
 • บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 • บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย
 • ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย

 

 1. ให้อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตอำเภอ ยกเว้นข้อใด
 • ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินการให้มีแผนชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม
 • ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
 • บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอื่น

 

 1. ในอำเภอให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมเรื่องพิพาททางแพ่งตามข้อใด
 • ที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 400,000 บาท
 • ที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท

 

 1. เรื่องพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน และมรดก จำกัดทุนทรัพย์ไว้ไม่เกินเท่าใด
 • 200,000 บาท
 • ไม่จำกัดทุนทรัพย์
 • 300,000 บาท
 • ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

 

 1. ใครมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งที่นายอำเภอได้จัดทำขึ้น
 • คณะกรมการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • คณะกรมการอำเภอ
 • ปลัดจังหวัด

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดที่สามารถเป็นประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้
 • นายอำเภอ
 • พนักงานอัยการประจำจังหวัด
 • ปลัดอำเภอ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ทางแพ่ง กำหนดไว้ในกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • พระราชกำหนด

 

 1. เมื่อคู่พิพาทได้ตกลงกันแล้ว และภายหลังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด เพื่อให้ศาลออกคำบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
 • พนักงานอัยการ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ
 • ปลัดอำเภอ

 

 1. ข้อใดคือหลักในการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอ
 • เป็นความผิดอันยอมความได้
 • มิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ
 • ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ใดมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญาในเขตอำเภอ
 • นายอำเภอ
 • ปลัดอำเภอ
 • พนักงานอัยการ
 • นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย

 

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการในอำเภอ
 • สำนักงานอำเภอ
 • ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอำเภอ
 • ตำบล และ หมู่บ้าน
 • ข้อ และ 2. ถูก

 

 1. การจัดการปกครองอำเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้เป็นไปตามกฎหมายใดด้วย
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
 • กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่
 • กฎหมายว่าด้วยหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 

 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นข้อใดถูกต้อง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด
 • เทศบาล สุขาภิบาล
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดบ้าง
 • อบจ. เทศบาล อบต.
 • กทม. อบจ. สุขาภิบาล อบต.
 • กทม. อบจ. เทศบาล อบต.
 • กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา

 

 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีชื่อเรียกโดยย่อว่าอย่างไร
 • ก.พ.ร.
 • “ก.พ.น.”
 • “ก.ร.ก.”
 • “ค.พ.ร.”

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • นายกรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
 • 10 คน
 • ไม่เกิน 10 คน
 • 12 คน
 • ไม่เกิน 12 คน

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

 

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาจากการแต่งตั้งของ
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • คณะกรรมการ “ก.พ.ร”

 

 1. ผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์

 

 1. ผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจำนวนเท่าใดต้องทำงานเต็มเวลา
 • อย่างน้อย 3 คน
 • ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน
 • อย่างน้อย 5 คน
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน

 

 1. ผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • คราวละ 6 ปี
 • คราวละ 4 ปี วาระเดียว
 • คราวละ 3 ปี วาระเดียว
 • คราวละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 

 1. ถ้าผู้คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องทำงานเต็มเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง
 • ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

 1. อำนาจหน้าที่ ก.พ.ร. ข้อใดผิด
 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น
 • เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ
 • รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 3/1
 • ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม

 

 1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยู่ในส่วนราชการใด
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงาน ก.พ.
 • ไม่สังกัดส่วนราชการใดแต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 

 1. ตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • เลขานุการ ก.พ.ร.
 • เลขาธิการ ก.พ.ร
 • เลขาธิการ ก.พ.
 • นายกรัฐมนตรี

 

 1. เมื่อ ก.พ.ร. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐเสร็จแล้วให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะได้เสนอต่อ
 • สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 • สภาผู้แทนราษฎร
 • วุฒิสภา
 • นายกรัฐมนตรี

 

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขาธิการ ก.พ.ร.
 • เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
 • ถูกทุกข้อ