กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อ 1-40

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

 
 
 
 

2. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 
 
 
 

3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า ……………………………..

 
 
 
 

4. ผู้ใดมิได้เป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 
 
 
 

5. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

6. ถ้าตำแหน่งกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งว่างลงก่อนกำหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกกี่คน ให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

 
 
 
 

7. เมื่อตำแหน่งกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งว่างลงก่อนกำหนด ให้ดำเนินการแต่งตั้ง กรรมการแทนภายในกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

8. ข้อใดไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.

 
 
 
 

9. กรณีที่ ก.พ.เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภท หรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่าง…………………

 
 
 
 

10. ก.พ.มีอำนาจแต่งตั้ง …………. เพื่อทำการใดๆแทนได้

 
 
 
 

11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 
 
 
 

12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ฯ กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ (อ.ก.พ. สามัญ) ในระดับใดบ้าง

 
 
 
 

13. ผู้ใดเป็นประธาน อ.ก.พ. กระทรวง

 
 
 
 

14. ผู้ใดเป็นประธาน อ.ก.พ. กรม

 
 
 
 

15. ผู้ใดเป็นประธาน อ.ก.พ. จังหวัด

 
 
 
 

16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 
 
 
 

17. กรณีใดที่กรรมการ ก.พ.ค. ต้องพ้นจากตำแหน่ง

 
 
 
 

18. ข้อใด มิใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค.

 
 
 
 

19. การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อ……………………

 
 
 
 

20. กรณีผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและมีลักษณะต้องห้าม ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ในกรณีใดบ้าง

 
 
 
 

21. ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้อง……………

 
 
 
 

22. ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท

 
 
 
 

23. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

 
 
 
 

24. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท

 
 
 
 

25. ข้อใดไม่ใช่ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ

 
 
 
 

26. คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง หรือเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนเพิ่มไม่เกินร้อยละเท่าใดของเงินเดือน

 
 
 
 

27. การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

28. กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับใดบ้าง

 
 
 
 

29. กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลละความจำเป็นอย่างยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับใดบ้าง

 
 
 
 

30. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี ต้องมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกินกี่ปี

 
 
 
 

31. ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดในการสั่งการตามสมควร เพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้

 
 
 
 

32. ข้อใดคือจรรยาข้าราชการ

 
 
 
 

33. ข้อใดไม่ใช่ทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

 
 
 
 

34. ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ผู้ใดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

 
 
 
 

35. ข้าราชการสามัญในตำแหน่งใดบ้างเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปได้อีกก็ได้

 
 
 
 

36. ผู้ใดถูกสั่งโทษให้ออกจากราชการผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้ใด

 
 
 
 

37. เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยภายในกี่วัน

 
 
 
 

38. การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทุกข์ต่อผู้ใด

 
 
 
 

39. การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้กระทำแล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 
 
 
 

40. การดำเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระทำแล้วเสร็จภายในกี่วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ