กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อ 1-30

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

3. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองห้ามใช้บังคับกับหน่วยงานหรือการดำเนินงาน ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

4. การยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไปบังคับแก่การดำเนินกิจการหรือกับหน่วยงานอื่นให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

5. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง หมายถึง

 
 
 
 

6. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ หมายถึง

 
 
 
 

7. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว หมายถึง

 
 
 
 

8. ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หมายถึง

 
 
 
 

9. ข้อใดคือคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

10. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 
 
 
 

11. บุคคลหรือคณะบุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

12. ข้อใดไม่ใช่สาขาความเชี่ยวชาญของผู้ที่มาเป็นประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

13. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยตำแหน่ง

 
 
 
 

14. บุคคลหรือคณะบุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

15. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่สาขาความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

17. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

18. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

19. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 
 
 
 

21. ในกรณีใดที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

 
 
 
 

22. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นเองว่าการพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

23. บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้

 
 
 
 

24. ความสามารถของคู่กรณีในการทำกระบวนการพิจารณาทางปกครองข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

25. ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่คู่กรณีมีสิทธินำบุคคลตามข้อใดเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้

 
 
 
 

26. กรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 50 คน ผู้ที่ถูกระบุชื่อทั้งหมดเรียกว่า

 
 
 
 

27. ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนต้องมีหนังสือแจ้งบุคคลตามข้อใด

 
 
 
 

28. การพิจารณาคำสั่งทางปกครองข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 
 
 
 

29. ข้อใดคือรูปแบบคำสั่งทางปกครอง

 
 
 
 

30. คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอภายในกี่วันเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ