กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อ 1-30

 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บังคับใช้วันที่
 • 14 พฤศจิกายน 2540
 • 14 พฤศจิกายน 2539
 • 14 พฤษภาคม 2540
 • 14 พฤษภาคม 2539

 

 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
 • วันถัดไป
 • 90
 • 120
 • 180

 

 1. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองห้ามใช้บังคับกับหน่วยงานหรือการดำเนินงาน ยกเว้นข้อใด
 • รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
 • การพิจารณาของปลัดกระทรวงในงานทางนโยบายโดยตรง
 • การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

 

 1. การยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไปบังคับแก่การดำเนินกิจการหรือกับหน่วยงานอื่นให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • พระราชกำหนด
 • กฎกระทรวง

 

 1. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง หมายถึง
 • กฎ
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • คำสั่งทางปกครอง
 • การพิจารณาทางปกครอง

 

 1. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ หมายถึง
 • กฎ
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • คำสั่งทางปกครอง
 • การพิจารณาทางปกครอง

 

 1. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว หมายถึง
 • กฎ
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • คำสั่งทางปกครอง
 • การพิจารณาทางปกครอง

 

 1. ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หมายถึง
 • กฎ
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • คำสั่งทางปกครอง
 • การพิจารณาทางปกครอง

 

 1. ข้อใดคือคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ
 • ผู้อยู่ในบังคับ
 • ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 1. บุคคลหรือคณะบุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • นายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 1. ข้อใดไม่ใช่สาขาความเชี่ยวชาญของผู้ที่มาเป็นประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • การบริหารราชการแผ่นดิน
 • สังคมศาสตร์
 • การบริหารและการจัดการ
 • นิติศาสตร์

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยตำแหน่ง
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 1. บุคคลหรือคณะบุคคลตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • นายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 1. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • ไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 10 คน
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน
 • ไม่น้อยกว่า 10 คนแต่ไม่เกิน 15 คน
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่มากกว่า 10 คน

 

 1. ข้อใดไม่ใช่สาขาความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • สังคมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์

 

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 3 ปี วาระเดียว
 • 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก
 • 4 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
 • 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 1. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานอัยการสูงสุด

 

 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • จัดทำรายงานเสนอวุฒิสภาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ
 • ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ
 • สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

 

 1. ในกรณีใดที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
 • เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นเจ้าหนี้
 • เป็นคู่กรณีเอง
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นเองว่าการพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางให้ดำเนินการตามข้อใด
 • หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
 • ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
 • พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้และแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. บุคคลตามข้อใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้
 • นิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา
 • คณะบุคคล
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ความสามารถของคู่กรณีในการทำกระบวนการพิจารณาทางปกครองข้อใดไม่ถูกต้อง
 • ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • นิติบุคคลหรือคณะบุคคลโดยผู้แทนหรือตัวแทน
 • ผู้ซึ่งมีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้
 • ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ

 

 1. ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่คู่กรณีมีสิทธินำบุคคลตามข้อใดเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
 • ญาติ
 • ทนายความหรือที่ปรึกษา
 • ทนายความหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 1. กรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 50 คน ผู้ที่ถูกระบุชื่อทั้งหมดเรียกว่า
 • ตัวการ
 • ตัวแทนร่วม
 • ผู้แทนร่วม
 • ผู้สนับสนุน

 

 1. ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนต้องมีหนังสือแจ้งบุคคลตามข้อใด
 • เจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่และคู่กรณีทุกราย
 • ประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 1. การพิจารณาคำสั่งทางปกครองข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็น
 • เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
 • ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดคือรูปแบบคำสั่งทางปกครอง
 • หนังสือ
 • การสื่อความหมายในรูปแบบอื่น
 • วาจา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอภายในกี่วันเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
 • 3 วัน
 • 7 วัน
 • 10 วัน
 • 15 วัน