กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อ 31-60

1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องระบุลงไปในคำสั่งทางปกครอง

 
 
 
 

2. คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลประกอบในการทำคำสั่ง ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

3. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองใดที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง

 
 
 
 

4. คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ถ้ามีการฝ่าฝืนให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งขยายออกไปอีกกี่ปี

 
 
 
 

5. คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีคู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในกี่วัน

 
 
 
 

6. เมื่อคู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วให้พิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในกี่วัน

 
 
 
 

7. เมื่อคู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วให้พิจารณาคำอุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกี่วัน

 
 
 
 

8. ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามข้อ 37 ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

 
 
 
 

9. ถ้าผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

10. คำสั่งทางปกครองคู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อศาลได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 
 
 
 

11. คำสั่งทางปกครองคู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อศาลใดได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

 
 
 
 

12. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้นได้

 
 
 
 

13. กรณีตามข้อใดที่ไม่สามารถเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ได้

 
 
 
 

14. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินต้องคำนึงถึงเรื่องใด

 
 
 
 

15. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหาย โดยต้องร้องขอค่าทดแทนภายในกี่วัน

 
 
 
 

16. กรณีตามข้อใดที่คำสั่งทางปกครองเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน

 
 
 
 

17. คู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำสั่งทางปกครองใหม่ได้ภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่

 
 
 
 

18. เมื่อมีกรณีตามข้อใดคู่กรณีมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำสั่งทางปกครองใหม่ได้

 
 
 
 

19. ก่อนที่จะมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด เจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน

 
 
 
 

20. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำถ้าเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

21. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามข้อใด

 
 
 
 

22. ระยะเวลาและอายุความของคำสั่งทางปกครองถ้าผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะมีพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้นอาจขอขยายระยะเวลาได้ โดยต้องยื่นคำขอภายในกี่วัน

 
 
 
 

23. การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับถ้าอยู่ในประเทศถ้าครบกำหนดกี่วันให้ถือว่าได้รับแล้ว

 
 
 
 

24. การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับถ้าอยู่ต่างประเทศถ้าครบกำหนดกี่วันให้ถือว่าได้รับแล้ว

 
 
 
 

25. ในกรณีที่มีผู้รับคำสั่งทางปกครองเกิน 50 คนให้เจ้าหน้าที่แจ้งโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ใด

 
 
 
 

26. ในกรณีที่มีผู้รับคำสั่งทางปกครองเกิน 50 คน หลังจากปิดประกาศแล้วให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

27. กรณีใดที่คำสั่งทางปกครองต้องประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่น

 
 
 
 

28. การแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

29. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง

 
 
 
 

30. ถ้าการพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในกี่วัน และมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม