กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อ 1-15

1. ข้อใดคือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต้อง

 
 
 
 

2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

3. เจ้าหน้าที่ตามข้อใดที่ต้องรับผิดทางละเมิด หากตนเองได้กระทำ

 
 
 
 

4. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 
 
 
 

5. นาย ก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ขับรถพาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ระหว่างทางรถยนต์ของทางราชการที่นาย ก ขับมา ไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่ ทำให้ไปชนกับรถเข็นขายผลไม้ของแม่ค้าข้างทางได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายต้องฟ้องใคร

 
 
 
 

6. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบ

 
 
 
 

7. นาย ก เจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหยุดราชการ ได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด ระหว่างทางรถยนต์ส่วนตัวของ นาย ก ขับมา ไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่ ทำให้ไปชนกับรถเข็นขายผลไม้ของแม่ค้าข้างทางได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายต้องฟ้องใคร

 
 
 
 

8. ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดได้ตามระยะเวลาในข้อใดนับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด

 
 
 
 

9. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ในกรณีใดบ้าง

 
 
 
 

10. ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องใดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับ

 
 
 
 

11. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความกี่ปี

 
 
 
 

12. กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายใด

 
 
 
 

13. เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะทำในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่กำหนดอายุความกี่ปี

 
 
 
 

14. ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ โดยให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกี่วัน

 
 
 
 

15. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่