กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อ 1-15

 1. ข้อใดคือชื่อพระราชบัญญัติที่ถูกต้อง
 • ระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2539

 

 1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บังคับใช้วันที่
 • 14 พฤศจิกายน 2539
 • 15 พฤศจิกายน 2539
 • 14 พฤษภาคม 2539
 • 15 พฤษภาคม 2539

 

 1. เจ้าหน้าที่ตามข้อใดที่ต้องรับผิดทางละเมิด หากตนเองได้กระทำ
 • ข้าราชการ
 • พนักงาน
 • ลูกจ้าง
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • กระทรวง ทบวง กรม
 • ราชการส่วนภูมิภาค
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. นาย ก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ขับรถพาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ระหว่างทางรถยนต์ของทางราชการที่นาย ก ขับมา ไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่ ทำให้ไปชนกับรถเข็นขายผลไม้ของแม่ค้าข้างทางได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายต้องฟ้องใคร
 • หน่วยงานของรัฐ
 • เจ้าหน้าที่
 • แม่ค้า
 • กระทรวงการคลัง

 

 1. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหน่วยงานใดต้องรับผิดชอบ
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงยุติธรรม

 

 1. นาย ก เจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหยุดราชการ ได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัด ระหว่างทางรถยนต์ส่วนตัวของ นาย ก ขับมา ไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่ ทำให้ไปชนกับรถเข็นขายผลไม้ของแม่ค้าข้างทางได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายต้องฟ้องใคร
 • หน่วยงานของรัฐ
 • เจ้าหน้าที่
 • แม่ค้า
 • กระทรวงการคลัง

 

 1. ถ้าศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดได้ตามระยะเวลาในข้อใดนับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด
 • 6 เดือน
 • 1 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

 

 1. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ในกรณีใดบ้าง
 • เรียกคืนได้ทุกกรณีเพราะเป็นเงินของรัฐ
 • เจ้าหน้าที่ได้กระทำการด้วยความจงใจ
 • เจ้าหน้าที่ได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • ข้อ 2 และ 3

 

 1. ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องใดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับ
 • ลูกหนี้ร่วม
 • ประนีประนอมยอมความ
 • ค้ำประกัน
 • ภาระจำยอม

 

 1. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความกี่ปี
 • 1 ปี
 • 3 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

 

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายใด
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

 1. เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะทำในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่กำหนดอายุความกี่ปี
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

 

 1. ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ โดยให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกี่วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน
 • ปี

 

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม