กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 1-25

 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้วันที่
 • 10 ธันวาคม 2540
 • 9 ธันวาคม 2541
 • 10 ธันวาคม 2540
 • 9 ธันวาคม 2540

 

 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน

 

 1. ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสาร
 • หนังสือ
 • การบันทึกภาพหรือเสียง
 • แผนผัง
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน
 • ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
 • ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
 • ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ราชการส่วนภูมิภาค
 • ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 • ราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศาลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี

 

 1. ข้อใดถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • ประวัติสุขภาพ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • สิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดคือคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยแต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 

 1. นิติบุคคลตามข้อใดถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว
 • สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
 • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดส่วนราชการใด
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ไม่ได้สังกัดส่วนราชการใดเพราะเป็น

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ประสานงานกับเอกชน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ให้คำปรึกษาแก่เอกชน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 

 1. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดที่ไม่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 • โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 • สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
 • สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

 1. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ยกเว้นข้อใด
 • สัญญาสัมปทาน
 • ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายในปีที่ดำเนินการ

 

 1. ข้อใดเป็นสิทธิของบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามกับข้อมูลข่าวสารนั้น
 • ขอสำเนา
 • ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
 • เข้าตรวจดู
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษาหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามข้อใด
 • คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • คณะกรรมการอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษาหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามข้อ 15 คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. คณะพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้รวมแล้วไม่เกินกี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
 • รายงานการแพทย์
 • การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์
 • การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คณะกรรมการตามข้อใด
 • คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • คณะกรรมการอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คณะกรรมการตามข้อ 20 ภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือตามเวลาในข้อใด
 • ในขณะนั้น
 • ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น
 • ย้อนหลัง
 • เวลาใดก็ได้

 

 1. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ ยกเว้นข้อใด
 • เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ
 • รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อ
 • เปิดเผยต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

 

 1. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องมีสิทธิยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามข้อใด
 • คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • คณะกรรมการอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน