กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 1-25

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 
 
 
 

3. ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสาร

 
 
 
 

4. ข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 
 
 

6. ข้อใดถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 
 
 
 

7. ข้อใดคือคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 
 
 

8. นิติบุคคลตามข้อใดถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 
 
 

9. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 
 
 

10. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสังกัดส่วนราชการใด

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

12. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดที่ไม่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 
 
 
 

13. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

14. ข้อใดเป็นสิทธิของบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามกับข้อมูลข่าวสารนั้น

 
 
 
 

15. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษาหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามข้อใด

 
 
 
 

16. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษาหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามข้อ 15 คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

 
 
 
 

17. คณะพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้รวมแล้วไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

18. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามข้อใดหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้

 
 
 
 

19. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

 
 
 
 

20. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คณะกรรมการตามข้อใด

 
 
 
 

21. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คณะกรรมการตามข้อ 20 ภายในกี่วัน

 
 
 
 

22. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือตามเวลาในข้อใด

 
 
 
 

23. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

24. ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องมีสิทธิยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามข้อใด

 
 
 
 

25. ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน