กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 26-50

 1. หน่วยงานของรัฐตามข้อใดสามารถออกระเบียบมาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
 • ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ
 • พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารจากบุคคลอื่นโดยไม่จะเป็นต้องเก็บจากเจ้าของข้อมูล
 • ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

 

 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อครบกำหนดกี่ปี
 • 20 ปี
 • 40 ปี
 • 50 ปี
 • 75 ปี

 

 1. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อครบกำหนดกี่ปี
 • 20 ปี
 • 40 ปี
 • 50 ปี
 • 75 ปี

 

 1. การเก็บข้อมูลข่าวสารที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด
 • เพื่อความมั่นคงของประเทศ
 • ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
 • เพื่อป้องกันการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล
 • เก็บไว้เพื่อทำลาย

 

 1. ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคำสั่งขยายเวลาแต่จะกำหนดเกินคราวละกี่ปีไม่ได้
 • 4 ปี
 • 5 ปี
 • 6 ปี
 • 20 ปี

 

 1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนทั้งหมดกี่คน
 • 23 คน
 • 30 คน
 • 33 คน
 • 42 คน

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีช่วยซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • เลขาธิการวุฒิสภา

 

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาจากการแต่งตั้งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามข้อใด
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน

 

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนกี่คน
 • 6 คน
 • 7 คน
 • 9 คน
 • 14 คน

 

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 4 ปี วาระเดียว
 • 3 ปี แล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
 • 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
 • 3 ปี แล้วอาจได้รับสรรหาใหม่ได้

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • นายกรัฐมนตรี
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

 1. การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้แต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 

 1. ข้อใดคือจำนวนที่ถูกต้องของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • เลขานุการจำนวน 1 คนและผู้ช่วยเลขานุการจำนวน 1 คน
 • เลขานุการจำนวน 2 คนและผู้ช่วยเลขานุการจำนวน 2 คน
 • เลขานุการจำนวน 1 คนและผู้ช่วยเลขานุการจำนวน 2 คน
 • เลขานุการจำนวน 2 คนและผู้ช่วยเลขานุการจำนวน 1 คน

 

 1. การพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการข้อใดไม่ถูกต้อง
 • ลาออก
 • รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่อง
 • ตาย
 • เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 

 1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการข้อใดไม่ถูกต้อง
 • เสนอแนะในการตราพระราชบัญญัติและการออกกฎกระทรวง
 • ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
 • สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
 • พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

 

 1. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 3 คน
 • 5 คน
 • 9 คน
 • 14 คน

 

 1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • คณะรัฐมนตรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • คณะรัฐมนตรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • ความมั่นคงของประเทศ
 • เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • การบังคับใช้กฎหมาย

 

 1. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน
 • 3 วัน
 • 5 วัน
 • 7 วัน
 • 9 วัน

 

 1. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ต้องระวางโทษตามข้อใด
 • จำคุกไม่เกิน 5 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท
 • จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 • จำคุกไม่เกิน 5 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 • จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 1. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดต้องระวางโทษตามข้อใด
 • จำคุกไม่เกิน 1 ปี
 • จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • จำคุกไม่เกิน 2 ปี
 • จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ