กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อ 26-50

1. หน่วยงานของรัฐตามข้อใดสามารถออกระเบียบมาใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้

 
 
 
 

2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 
 
 
 

3. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อครบกำหนดกี่ปี

 
 
 
 

4. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อครบกำหนดกี่ปี

 
 
 
 

5. การเก็บข้อมูลข่าวสารที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด

 
 
 
 

6. ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคำสั่งขยายเวลาแต่จะกำหนดเกินคราวละกี่ปีไม่ได้

 
 
 
 

7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนทั้งหมดกี่คน

 
 
 
 

8. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

9. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

10. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

11. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาจากการแต่งตั้งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามข้อใด

 
 
 
 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

13. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

14. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

15. การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้แต่งตั้งจากข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด

 
 
 
 

16. ข้อใดคือจำนวนที่ถูกต้องของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 
 
 
 

17. การพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

18. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

19. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่ากี่คน

 
 
 
 

20. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
 
 
 

21. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
 
 
 

22. ข้อใดไม่ใช่สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
 
 
 

23. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน

 
 
 
 

24. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ต้องระวางโทษตามข้อใด

 
 
 
 

25. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดต้องระวางโทษตามข้อใด