พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 1-30

1. มาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกฤษฎีกานี้

 
 
 
 

2. ข้อใดคือชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ถูกต้อง

 
 
 
 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เริ่มบังคับใช้วันที่

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกานี้

 
 
 
 

5. รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ หมายถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามคำนิยามของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

7. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 
 
 
 

8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามข้อใด

 
 
 
 

9. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

10. ข้อใดถือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

12. ข้อใดไม่ใช่ ความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
 
 
 

13. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่า

 
 
 
 

14. ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
 
 
 

16. ข้อใดถือว่าเป็นแนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
 
 
 

17. แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

18. ตามตัวเลือกข้อใดเป็นการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

 
 
 
 

19. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

20. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ คือตัวเลือกใด

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

 
 
 
 

22. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ปี

 
 
 
 

23. หน่วยงานใดต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ถามความเข้าใจ)

 
 
 
 

24. แผนปฏิบัติราชการต้องทำให้สอดคล้องกับ

 
 
 
 

25. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ใครมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่

 
 
 
 

26. การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

27. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ

 
 
 
 

28. ส่วนราชการต้องมีการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ เพื่อรายงานให้หน่วยงานใดทราบ

 
 
 
 

29. องค์กรใดเป็นผู้กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ

 
 
 
 

30. แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะต้องเสนอหน่วยงานใดทราบ