พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 1-30

 1. มาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพระราชกฤษฎีกานี้
 • มาตรา 3
 • มาตรา 3/1
 • มาตรา 70
 • มาตรา 71

 

 1. ข้อใดคือชื่อพระราชกฤษฎีกาที่ถูกต้อง
 • พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เริ่มบังคับใช้วันที่
 • 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
 • 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546
 • 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546
 • 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกานี้
 • กระทรวง
 • กรม
 • จังหวัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 1. รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ หมายถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ
 • พระราชกฤษฎีกา
 • พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามคำนิยามของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวง
 • ทบวง
 • กรม

 

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามข้อใด
 • ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน
 • หากแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น
 • ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
 • กรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว

 

 1. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 • ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
 • ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 • มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. ข้อใดถือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
 • การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต
 • มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 • เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ ความหมายของการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
 • การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
 • การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ

 

 1. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่า
 • ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ
 • ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
 • ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
 • ประชาชนและประเทศมีความสงบและปลอดภัย

 

 1. ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
 • มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 • ถ้าแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น
 • ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
 • ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
 • การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
 • ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน

 

 1. ข้อใดถือว่าเป็นแนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน
 • ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
 • ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
 • ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

 

 1. แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา
 • การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
 • มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 • กรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว

 

 1. ตามตัวเลือกข้อใดเป็นการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว
 • มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 • ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 • ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

 

 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • กำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
 • ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
 • ถ้าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น
 • การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้

 

 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ คือตัวเลือกใด
 • การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
 • มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
 • ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • กรณีที่การปฏิบัติภารกิจเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น
 • ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
 • การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน
 • ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน

 

 1. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ปี
 • 2 ปี
 • 3 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

 

 1. หน่วยงานใดต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ถามความเข้าใจ)
 • กรมการปกครอง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. แผนปฏิบัติราชการต้องทำให้สอดคล้องกับ
 • ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
 • แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ใครมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่
 • เลขาธิการ ก.พ.ร.
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าคณะผู้แทน
 • หัวหน้าส่วนราชการ

 

 1. การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร
 • กำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน
 • กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
 • เผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่ว
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 1. ส่วนราชการต้องมีการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ เพื่อรายงานให้หน่วยงานใดทราบ
 • สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 1. องค์กรใดเป็นผู้กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 1. แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะต้องเสนอหน่วยงานใดทราบ
 • กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.