พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 31-60

1. ถ้ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน ส่วนราชการต้องจัดทำแผนตามข้อใด

 
 
 
 

2. หน่วยงานใดมีหน้าที่ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่

 
 
 
 

3. การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐต้องรายงานใครเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก

 
 
 
 

4. ข้อใดเป็นหลักในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ถามความเข้าใจ)

 
 
 
 

5. การปฏิบัติภารกิจหากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบภายในกี่วัน

 
 
 
 

6. ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยมุ่งผลในข้อใด

 
 
 
 

7. องค์กรใดสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้

 
 
 
 

8. หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดให้ส่วนราชการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

 
 
 
 

9. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดย

 
 
 
 

10. ภายในกระทรวงใครเป็นผู้รับผิดชอบในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

 
 
 
 

11. ใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด

 
 
 
 

12. ใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ

 
 
 
 

13. การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องคำนึงถึงสิ่งใด

 
 
 
 

14. ใครเป็นผู้กำหนดเวลาให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจ

 
 
 
 

15. ถ้าส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจของตนเอง ต้องเสนอเรื่องให้ผู้ใดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 
 
 
 

16. ใครมีอำนาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ว่าภารกิจของส่วนราชการสมควรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

 
 
 
 

17. โดยหลักแล้วถ้ามีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการแล้ว ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่

 
 
 
 

18. หากมีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการแล้ว จะจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

 
 
 
 

19. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในระยะเวลากี่วัน

 
 
 
 

20. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการจัดทำอะไร

 
 
 
 

21. หน่วยงานใดที่ต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง

 
 
 
 

22. ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระเพื่อมาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อใด

 
 
 
 

23. ถ้าส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด องค์กรใดสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการนั้นได้

 
 
 
 

24. ส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ใครสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น

 
 
 
 

25. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ในเรื่องใด

 
 
 
 

26. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวดใด

 
 
 
 

27. หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

28. กรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แจ้งต่อผู้ใดซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

 
 
 
 

29. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานประเภทใด

 
 
 
 

30. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขในประเด็นใดบ้าง (ถามความเข้าใจ)