พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 31-60

 1. ถ้ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน ส่วนราชการต้องจัดทำแผนตามข้อใด
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ
 • แผนการลดต้นทุน
 • แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

 

 1. หน่วยงานใดมีหน้าที่ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่
 • กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ และ ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร.
 • สำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 1. การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐต้องรายงานใครเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก
 • คณะรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรี
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.

 

 1. ข้อใดเป็นหลักในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ถามความเข้าใจ)
 • หลักการคุ้มค่า
 • เปิดเผยและเที่ยงธรรม
 • มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ตรวจสอบได้

 

 1. การปฏิบัติภารกิจหากส่วนราชการจำเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอทราบภายในกี่วัน
 • 7 วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน

 

 1. ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยมุ่งผลในข้อใด
 • เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 • เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

 

 1. องค์กรใดสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง

 

 1. หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดให้ส่วนราชการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
 • สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 

 1. การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระทำโดย
 • คอนเทนต์จิทัลแพลตฟอร์ม
 • แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
 • แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม
 • หนังสือราชการ

 

 1. ภายในกระทรวงใครเป็นผู้รับผิดชอบในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
 • ปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ

 

 1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
 • ปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ

 

 1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ
 • ปลัดกระทรวง
 • อธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ

 

 1. การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องคำนึงถึงสิ่งใด
 • ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ใครเป็นผู้กำหนดเวลาให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจ
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 1. ถ้าส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจของตนเอง ต้องเสนอเรื่องให้ผู้ใดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • คณะรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • ก.พ.ร.
 • สำนักงบประมาณ

 

 1. ใครมีอำนาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ว่าภารกิจของส่วนราชการสมควรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
 • คณะรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • ก.พ.ร.
 • สำนักงบประมาณ

 

 1. โดยหลักแล้วถ้ามีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการแล้ว ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่
 • รักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
 • คณะรัฐมนตรีพิจารณาสังการ
 • รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
 • ข้อ 1 และ 3

 

 1. หากมีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการแล้ว จะจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง
 • คณะรัฐมนตรี

 

 1. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในระยะเวลากี่วัน
 • 3 วัน
 • 7 วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน

 

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการจัดทำอะไร
 • คอนเทนต์จิทัลแพลตฟอร์ม
 • แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
 • แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม
 • ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

 

 1. หน่วยงานใดที่ต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดิม)
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงาน ก.พ.ร.

 

 1. ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระเพื่อมาประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อใด
 • ความคุ้มค่าในภารกิจ
 • ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
 • ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ถ้าส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด องค์กรใดสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการนั้นได้
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง
 • คณะรัฐมนตรี

 

 1. ส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ใครสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น
 • สำนักงบประมาณ
 • ก.พ.ร.
 • กรมบัญชีกลาง
 • คณะรัฐมนตรี

 

 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ในเรื่องใด
 • การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
 • การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ และ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวดใด
 • หมวด 1 และหมวด 2
 • หมวด 2 และหมวด 5
 • หมวด 5 และหมวด 7
 • หมวด 6 และหมวด 8

 

 1. หน่วยงานใดเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงาน ก.พ.ร.
 • กระทรวงมหาดไทย

 

 1. กรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แจ้งต่อผู้ใดซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรี
 • ก.พ.ร.

 

 1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานประเภทใด
 • หน่วยงานของรัฐ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การมหาชน
 • เอกชน

 

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไขในประเด็นใดบ้าง (ถามความเข้าใจ)
 • ยกเลิกแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 • ยกเลิกแผนนิติบัญญัติ
 • แก้ไขแผนปฏิบัติราชการ จาก 4 ปี เป็น 5 ปี
 • ถูกทุกข้อ