ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ข้อ 1-30

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

2. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย เรียกว่า

 
 
 
 

3. ความหมายของ “หนังสือ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณคือข้อใด

 
 
 
 

4. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า

 
 
 
 

5. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือข้อใด

 
 
 
 

6. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

 
 
 
 

7. ข้อใดคือหนังสือราชการ

 
 
 
 

8. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 
 
 
 

9. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก เรียกว่า

 
 
 
 

10. การอ้างถึงหนังสือภายนอกโดยปกติให้ทำตามข้อใด

 
 
 
 

11. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายนอกอยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดไว้ด้วย

 
 
 
 

12. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายนอกอยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดไว้ด้วย

 
 
 
 

13. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน คือหนังสือตามข้อใด

 
 
 
 

14. หนังสือภายในใช้กระดาษแบบใด

 
 
 
 

15. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายใน อยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดด้วย

 
 
 
 

16. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายใน อยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดด้วย

 
 
 
 

17. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา เป็นหนังสือชนิดใด

 
 
 
 

18. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

19. หนังสือประทับตราใช้กระดาษแบบใด

 
 
 
 

20. ผู้ที่ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

21. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด

 
 
 
 

22. ข้อใดเป็นหนังสือสั่งการ

 
 
 
 

23. ข้อใดเป็น “คำสั่ง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 
 
 
 

24. “ระเบียบ” คือข้อใดต่อไปนี้

 
 
 
 

25. ข้อใดคือ “ข้อบังคับ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 
 
 
 

26. ข้อความที่จะใช้ในระเบียบ และข้อบังคับ ให้เรียงเป็นแบบใด

 
 
 
 

27. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด

 
 
 
 

28. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์

 
 
 
 

29. ข้อใดเป็น “ประกาศ”

 
 
 
 

30. “แถลงการณ์” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณคือข้อใด