ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ข้อ 1-30

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บังคับใช้วันที่
 • 1 มิถุนายน 2526
 • 10 มิถุนายน 2526
 • 1 มีนาคม 2526
 • 10 มีนาคม 2526

 

 1. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย เรียกว่า
 • งานบริหารสารบรรณ
 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานเอกสาร
 • งานทะเบียน

 

 1. ความหมายของ “หนังสือ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณคือข้อใด
 • หนังสือภายใน
 • หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น
 • หนังสือภายนอก
 • หนังสือราชการ

 

 1. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือข้อใด
 • นายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ ก.พ.
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี

 

 1. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
 • 4 ชนิด
 • 5 ชนิด
 • 6 ชนิด
 • 7 ชนิด

 

 1. ข้อใดคือหนังสือราชการ
 • หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
 • หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
 • หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • หนังสือด่วน
 • หนังสือภายนอก
 • หนังสือประชาสัมพันธ์
 • หนังสือประทับตรา

 

 1. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก เรียกว่า
 • หนังสือภายนอก
 • หนังสือภายใน
 • หนังสือแบบพิธี
 • หนังสือติดต่อ

 

 1. การอ้างถึงหนังสือภายนอกโดยปกติให้ทำตามข้อใด
 • อ้างถึงหนังสือทุกฉบับ
 • อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายเพียงฉบับเดียว
 • ไม่ต้องอ้างถึง
 • ผิดทุกข้อ

 

 1. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายนอกอยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดไว้ด้วย
 • ส่วนราชการระดับกรม
 • ส่วนราชการระดับกรมและกอง
 • ส่วนราชการระดับกอง
 • ส่วนราชการระดับกองและสำนัก

 

 1. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายนอกอยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดไว้ด้วย
 • ส่วนราชการระดับกระทรวง
 • ส่วนราชการระดับกอง
 • ส่วนราชการระดับสำนัก
 • ส่วนราชการระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 1. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน คือหนังสือตามข้อใด
 • หนังสือภายนอก
 • หนังสือภายใน
 • หนังสือประทับตรา
 • หนังสือสั่งการ

 

 1. หนังสือภายในใช้กระดาษแบบใด
 • กระดาษตราครุฑ
 • กระดาษหนังสือภายใน
 • กระดาษบันทึกข้อความ
 • กระดาษปอนด์ขาว

 

 1. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายใน อยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดด้วย
 • ส่วนราชการระดับกรม
 • ส่วนราชการระดับกรมและกอง
 • ส่วนราชการระดับกอง
 • ส่วนราชการระดับกองและสำนัก

 

 1. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายใน อยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดด้วย
 • ส่วนราชการระดับกระทรวง
 • ส่วนราชการระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • ส่วนราชการระดับสำนัก
 • ส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 

 1. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา เป็นหนังสือชนิดใด
 • หนังสือประทับตรา
 • หนังสือสั่งการ
 • หนังสือประชาสัมพันธ์
 • หนังสือภายใน

 

 1. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
 • การเตือนเรื่องที่ค้าง
 • เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

 

 1. หนังสือประทับตราใช้กระดาษแบบใด
 • กระดาษตราครุฑ
 • กระดาษหนังสือภายใน
 • กระดาษบันทึกข้อความ
 • กระดาษปอนด์ขาว

 

 1. ผู้ที่ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด
 • ระดับกรม
 • ระดับกอง
 • ระดับสำนัก
 • ระดับกระทรวง

 

 1. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
 • 2 ชนิด
 • 3 ชนิด
 • 4 ชนิด
 • 5 ชนิด

 

 1. ข้อใดเป็นหนังสือสั่งการ
 • คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ
 • ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว
 • คำสั่ง ระเบียบ ข้อบัญญัติ
 • ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ

 

 1. ข้อใดเป็น “คำสั่ง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
 • บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
 • บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ

 

 1. “ระเบียบ” คือข้อใดต่อไปนี้
 • บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ
 • บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
 • บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้

 

 1. ข้อใดคือ “ข้อบังคับ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้
 • บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
 • บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ

 

 1. ข้อความที่จะใช้ในระเบียบ และข้อบังคับ ให้เรียงเป็นแบบใด
 • มาตรา
 • ข้อ
 • อนุมาตรา
 • ผิดทุกข้อ

 

 1. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
 • 2 ชนิด
 • 3 ชนิด
 • 4 ชนิด
 • 5 ชนิด

 

 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
 • คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
 • ประกาศ ข่าว คำสั่ง
 • ข่าว ประกาศ แถลงการณ์
 • แถลงการณ์ ข่าว ระเบียบ

 

 1. ข้อใดเป็น “ประกาศ”
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

 1. “แถลงการณ์” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณคือข้อใด
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย