ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ข้อ 31-60

 1. หนังสือประชาสัมพันธ์ประเภท “ข่าว” คือข้อใด
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
 • บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ

 

 1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด
 • 2 ชนิด
 • 3 ชนิด
 • 4 ชนิด
 • 5 ชนิด

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
 • หนังสือรับรอง
 • บันทึก
 • หนังสือลับ
 • รายงานการประชุม

 

 1. หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง คือหนังสือตามข้อใด
 • หนังสือรับรอง
 • บันทึก
 • รายงานการประชุม
 • หนังสืออื่น

 

 1. หนังสือรับรองที่เป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายขนาดเท่าใด
 • ขนาด 2 x 3 เซนติเมตร
 • ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร
 • ขนาด 2 x 3 นิ้ว
 • ขนาด 4 x 6 นิ้ว

 

 1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 • ความคิดเห็นของผู้มาประชุม
 • มติของที่ประชุม
 • ข้อเท็จจริงของการประชุม
 • ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

 

 1. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท
 • 2 ประเภท
 • 3 ประเภท
 • 4 ประเภท
 • 5 ประเภท

 

 1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น เป็นหนังสือประเภทใด
 • ด่วนที่สุด
 • ด่วนภายใน
 • ด่วนมาก
 • ด่วน

 

 1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว เป็นหนังสือประเภทใด
 • ด่วนที่สุด
 • ด่วนภายใน
 • ด่วนมาก
 • ด่วน

 

 1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือประเภทใด
 • ด่วนที่สุด
 • ด่วนภายใน
 • ด่วนมาก
 • ด่วน

 

 1. ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า
 • ด่วนที่สุด
 • ด่วนภายใน
 • ด่วนมาก
 • ด่วน

 

 1. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีใด
 • สีแดง
 • สีน้ำเงิน
 • สีเหลือง
 • สีดำ

 

 1. การส่งข้อความด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทางใดที่ผู้ส่งและผู้รับต้องบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
 • ทางโทรศัพท์
 • วิทยุสื่อสาร
 • วิทยุกระจายเสียง
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. โดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง ฝ่ายละกี่ฉบับ
 • 1 ฉบับ
 • 2 ฉบับ
 • 3 ฉบับ
 • 4 ฉบับ

 

 1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง เกี่ยวกับผู้ที่ต้องลงลายมือชื่อข้างท้ายขอบล่างขวาของสำเนาคู่ฉบับ
 • ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ ผู้ทาน
 • ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ
 • ผู้สร้าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ
 • ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ทาน

 

 1. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย ให้ทำเป็นหนังสือชนิดใด
 • หนังสือประทับตรา
 • หนังสือเวียน
 • หนังสือประชาสัมพันธ์
 • หนังสือภายใน

 

 1. สำเนาหนังสือที่มีคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจลงชื่อรับรอง
 • ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
 • ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป
 • ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่ง
 • ถูกทั้ง และ 2

 

 1. หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เป็นหนังสือชนิดใด
 • หนังสือภายนอก
 • หนังสือเวียน
 • หนังสือสั่งการ
 • หนังสือภายใน

 

 1. หนังสือภาษาต่างประเทศใช้กระดาษแบบใด
 • กระดาษตราครุฑ
 • กระดาษบันทึกข้อความ
 • กระดาษตามประเพณีนิยม
 • ผิดทุกข้อ

 

 1. สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกในการรับหนังสือเข้ามาจากภายนอกคือข้อใด
 • ประทับตรารับที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ
 • จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ
 • ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ
 • จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

 1. สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกในการส่งหนังสือออกไปภายนอกคือข้อใด
 • ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง
 • ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ
 • บรรจุซอง
 • ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์

 

 1. การเก็บหนังสือแบ่งได้กี่ประเภท
 • 2 ประเภท
 • 3 ประเภท
 • 4 ประเภท
 • 5 ประเภท

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการเก็บหนังสือ
 • การเก็บเพื่อรอการทำลาย
 • การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 • การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
 • การเก็บระหว่างปฏิบัติ

 

 1. การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก เรียกว่า
 • การเก็บระหว่างปฏิบัติ
 • การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
 • การเก็บเพื่อรอการทำลาย
 • การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

 1. ข้อใดคือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
 • การเก็บระหว่างปฏิบัติ
 • การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
 • การเก็บเพื่อรอการทำลาย
 • การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

 1. การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ คือการเก็บหนังสือแบบใด
 • การเก็บระหว่างปฏิบัติ
 • การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
 • การเก็บเพื่อรอการทำลาย
 • การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 

 1. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคำว่า
 • เก็บตลอดไป
 • ห้ามทำลาย
 • เก็บไว้ห้ามทำลาย
 • ห้ามเปิดผนึก

 

 1. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. … ด้วยหมึกสีใด
 • สีน้ำเงิน
 • สีแดง
 • สีเหลือง
 • สีดำ

 

 1. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่า ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีใด
 • สีน้ำเงิน
 • สีแดง
 • สีเหลือง
 • สีดำ

 

 1. อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 1 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี
 • เก็บไว้ตลอดไป