ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ข้อ 31-60

1. หนังสือประชาสัมพันธ์ประเภท “ข่าว” คือข้อใด

 
 
 
 

2. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

 
 
 
 

4. หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง คือหนังสือตามข้อใด

 
 
 
 

5. หนังสือรับรองที่เป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายขนาดเท่าใด

 
 
 
 

6. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

 
 
 
 

7. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติมีกี่ประเภท

 
 
 
 

8. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น เป็นหนังสือประเภทใด

 
 
 
 

9. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว เป็นหนังสือประเภทใด

 
 
 
 

10. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือประเภทใด

 
 
 
 

11. ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า

 
 
 
 

12. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีใด

 
 
 
 

13. การส่งข้อความด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทางใดที่ผู้ส่งและผู้รับต้องบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน

 
 
 
 

14. โดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง ฝ่ายละกี่ฉบับ

 
 
 
 

15. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง เกี่ยวกับผู้ที่ต้องลงลายมือชื่อข้างท้ายขอบล่างขวาของสำเนาคู่ฉบับ

 
 
 
 

16. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย ให้ทำเป็นหนังสือชนิดใด

 
 
 
 

17. สำเนาหนังสือที่มีคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจลงชื่อรับรอง

 
 
 
 

18. หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เป็นหนังสือชนิดใด

 
 
 
 

19. หนังสือภาษาต่างประเทศใช้กระดาษแบบใด

 
 
 
 

20. สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกในการรับหนังสือเข้ามาจากภายนอกคือข้อใด

 
 
 
 

21. สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกในการส่งหนังสือออกไปภายนอกคือข้อใด

 
 
 
 

22. การเก็บหนังสือแบ่งได้กี่ประเภท

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการเก็บหนังสือ

 
 
 
 

24. การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก เรียกว่า

 
 
 
 

25. ข้อใดคือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

 
 
 
 

26. การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ คือการเก็บหนังสือแบบใด

 
 
 
 

27. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคำว่า

 
 
 
 

28. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. … ด้วยหมึกสีใด

 
 
 
 

29. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่า ห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีใด

 
 
 
 

30. อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี