ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ข้อ 61-90

1. หนังสือชนิดใดให้เก็บไว้ตลอดไป

 
 
 
 

2. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

3. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

4. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

5. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี ให้ทำความตกลงกับส่วนราชการใด

 
 
 
 

6. หนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้ส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติภายในวันที่เท่าใด

 
 
 
 

7. ในการรักษาหนังสือนั้น หากหนังสือสูญหาย ให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

8. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด

 
 
 
 

9. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ

 
 
 
 

10. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้ในกรณีใด

 
 
 
 

11. ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บเพื่อจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย

 
 
 
 

12. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนระดับใด

 
 
 
 

13. คณะกรรมการทำลายหนังสือปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ขึ้นไป โดยประกอบด้วยประธานและกรรมการอย่างน้อยกี่คน

 
 
 
 

14. เครื่องหมายตามข้อใดถ้าคณะกรรมการทำลายหนังสือเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ทำลงในช่องการพิจารณา

 
 
 
 

15. ถ้าคณะกรรมการทำลายหนังสือเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อพิจารณา และถ้าสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่แจ้งภายในกี่วัน ให้ถือว่าเห็นชอบ

 
 
 
 

16. ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด

 
 
 
 

17. ข้อใดคือขนาดของตราชื่อส่วนราชการ

 
 
 
 

18. ตราชื่อส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดจะมีชื่อส่วนราชการอยู่ส่วนใดของตรา

 
 
 
 

19. ตรากำหนดเก็บหนังสือที่มีคำว่า “เก็บถึง พ.ศ….” หรือ “ห้ามทำลาย” มีขนาดตัวหนังสือไม่เล็กกว่าเท่าใด

 
 
 
 

20. มาตรฐานกระดาษมี 3 ขนาด ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 
 
 
 

21. มาตรฐานซองมี 4 ขนาด ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

 
 
 
 

22. กระดาษตราครุฑที่ใช้กระดาษขนาด เอ 4 พิมพ์ครุฑขนาดเท่าใด

 
 
 
 

23. กระดาษบันทึกข้อความที่ใช้กระดาษ เอ 4 และ เอ 5 พิมพ์ครุฑขนาดเท่าใด

 
 
 
 

24. ซองหนังสือราชการให้พิมพ์ครุฑที่มุมบนซ้ายของซองขนาดเท่าใด

 
 
 
 

25. ซองหนังสือสำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 เป็นซองขนาดเท่าใด

 
 
 
 

26. ซองหนังสือสำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 เป็นซองขนาดเท่าใด

 
 
 
 

27. ขนาดของตรารับหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

28. ลักษณะแบบพิมพ์ขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิดคือชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่นเป็นลักษณะแบบพิมพ์ของทะเบียนชนิดใด

 
 
 
 

29. ข้อใดที่ใช้แบบพิมพ์ขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว

 
 
 
 

30. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง