ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ข้อ 61-90

 1. หนังสือชนิดใดให้เก็บไว้ตลอดไป
 • หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
 • หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี
 • หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
 • หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน

 

 1. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 1 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี
 • เก็บไว้ตลอดไป

 

 1. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 1 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี
 • เก็บไว้ตลอดไป

 

 1. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 1 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี
 • เก็บไว้ตลอดไป

 

 1. หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี ให้ทำความตกลงกับส่วนราชการใด
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 1. หนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ให้ส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติภายในวันที่เท่าใด
 • 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • 31 มกราคม ของปีถัดไป
 • 15 ธันวาคม ของทุกปี
 • 15 มกราคม ของปีถัดไป

 

 1. ในการรักษาหนังสือนั้น หากหนังสือสูญหาย ให้ส่วนราชการดำเนินการตามข้อใด
 • รายงานผู้บังคับบัญชา
 • หาสำเนามาแทน
 • ซ่อมแซม
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด
 • ระดับกระทรวง
 • ระดับกรมขึ้นไป
 • ระดับกองขึ้นไป
 • ระดับแผนกขึ้นไป

 

 1. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
 • ระดับกระทรวง
 • ระดับกรมขึ้นไป
 • ระดับกองขึ้นไป
 • ระดับแผนกขึ้นไป

 

 1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้ในกรณีใด
 • ขอคัดสำเนา
 • ขอถ่ายเอกสาร
 • ขอดูหรือคัดลอก
 • ขอให้รับรองสำเนา

 

 1. ภายในกี่วันหลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บเพื่อจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน

 

 1. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนระดับใด
 • ระดับกระทรวง
 • ระดับกรม
 • ระดับกอง
 • ระดับแผนก

 

 1. คณะกรรมการทำลายหนังสือปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ขึ้นไป โดยประกอบด้วยประธานและกรรมการอย่างน้อยกี่คน
 • 2 คน
 • 3 คน
 • 5 คน
 • 7 คน

 

 1. เครื่องหมายตามข้อใดถ้าคณะกรรมการทำลายหนังสือเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ทำลงในช่องการพิจารณา
 • กากบาท (x)
 • ถูกต้อง (/)
 • ดอกจันทร์ (*)
 • สี่เหลี่ยม ([ ])

 

 1. ถ้าคณะกรรมการทำลายหนังสือเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้ส่งไปยังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อพิจารณา และถ้าสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่แจ้งภายในกี่วัน ให้ถือว่าเห็นชอบ
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน

 

 1. ตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด
 • 2 ขนาด ( 3 ซม. และ 1 ซม.)
 • 2 ขนาด ( 3 ซม. และ 5 ซม.)
 • ขนาดเดียว ( 3 ซม. )
 • 3 ขนาด ( 3 ซม., 1.5 ซม. และ 1 ซม.)

 

 1. ข้อใดคือขนาดของตราชื่อส่วนราชการ
 • วงนอก 4 ซม. วงใน 3 ซม.
 • วงนอก 5 ซม. วงใน 3.5 ซม.
 • วงนอก 5 ซม. วงใน 4 ซม.
 • วงนอก 5 ซม. วงใน 4.5 ซม.

 

 1. ตราชื่อส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดจะมีชื่อส่วนราชการอยู่ส่วนใดของตรา
 • ขอบล่างของตรา
 • ขอบบนของตรา
 • ทั้งขอบล่างและขอบบน
 • ผิดทุกข้อ

 

 1. ตรากำหนดเก็บหนังสือที่มีคำว่า “เก็บถึง พ.ศ….” หรือ “ห้ามทำลาย” มีขนาดตัวหนังสือไม่เล็กกว่าเท่าใด
 • 20 พอยท์
 • 24 พอยท์
 • 30 พอยท์
 • 36 พอยท์

 

 1. มาตรฐานกระดาษมี 3 ขนาด ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • เอ 4, เอ 5 และเอ 8
 • เอ 4, เอ 5 และดีแอล
 • เอ 3, เอ 4 และเอ 5
 • เอ 4, ดีแอล และเอ 8

 

 1. มาตรฐานซองมี 4 ขนาด ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • ซี 3, ซี 5, ซี 6 และซี 7
 • ซี 5, ซี 6, ซี 7 และดีแอล
 • ซี 5, ซี 6, ซี 7 และซี 8
 • ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล

 

 1. กระดาษตราครุฑที่ใช้กระดาษขนาด เอ 4 พิมพ์ครุฑขนาดเท่าใด
 • 1 เซนติเมตร
 • 5 เซนติเมตร
 • 3 เซนติเมตร
 • 5 เซนติเมตร

 

 1. กระดาษบันทึกข้อความที่ใช้กระดาษ เอ 4 และ เอ 5 พิมพ์ครุฑขนาดเท่าใด
 • 1 เซนติเมตร
 • 5 เซนติเมตร
 • 3 เซนติเมตร
 • 5 เซนติเมตร

 

 1. ซองหนังสือราชการให้พิมพ์ครุฑที่มุมบนซ้ายของซองขนาดเท่าใด
 • 1 เซนติเมตร
 • 5 เซนติเมตร
 • 3 เซนติเมตร
 • 5 เซนติเมตร

 

 1. ซองหนังสือสำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 เป็นซองขนาดเท่าใด
 • ซองขนาดซี 4
 • ซองขนาดซี 5
 • ซองขนาดซี 6
 • ซองขนาดดีแอล

 

 1. ซองหนังสือสำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 เป็นซองขนาดเท่าใด
 • ซองขนาดซี 4
 • ซองขนาดซี 5
 • ซองขนาดซี 6
 • ซองขนาดดีแอล

 

 1. ขนาดของตรารับหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อใดถูกต้อง
 • 2 x 5 เซนติเมตร
 • 5 x 5 เซนติเมตร
 • 5 x 5.5 เซนติเมตร
 • 3 x 5 เซนติเมตร

 

 1. ลักษณะแบบพิมพ์ขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิดคือชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่นเป็นลักษณะแบบพิมพ์ของทะเบียนชนิดใด
 • ทะเบียนหนังสือรับ
 • ทะเบียนหนังสือส่ง
 • ทะเบียนหนังสือเก็บ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดที่ใช้แบบพิมพ์ขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว
 • ใบรับหนังสือ
 • บัตรตรวจค้น
 • สมุดส่งหนังสือ
 • บัญชีฝากส่งหนังสือ

 

 1. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 • นายกรัฐมนตรี
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย