ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ข้อ 1-30

 1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
 • ถัดจากวันประกาศฯ
 • 90 วัน
 • 120 วัน
 • 180 วัน

 

 1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 บังคับใช้วันที่
 • 24 มีนาคม 2545
 • 23 มิถุนายน 2545
 • 24 มีนาคม 2544
 • 23 มิถุนายน 2544

 

 1. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารลับ
 • ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน
 • ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน
 • ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชน
 • ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 • นายกเทศมนตรี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 1. อย่างน้อยทุกกี่ปีให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 • 4 ปี
 • 5 ปี
 • 6 ปี
 • 10 ปี

 

 1. ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 1. ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 1. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
 • 2 ชั้น
 • 3 ชั้น
 • 4 ชั้น
 • 5 ชั้น

 

 1. SECRET คือชั้นความลับตามข้อใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใดให้พิจารณาถึงองค์ประกอบตามข้อใด
 • ความสำคัญของเนื้อหา
 • แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
 • วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุดคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรสีใด
 • สีแดง
 • สีแดงหรือสีอื่น
 • สำขาว
 • สีดำ

 

 1. TOP SECRET คือชั้นความลับตามข้อใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ส่วนใดของเอกสาร
 • ด้านซ้ายของหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้า
 • ด้านขวาหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้า
 • กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้า
 • กลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของหน้าแรก

 

 1. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพให้แสดงชั้นความลับตามข้อใด
 • ทุกหน้าของม้วนฟิล์ม
 • ต้นและปลายม้วนฟิล์ม
 • ปลายม้วนฟิล์มเท่านั้น
 • ต้นม้วนฟิล์มเท่านั้น

 

 1. CONFIDENTIAL คือชั้นความลับตามข้อใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. การแก้ไขชั้นความลับให้ดำเนินการตามข้อใด
 • ทิ้งแล้วเขียนใหม่
 • ขีดฆ่า
 • ทำลาย
 • ใช้น้ำยาลบคำผิด

 

 1. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานเรียกว่า
 • นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
 • นายทะเบียนข่าวสารลับ
 • นายทะเบียนผู้รักษาความลับ
 • นายทะเบียนรักษาความลับของทางราชการ

 

 1. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงในการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด
 • ความสำคัญของเนื้อหา
 • วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
 • จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. ข้อใดคือจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับที่ถูกต้อง
 • นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า 1 คนเป็นกรรมการ
 • นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นกรรมการ
 • นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นกรรมการ
 • นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนเป็นกรรมการ

 

 1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยทุกกี่เดือน
 • 1 เดือน
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 9 เดือน

 

 1. ข้อใดคือสีของใบปกข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด
 • เหลือง
 • แดง
 • น้ำเงิน
 • เขียว

 

 1. ข้อใดคือสีของใบปกข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับมาก
 • เหลือง
 • แดง
 • น้ำเงิน
 • เขียว

 

 1. ข้อใดคือสีของใบปกข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับ
 • เหลือง
 • แดง
 • น้ำเงิน
 • เขียว

 

 1. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด
 • บรรจุซอง
 • บรรจุซองหรือภาชนะทึบแสง 2 ชั้น
 • บรรจุภาชนะทึบแสง 3 ชั้น
 • ใช้ใบปกปิดทับ

 

 1. คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกกี่คนเป็นกรรมการ
 • 2 คน
 • ไม่น้อยกว่า 2 คน
 • 3 คน
 • ไม่น้อยกว่า 3 คน

 

 1. ให้คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับเก็บรักษาใบรับรองการทำลายไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 1 ปี
 • 2 ปี
 • 3 ปี
 • 4 ปี

 

 1. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
 • ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
 • ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
 • ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียน
 • ประสานงานกับผู้ควบคุมทะเบียน