ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ข้อ 1-30

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

3. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารลับ

 
 
 
 

4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

 
 
 
 

5. อย่างน้อยทุกกี่ปีให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

 
 
 
 

6. ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

 
 
 
 

7. ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

 
 
 
 

8. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

 
 
 
 

9. SECRET คือชั้นความลับตามข้อใด

 
 
 
 

10. การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใดให้พิจารณาถึงองค์ประกอบตามข้อใด

 
 
 
 

11. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุดคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด

 
 
 
 

12. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรสีใด

 
 
 
 

13. TOP SECRET คือชั้นความลับตามข้อใด

 
 
 
 

14. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ส่วนใดของเอกสาร

 
 
 
 

15. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพให้แสดงชั้นความลับตามข้อใด

 
 
 
 

16. CONFIDENTIAL คือชั้นความลับตามข้อใด

 
 
 
 

17. การแก้ไขชั้นความลับให้ดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

18. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด

 
 
 
 

19. เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานเรียกว่า

 
 
 
 

20. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องพิจารณาถึงในการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด

 
 
 
 

21. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด

 
 
 
 

22. ข้อใดคือจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับที่ถูกต้อง

 
 
 
 

23. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยทุกกี่เดือน

 
 
 
 

24. ข้อใดคือสีของใบปกข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุด

 
 
 
 

25. ข้อใดคือสีของใบปกข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับมาก

 
 
 
 

26. ข้อใดคือสีของใบปกข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับ

 
 
 
 

27. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด

 
 
 
 

28. คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกกี่คนเป็นกรรมการ

 
 
 
 

29. ให้คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับเก็บรักษาใบรับรองการทำลายไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

30. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ