ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ข้อ 1-25

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

3. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ

 
 
 
 

4. สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจำกาย หรือประจำหน่วยกำลังถืออาวุธของทางราชการ ตามความหมายในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคือข้อใด

 
 
 
 

5. ข้อใดคือความหมายของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

6. การกระทำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ เรียกว่า

 
 
 
 

7. ข้อใดคือความหมายของการกระทำใด ๆ เพื่อทำลาย ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก

 
 
 
 

8. การกระทำใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ เรียกว่า

 
 
 
 

9. ข้อใดคือความหมายของ การกระทำใด ๆ ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน ความกระด้างกระเดื่อง ซึ่งนำไปสู่การก่อความไม่สงบ หรือความอ่อนแอภายในชาติ

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

11. หน่วยงานตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

 
 
 
 

12. ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร

 
 
 
 

13. หน่วยงานรัฐตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ

 
 
 
 

14. ทุกเวลาอย่างน้อยกี่ปีให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

15. ชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ มีกี่ชั้น

 
 
 
 

16. ข้อใดคือชั้นความลับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

17. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีชื่อย่อตามข้อใด

 
 
 
 

18. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีจำนวนทั้งหมดกี่คน

 
 
 
 

19. ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

20. ความลับที่มีความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด คือชั้นความลับตามข้อใด

 
 
 
 

21. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 ในคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

22. ความลับที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง คือชั้นความลับตามข้อใด

 
 
 
 

23. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

24. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 
 
 
 

25. ความลับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ คือชั้นความลับตามข้อใด