ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ข้อ 1-25

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
 • 30 วัน
 • 60 วัน
 • 90 วัน
 • 120 วัน

 

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 บังคับใช้วันที่
 • 11 มีนาคม 2552
 • 11 เมษายน 2552
 • 11 พฤษภาคม 2552
 • 11 มิถุนายน 2552

 

 1. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ
 • บริภัณฑ์
 • การจารกรรม
 • ยุทธภัณฑ์
 • สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ

 

 1. สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจำกาย หรือประจำหน่วยกำลังถืออาวุธของทางราชการ ตามความหมายในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคือข้อใด
 • บริภัณฑ์
 • การจารกรรม
 • ยุทธภัณฑ์
 • สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ

 

 1. ข้อใดคือความหมายของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • บริภัณฑ์
 • การจารกรรม
 • ยุทธภัณฑ์
 • สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ

 

 1. การกระทำใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ เรียกว่า
 • การจารกรรม
 • การบ่อนทำลาย
 • การก่อวินาศกรรม
 • การก่อการร้าย

 

 1. ข้อใดคือความหมายของการกระทำใด ๆ เพื่อทำลาย ทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • การจารกรรม
 • การบ่อนทำลาย
 • การก่อวินาศกรรม
 • การก่อการร้าย

 

 1. การกระทำใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ เรียกว่า
 • การจารกรรม
 • การบ่อนทำลาย
 • การก่อวินาศกรรม
 • การก่อการร้าย

 

 1. ข้อใดคือความหมายของ การกระทำใด ๆ ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน ความกระด้างกระเดื่อง ซึ่งนำไปสู่การก่อความไม่สงบ หรือความอ่อนแอภายในชาติ
 • การจารกรรม
 • การบ่อนทำลาย
 • การก่อวินาศกรรม
 • การก่อการร้าย

 

 1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • กรม
 • อำเภอ
 • จังหวัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 1. หน่วยงานตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหาร
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. หน่วยงานรัฐตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 1. ทุกเวลาอย่างน้อยกี่ปีให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • 2 ปี
 • 4 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

 

 1. ชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ มีกี่ชั้น
 • 2 ชั้น
 • 3 ชั้น
 • 4 ชั้น
 • 5 ชั้น

 

 1. ข้อใดคือชั้นความลับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • ลับที่สุด ลับมาก ลับ
 • ลับสุดยอด ลับมากที่สุด ลับ
 • ลับที่สุด ปกปิด ลับมาก
 • ลับที่สุด ลับมาก ปกปิด

 

 1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีชื่อย่อตามข้อใด
 • “ก.ร.ช.”
 • กรช
 • “กคป.”
 • “ก.ค.ป.”

 

 1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีจำนวนทั้งหมดกี่คน
 • 22 คน
 • 23 คน
 • 24 คน
 • 25 คน

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

 1. ความลับที่มีความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด คือชั้นความลับตามข้อใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 ในคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

 1. ความลับที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง คือชั้นความลับตามข้อใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 ในคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

 1. ความลับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ คือชั้นความลับตามข้อใด
 • ลับที่สุด
 • ลับมาก
 • ลับ
 • ปกปิด