กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 1-25

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีผลใช้บังคับในวันที่
 • 23 สิงหาคม 2560
 • 23 กันยายน 2560
 • 24 สิงหาคม 2560
 • 24 กันยายน 2560

 

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 บังคับใช้กับ
 • กรมการปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ที่ทำการปกครองอำเภอ
 • ทุกหน่วยงานตามที่กล่าวมา

 

 1. การจัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ไปใช้บังคับคือข้อใด
 • การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 • การบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล
 • การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์
 • ทุกข้อที่กล่าวมา

 

 1. การที่จะยกเว้นไม่ให้นำกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
 • คณะกรรมการราคากลาง
 • คณะกรรมการวินิจฉัย
 • คณะกรรมการนโยบาย
 • คณะกรรมการ ค.ป.ท.

 

 1. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น คือ
 • สาธารณูปโภค
 • สินค้า
 • งานบริการ
 • พัสดุ

 

 1. สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ
 • สินค้า
 • พัสดุ
 • สาธารณูปโภค
 • งานบริการ

 

 1. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล คือ
 • พัสดุ
 • สินค้า
 • สาธารณูปโภค
 • งานบริการ

 

 1. งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคมการระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ คือ
 • สาธารณูปโภค
 • สินค้า
 • งานบริการ
 • พัสดุ

 

 1. การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ คือข้อใด
 • การบริหารพัสดุ
 • พัสดุ
 • กระบวนการบริหารพัสดุ
 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. ถ้าความเป็นจริงราคากลาง มี 4 ตัวเลือกนี้ จะใช้ราคากลางในลำดับใดก่อน
 • ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
 • ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 • ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 • ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

 

 1. ถ้าความเป็นจริงราคากลาง มี 4 ตัวเลือกนี้ จะใช้ราคากลางในลำดับใดก่อน
 • ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 • ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 • ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 • ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

 

 1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คือ
 • คณะกรรมการ ค.ป.ก.
 • คณะกรรมการ ค.ป.ท.
 • คณะกรรมการ ค.ร.ท.
 • คณะกรรมการ ค.ร.ป.

 

 1. หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีกี่ข้อ
 • 3 ข้อ
 • 4 ข้อ
 • 5 ข้อ
 • 6 ข้อ

 

 1. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่บอกว่ามีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ คือหลักการใด
 • มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • โปร่งใส
 • คุ้มค่า
 • ตรวจสอบได้

 

 1. ร่างขอบเขตของงาน เรียกโดยย่อว่า
 • TOR
 • ROT
 • TOT
 • TCR

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปลัดกระทรวงการคลัง

 

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีจำนวนตามข้อใด
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 10 คน
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11 คน

 

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
 • คณะรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง

 

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บังคับว่าต้องมาจากแห่งไหน
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สภาสถาปนิก
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วาระในการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 3 ปี
 • 3 ปีไม่เกิน 2 วาระ
 • 4 ปี
 • 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
 • กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
 • เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อนายกรัฐมนตรี
 • เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการ

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง

 

 1. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 1. ข้อใดผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ