กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 1-25

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีผลใช้บังคับในวันที่

 
 
 
 

2. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

 
 
 
 

3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 บังคับใช้กับ

 
 
 
 

4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ไปใช้บังคับคือข้อใด

 
 
 
 

5. การที่จะยกเว้นไม่ให้นำกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ

 
 
 
 

6. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น คือ

 
 
 
 

7. สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ

 
 
 
 

8. งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล คือ

 
 
 
 

9. งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคมการระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ คือ

 
 
 
 

10. การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ คือข้อใด

 
 
 
 

11. ถ้าความเป็นจริงราคากลาง มี 4 ตัวเลือกนี้ จะใช้ราคากลางในลำดับใดก่อน

 
 
 
 

12. ถ้าความเป็นจริงราคากลาง มี 4 ตัวเลือกนี้ จะใช้ราคากลางในลำดับใดก่อน

 
 
 
 

13. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คือ

 
 
 
 

14. หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีกี่ข้อ

 
 
 
 

15. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่บอกว่ามีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ คือหลักการใด

 
 
 
 

16. ร่างขอบเขตของงาน เรียกโดยย่อว่า

 
 
 
 

17. ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีจำนวนตามข้อใด

 
 
 
 

19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง

 
 
 
 

20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บังคับว่าต้องมาจากแห่งไหน

 
 
 
 

21. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วาระในการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

22. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

23. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

24. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

25. ข้อใดผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ