กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 26-50

 1. ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือว่า การจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดหรือลงผิดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
 • 15 วัน
 • 30 วัน
 • 45 วัน
 • 60 วัน

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 1. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อใดถูกต้อง
 • น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7
 • น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7
 • น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11
 • น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 11

 

 1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
 • กำกับดูแลการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
 • เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
 • ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

 

 1. อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ช่วยเลขานุการจำนวนกี่คน
 • 1 คน
 • 2 คน
 • 3 คน
 • 4 คน

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 1. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

 

 1. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ข้อใดถูกต้อง
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 3 คน
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11 คน

 

 1. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
 • เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย
 • ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
 • กำหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์

 

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

 1. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ข้อใดถูกต้อง
 • ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
 • ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน
 • ไม่น้อยกว่า 7 คนแต่ไม่เกิน 11 คน

 

 1. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 • กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
 • วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือ
 • พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
 • เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

 

 1. หน่วยงานใดเป็นองค์กรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

 1. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

 1. คณะกรรมการชุดใดมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใด ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
 • คณะกรรมการนโยบาย
 • คณะกรรมการราคากลาง
 • คณะกรรมการ ค.ป.ท.
 • คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 

 1. โดยหลักแล้วการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทำได้กี่วิธี
 • 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีประกวดแบบ
 • 3 วิธี ได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • 3 วิธี ได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 • 3 วิธี ได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธี e-bidding

 

 1. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • วิธีคัดเลือก
 • วิธีเฉพาะเจาะจง
 • วิธีประกวดแบบ

 

 1. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • วิธีคัดเลือก
 • วิธีเฉพาะเจาะจง
 • วิธีประกวดแบบ

 

 1. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • วิธีคัดเลือก
 • วิธีเฉพาะเจาะจง
 • วิธีประกวดแบบ

 

 1. โดยหลักแล้ว การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดก่อน
 • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • วิธีคัดเลือก
 • วิธี e-bidding
 • วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

 

 1. ข้อใดเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 • มีความสามารถตามกฎหมาย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีสิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
 • ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
 • วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
 • คำนึงถึงเกณฑ์ราคา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะจะลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนดเวลาตามข้อใด
 • ภายใน 15 วัน
 • ภายใน 15 วันหลังประกาศผลผู้ชนะ
 • ภายใน 30 วัน
 • ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์

 

 1. ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ในกรณีตามข้อใด
 • หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่
 • มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. โดยหลักแล้วงานจ้างที่ปรึกษากระทำได้กี่วิธี
 • 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีประกวดแบบ
 • 3 วิธี ได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • 3 วิธี ได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
 • 3 วิธี ได้แก่วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธี e-bidding