กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 26-50

1. ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือว่า การจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดหรือลงผิดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

 
 
 
 

2. ใครเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 
 
 
 

3. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

 
 
 
 

5. อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ช่วยเลขานุการจำนวนกี่คน

 
 
 
 

6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

 
 
 
 

7. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

 
 
 
 

8. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

9. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

 
 
 
 

10. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

 
 
 
 

11. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

12. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

 
 
 
 

13. หน่วยงานใดเป็นองค์กรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 
 
 
 

14. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

 
 
 
 

15. คณะกรรมการชุดใดมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใด ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

 
 
 
 

16. โดยหลักแล้วการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทำได้กี่วิธี

 
 
 
 

17. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด

 
 
 
 

18. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด

 
 
 
 

19. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด

 
 
 
 

20. โดยหลักแล้ว การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดก่อน

 
 
 
 

21. ข้อใดเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

 
 
 
 

22. ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีสิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา

 
 
 
 

23. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะจะลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

 
 
 
 

24. ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ในกรณีตามข้อใด

 
 
 
 

25. โดยหลักแล้วงานจ้างที่ปรึกษากระทำได้กี่วิธี