แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (National Economic and Social Development Plan)

National Economic and Social Development Plan

The current 11th National Economic and Social Development Plan ended on 30 September 2016. The Cabinet, during its meeting on 13 September 2016, approved the draft 12th National Economic and Social Development Plan, 2017-2021.

The implementation of the 12th Plan have begun on 1 October 2016 and will be continuing until 30 September 2021. The Office of the National Economic and Social Development Board reported that the 12th Plan was worked out in accordance with the 20-year national strategy, 2017-2036.

The 20-year national strategic plan consists of six areas, six primary strategies, and four supporting strategies. The six areas include (1) security, (2) competitiveness enhancement, (3) human resource development, (4) social equality, (5) green growth, and (6) rebalancing and public-sector development.

The six primary strategies seek to enhance and develop the potential of human capital; ensure justice and reduce social disparities; strengthen the economy and enhance competitiveness on a sustainable basis; promote green growth for sustainable development; bring about national stability for national development toward prosperity and sustainability; and enhance the efficiency of public sector management and promote good governance.

As for the four supporting strategies for efficient national development, they involve infrastructure development and the logistics system; science and technology, research, and innovation; urban, regional, and economic zone development; and international cooperation for development.

The 12th Plan will continue to focus on the Philosophy of Sufficiency Economy, which had become the guiding light of the country’s development since the Ninth Plan, beginning in 2006. The philosophy aims to change the priority of economic policy from “growth” to “social development.” The main objective is to bring about happiness and the people’s well-being.

It has been followed as a shared value by the Thai people, guiding the transformation to a new national management system, based on the goals of efficiency, quality of life, and sustainability.

The 12th Plan is geared to reduce income disparity and poverty, strengthen the Thai economy and enhance the country’s competitiveness, promote natural capital and environmental quality, and further boost the confidence of Thailand in the international community.

It consists of 10 strategies for national development. In the first strategy, human capital will be enhanced and its potential will be developed. The second strategy seeks to ensure fairness and reduce social disparities. The third one involves the strengthening of Thailand’s economy on a sustainable basis. The fourth strategy involves green growth. The fifth strategy seeks to promote national stability and the sixth one to combat corruption and promote good governance in Thai society. The seventh strategy involves infrastructure and logistics development. The eighth strategy seeks to develop science, technology, research, and innovation. The ninth strategy calls for urban and economic zone development and the tenth strategy involves international cooperation for development.

Source: http://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=3807

แปลบทความ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

             แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ  2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564
             การดำเนินการตามแผนฯ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าแผนครั้งที่ 12 นี้ได้จัดทำขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2036)
             แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลักและ 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน 6 ยุทธศาสตร์หลักมีเรื่อง (1) การรักษาความปลอดภัย (2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาบุคลากร (4) ความเสมอภาคทางสังคม (5) การเติบโตของสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (6) การปรับสมดุลและการพัฒนาภาครัฐ
             โดย 6 ยุทธศาสตร์หลักมีเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ ให้ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม, เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน, ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, นำเสถียรภาพแห่งชาติไปสู่การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและความยั่งยืน, และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐและส่งเสริมธรรมาภิบาล

          สำหรับยุทธศาสตร์สนับสนุนทั้ง 4 ด้าน มีขึ้นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ด้านจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบลอจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเขตเมืองภูมิภาคและการพัฒนาเศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

          แผนงานฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นไปที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ 9  ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปรัชญานี้จะมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนลำดับความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจจาก “การเติบโต” สู่ “การพัฒนา” วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

          แผนงานฉบับที่ 12 ได้รับการติดตามซึ่งเป็นค่านิยมร่วมกันของคนไทยที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม่ โดยอิงตามเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตและความยั่งยืน

          แผนงานฉบับที่ 12 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่างของรายได้และความยากจน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในประชาคมโลก

          แผนงานฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ในยุทธศาสตร์แรก คือ ทุนมนุษย์จะเพิ่มขึ้นและจะมีการพัฒนาศักยภาพของคน ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่4 เกี่ยวข้องกับการเติบโตธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พยายามส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลอจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่8 มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 เรียกร้องให้มีการพัฒนาเขตเมืองและเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 เกี่ยวข้องกับการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1. In the future, when will the 13th National Economic and Social Development Plan expect to end?

          A. 30 September 2016                             

          B. 30 September 2021

          C. 30 September 2026*                         

          D. 30 September 2036

เฉลย เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 ดังนั้นถ้าเป็นแผนฉบับที่ 13 จะต้องเพิ่มไปอีก 5 ปีคือวันที่ 30 กันยายน 2026

2. “The Office of the National Economic and Social Development Board reported that the 12th Plan was worked out in accordance with the 20-year national strategy, 2017-2036.” Which one has the same meaning as the word ‘board’ in this sentence?

          A. There were a couple of board members at the meeting.*

          B. they would not be able to board without a ticket

          C. Remove the meat to a carving board and cover with foil.

          D. he fell off his board into the water

เฉลย board ในประโยคนี้มีความหมายว่าคณะกรรมการ

A. There were a couple of board members at the meeting. (มีสมาชิกคณะกรรมการสองสามคนในที่ประชุม)

          B. they would not be able to board without a ticket (พวกเขาจะไม่สามารถขึ้นรถ/เรือ/เครื่องบินได้โดยไม่มีตั๋ว)

          C. Remove the meat to a carving board and cover with foil. (นำเนื้อสัตว์ออกจากเขียงและห่อด้วยกระดาษฟอยล์)

          D. he fell off his board into the water. (เขาร่วงจากกระดาน(surfboard)ของเขาลงไปในน้ำ)

3. If today was on Monday 9th May 2016, Which plan would be using today?

          A. 10th          

          B. 11th *       

          C. 12th          

          D. 13th

เฉลย พฤษภาคมปี 2016 ยังอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพราะ ฉบับที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2016

4. If the 12th plan began on 1st October 2016 and will be continuing until 30 September 2021, how long the 12th plan will be used?

          A. 5 years*

          B. 6 years      

          C. 7 years      

          D. 8 years

เฉลย จากวันที่ 1 ตุลาคม 2016 เมื่อจบวันที่ 30 กันยายน 2017 จะถือว่านับเป็น 1 ปี ดังนั้นวันสุดท้าย 30 กันยายน 2021 จะถือว่าครบ 5 ปีพอดี

5. Which one is incorrect according to the six areas and six primary strategies?

          A. Security: ensure justice and reduce social disparities.

          B. Human resource: enhance and develop the potential of human capital.

          C. Green growth: promote green growth for sustainable development.

          D. Social equality: encourage high income people to share their income to poor people.*

เฉลย ทุกข้อมีความเกี่ยวข้องกันยกเว้นข้อ D ที่ไม่ได้อยู่ใน 6 กลยุทธ์หลัก จากบทความ “The six primary strategies seek to enhance and develop the potential of human capital(B); ensure justice and reduce social disparities(A); strengthen the economy and enhance competitiveness on a sustainable basis; promote green growth for sustainable development(C); bring about national stability for national development toward prosperity and sustainability; and enhance the efficiency of public sector management and promote good governance.”

6. What actually does ‘green growth’ means?

          A. the way green color will be expand.

          B. a path of economic growth that uses natural resources in a sustainable manner.*

          C. How government is growing more tree and forest.

          D. Adding more tree environment in the urban area.

เฉลย green growth = การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในที่นี้สามารถเทียบความหมายใกล้เคียงได้จากบทความ “The six primary strategies seek to enhance and develop the potential of human capital; ensure justice and reduce social disparities; strengthen the economy and enhance competitiveness on a sustainable basis; promote green growth for sustainable development…” จะเห็นได้ว่ามีคำว่า sustainable ซึ่งตรงกับข้อ B.

7. “strengthen the economy and enhance competitiveness on a sustainable basis” Which one is the closest meaning of the underlined word?

          A. wider        

          B. modify      

          C. reinforce*

          D. adding

เฉลย strengthen = เสริมสร้าง

          A. wider (ทำให้กว้างขึ้น)                   

          B. modify (ปรับเปลี่ยน)          

C. reinforce (ส่งเสริม)                   

D. adding (เพิ่มเติม)

8. Which one is included in the four supporting strategies?

          A. develop the potential of human resource.

          B. promote natural capital.

          C. boost the confidence of Thailand in the international community.

          D. international collaboration for progress.*

เฉลย จากบทความ 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน มีดังนี้ “As for the four supporting strategies for efficient national development, they involve infrastructure development and the logistics system; science and technology, research, and innovation; urban, regional, and economic zone development; and international cooperation for development.” ซึ่งตรงกับข้อ D ข้ออื่นๆ ไม่ได้อยู่ใน 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน

9. Which strategy that the 12th National Economic and Social Development Plan was worked out in accordance with?

          A. The 20-year National Strategy*

          B. The 11th National Economic and Social Development Plan

          C. the Philosophy of Sufficiency Economy

          D. There is no strategy that the 12th plan was cooperated with.

เฉลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใด จากบทความ “The Office of the National Economic and Social Development Board reported that the 12th Plan was worked out in accordance with the 20-year national strategy, 2017-2036.”

10. What do the four supporting strategies for?

          A. to help people concern of their economy.

          B. to develop the nation to be more efficient.*

          C. to be the guideline for Sufficiency economy philosophy.

          D. to help the board set up the 13th plan.

เฉลย 4 กลยุทธ์สนับสนุนมีไว้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทความ “As for the four supporting strategies for efficient national development,…”

A. to help people concern about their economy. (เพื่อช่วยให้คนตระหนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจของพวกเขา)

          B. to develop the nation to be more efficient. (เพื่อพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

          C. to be the guideline for Sufficiency economy philosophy. (เพื่อเป็นแนวทางในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

          D. to help the board set up the 13th plan. (เพื่อช่วยคณะกรรมการจัดทำแผนครั้งที่ 13)

11. What is the things that the 12th plan mainly focus according to the passage?

          A. Thai people

          B. Income

          C. Sufficient Economy*

          D. the 20-year national strategy

เฉลย สิ่งใดในบทความคือสิ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้น จากบทความ “The 12th Plan will continue to focus on the Philosophy of Sufficiency Economy, which had become the guiding light of the country’s development since the Ninth Plan, beginning in 2006.”

12. When did the 9th plan begin?

          A. 2006*       

          B. 2011                   

          C. 2016                   

          D. 2021

เฉลย จากบทความ “The 12th Plan will continue to focus on the Philosophy of Sufficiency Economy, which had become the guiding light of the country’s development since the Ninth Plan, beginning in 2006.”

13. What does not include in the aims of the 12th plan?

          A. to reduce income gap and poorness

          B. to help Thai economy become better

          C. to encourage natural capital and environmental quality

          D. to improve transportation in urban city.*

เฉลย ข้อใดไม่รวมอยู่ในเป้าหมายของแผนฉบับที่ 12 จากบทความ “The 12th Plan is geared to reduce income disparity and poverty(A), strengthen the Thai economy(B) and enhance the country’s competitiveness, promote natural capital and environmental quality(C), and further boost the confidence of Thailand in the international community.”

14. What is the key objective of the philosophy according to the passage?

          A. to bring people’s well-being

          B. to make people having a better life

          C. to evoke cheerfulness and joy to the people.

          D. All of them*

เฉลย อะไรคือจุดมุ่งหมายที่สำคัญของปรัชญาตามเนื้อเรื่อง จากบทความ “The philosophy aims to change the priority of economic policy from “growth” to “social development.” The main objective is to bring about happiness and the people’s well-being.” ข้อนี้จึงตอบว่าถูกทุกข้อ เพราะทุกข้อมีความหมายเดียวกันกับในเนื้อเรื่อง

15. “the Philosophy of Sufficiency Economy intend to change the economic policy to be the _______ instead of maintaining the ______” Fill in the blanks.

          A. human capital, social development       

          B. social development, growth*

          C. growth, human capital                         

          D. growth, social development

เฉลย จากบทความ “The philosophy aims to change the priority of economic policy from “growth” to “social development.”” (ปรัชญามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนลำดับความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจจาก “การเติบโต” สู่ “การพัฒนา”) มีความหมายเดียวกันกับ “the Philosophy of Sufficiency Economy intend to change the economic policy to be the social development instead of maintaining the growth” (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นการพัฒนาสังคมแทนการรักษาการเติบโต)

16. How many strategies for national development?

          A. 6              

          B. 4              

          C. 10*

          D. 12

เฉลย จากบทความมีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

17. “The 12th Plan is geared to reduce income disparity and poverty…” What is the antonym for the word ‘poverty’?

          A. wealth*

          B. bankruptcy          

          C. scarcity      

          D. insufficiency

เฉลย poverty = ความยากจน คำตรงข้ามจึงต้องแปลว่า ร่ำรวย

          A. wealth (ร่ำรวย)                        

          B. bankruptcy (การล้มละลาย)

          C. scarcity (ความขาดแคลน)              

          D. insufficiency (ไม่เพียงพอ)

18. What is false according to the passage?

          A. the national development including human enhancement strategy.

          B. the Philosophy of Sufficiency Economy was developed in 2006.*

          C. Thai people use the Philosophy of Sufficiency Economy as their guidance.

          D. The 12th plan is geared to reduce the poverty in the country.

เฉลย จากข้อ B หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้รับการพัฒนาในปี 2006 แต่เป็นการนำมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในปี 2006 (The 12th Plan will continue to focus on the Philosophy of Sufficiency Economy, which had become the guiding light of the country’s development since the Ninth Plan, beginning in 2006.)

19. “…the sixth one to combat corruption and promote good governance in Thai society.” What does the underlined word mean?

          A. resist*

          B. stab          

          C. remove     

          D. reduce

เฉลย combat = ต่อสู้

          A. resist (ต่อต้าน)     

          B. stab (แทง)  

          C. remove (เอาออก)   

          D. reduce (ลด)

20. What can be concluded from the passage?

          A. The Sufficiency Economy is a philosophy developed by King Bhumibol Adulyadej of Thailand through his royal remarks over the past three decades.*

B. The 20-Year National Strategy is a national development plan, setting out frameworks and directions for the all public sectors to follow.

C. The period of the 12th Plan will be an extremely challenging time for Thailand.

D. The 12th National Economic and Social Development Plan will improve Thailand’s economic and encourage Thai people to have a better well-being.

เฉลย ข้อไหนสามารถสรุปได้จากเนื้อเรื่อง ดูว่าข้อไหนเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวแสดงว่าไม่ใช่

A. The Sufficiency Economy is a philosophy developed by King Bhumibol Adulyadej of Thailand through his royal remarks over the past three decades. (เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพัฒนาตามพระราชดำรัสของพระองค์ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา)

B. The 20-Year National Strategy is a national development plan, setting out frameworks and directions for the all public sectors to follow. (ยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะเวลา 20 ปีเป็นแผนพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติของภาครัฐทั้งหมด)

C. The period of the 12th Plan will be an extremely challenging time for Thailand. (ระยะเวลาของแผนครั้งที่ 12 จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากสำหรับประเทศไทย)

D. The 12th National Economic and Social Development Plan will improve Thailand’s economic and encourage Thai people to have a better well-being. (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะช่วยปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น)