ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน

พระราชบัญญัติ ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497

ยศผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน[1]

          ยศของผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ มี 7 ชั้นยศ

                    1. นายกองใหญ่

                    2. นายกองเอก

                    3. นายกองโท

                    4. นายกองตรี

                    5. นายหมวดเอก

                    6. นายหมวดโท

                    7. นายหมวดตรี

          ยศของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มี 4 ชั้นยศ

                    1. นายหมู่ใหญ่

                    2. นายหมู่เอก

                    3. นายหมู่โท

                    4. นายหมู่ตรี

          สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ไม่มีชั้นยศ มี 4 ชั้น

                    1. สมาชิกเอก

                    2. สมาชิกโท

                    3. สมาชิกตรี

                    4. สมาชิก

การแต่งตั้ง

          ตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไป จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้น ตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งชั่วคราวได้ และตั้งแต่ชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แต่งตั้งได้

          การถอด หรือการออกจากยศตั้งแต่นายหมวดตรีขึ้นไป ต้องทำโดยประกาศ พระบรมราชโองการ

ตำแหน่งสำคัญที่ควรจำ

          1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ปัจจุบันคือนายกองใหญ่

          2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

          3. อธิบดีกรมการปกครอง เป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (นายกองเอก)

          4. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดน (นายกองเอก)

          5. นายอำเภอ เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน (นายกองตรี)

          6. ปลัดอำเภอ เป็นผู้บังคับหมวดกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี)


[1] ออกข้อสอบปลัดอำเภอเมื่อ ปี 2555