งานการพนัน

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

          ตามพระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวงดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ 8 สิงหาคม ร.ศ.122 และพระราชปรารภเกี่ยวกับการเลิกหวยความดังต่อไปนี้ “ได้รับหนังสือที่ 168/5188 ลงวันที่ 4 เดือนนี้ ว่าได้สังเกตดูการเก็บเงินอากรการพนันในสองปีที่ล่วงมาแล้ว เก็บเงินขึ้นได้มากกว่าที่คาดหมาย เป็นที่สงสัยว่าจะมีคนเล่นการพนันมากขึ้น ฤาเจ้าพนักงานจัดการเก็บดีขึ้น เธอได้สอบสวนโดยถ้วนถี่ บัดนี้ได้ความว่าตามวิธีที่กรมสรรพากรจัดนั้น ราษฎรเล่นการพนันได้สะดวก เช่น อย่างมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร เดิมก็มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ราษฎรก็พากันยากจน
ขัดสนไม่เป็นอันทำมาหากิน เมื่อให้เลิกการพนันโจรผู้ร้ายก็สงบเบาบางลง การค้าขายก็เจริญตั้งแต่อนุญาตให้เล่นการพนันได้อีก เกิดมีโจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้น ราษฎรไม่เป็นอันตั้งหน้าค้าขายทำมาหากิน ทำให้ความเจริญที่มีอยู่แล้วกลับถอยหลังไปอีก เธอขออนุญาตให้เลิกการพนันในมณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพรเสีย และควรจำกัดการเล่นการพนันในมณฑลอื่นๆ ให้น้อยลงนั้นเป็นการชอบแล้วอนุญาตให้เลิก” ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนนโยบาย เกี่ยวกับการพนัน จากการแสวงหาผลประโยชน์มาเป็นการควบคุมและปราบปรามแทน ต่อมาจึงมี พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรก และมีการยกเลิกและ ตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก 7 ฉบับ ดังปรากฏใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ บังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 และให้ยกเลิกกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา 853, 854, 855 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การเล่นการพนันที่ห้ามมิให้อนุญาต

          ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน ในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้ โดยออกพระราชกฤษฎีกา

การเล่นการพนันที่ต้องขออนุญาต

          การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

          การเล่นหมายเลข 5 – 15 ในบัญชี ข. จะให้รางวัลตีเป็นราคาเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น (ให้นึกถึงของเล่นในงานกาชาด)

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

          เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันตามบัญชี ข. และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ได้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้

          1. ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร

          2. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

กรณีที่ถือว่าจัดให้มีการเล่นหรือเข้าเล่นการพนัน

          ผู้จัดให้มีการเล่นตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีการเล่นเพื่อประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นด้วย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น และผู้ใดอยู่ในวงการเล่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ดูการเล่นในงาน รื่นเริงสาธารณะ งานนักขัตฤกษ์ สาธารณะสถาน

          ทรัพย์สินพนันกัน ซึ่งจับได้ในวงเล่นอันขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ถ้าพบประกาศหรือเอกสารอย่างใด อันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นเข้าเล่น ตำรวจหรือกรมการอำเภอ จะยึดและทำลายเสียก็ได้ ถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่าประกาศหรือเอกสารมิได้เกี่ยวกับการพนัน จะนำคดีไปฟ้องศาลภายใน 1 เดือน นับแต่ได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ก็ได้

สิ่งที่ต้องกำหนดในใบอนุญาตทุกฉบับ

          1. ลักษณะข้อจำกัด เงื่อนไข โดยชัดแจ้ง

          2. สถานที่ วัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้เล่น

          3. จำนวนบุคคลที่จะเข้าเล่น และไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่น เว้นแต่เล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 (สลากกินแบ่งรัฐบาล)

สลากกินแบ่ง

          สลากกินแบ่ง สลากกินรอบ และสวิป ให้การเล่นเสี่ยงโชคที่ให้เงินแก่ผู้อื่น ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อน จึงจะนำออกจำหน่ายได้ และห้ามมิให้เสนอขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

สินบนนำจับและอัตราโทษ

          ถ้ากรณีมีผู้นำจับผู้กระทำผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วย เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนค่าปรับ สำหรับความผิดเกี่ยวกับการพนันให้มีอัตราโทษ ดังต่อไปนี้

          1. ผู้ใดจัดให้มีการเล่น ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

                    1.1 บัญชี ก. หมายเลข 1 – 16 หรือบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี ปรับตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท ผู้เข้าเล่นที่เป็นลูกค้า จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

                    1.2  ความผิดในการเล่นอื่นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ จำคุกไม่เกิน 2 ปี  ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (นอกจากบัญชี ก. และ ข. หรือที่ไม่ได้ระบุไว้)

          2. ผู้ใดรับกลับคืน รับซื้อ แลกเปลี่ยนรางวัล จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท

          3. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 (เสี่ยงโชคในการประกอบการค้า) จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 50 – 2,000 บาท

          4. ผู้ใดกระทำความผิด เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ 3 ปี กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก ให้ดำเนินการดังนี้

                    4.1 ถ้าโทษที่กำหนดครั้งหลังให้จำคุก ให้วางโทษทวีคูณ

                    4.2 ถ้าโทษที่กำหนดครั้งหลังเป็นจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ

อัตราภาษีใบอนุญาต

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจกำหนดอัตราภาษีใบอนุญาตได้ในอัตราดังต่อไปนี้

          1. ให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 10 ก่อนหักรายจ่าย

          2. ให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งหักรายจ่ายแล้ว

          3.  ให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 16, 18 และ 20 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดสลาก ก่อนหักรายจ่าย

          4. รัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 18 และ 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละสองครึ่ง (ร้อยละ 2.5) เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลก็ได้

ประเภทการพนันบัญชี ก.

1. หวย ก. ข.
2. โปปั่น
3. โปกำ
4. ถั่ว
5. แปดเก้า
6. จับยี่กี
7. ต่อแต้ม
8. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
9. ไพ่สามใบ
10. ไม้สามอัน
11. ช้างงา หรือป๊อก
12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
13. อีโปงครอบ
14. กำตัด
15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง
16. หัวโตหรือทายภาพ
17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกัน หรือการเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้
18. บิลเลียดรู ตีผี
19. โยนจิ่ม
20. สี่เหงาลัก
21. ขลุกขลิก
22. น้ำเต้าทุก ๆ อย่าง
23. ไฮโลว์
24. อีก้อย
25. ปั่นแปะ
26. อีโปงซัด
27. บาการา
28. สล๊อทแมทชีน

ประเภทการพนันบัญชี ข.

1. การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ใน หมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.
2. วิ่งวัวคน
3. ชกมวย มวยปล้ำ
4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. ชี้รูป
6. โยนห่วง
7. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
8. ตกเบ็ด
9. จับสลากโดยวิธีใดๆ
10. ยิงเป้า
11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
12. เต๋าข้ามด่าน
13. หมากแกว
14. หมากหัวแดง
15. ปิงโก
16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
17. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
19. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่างๆ
22. ดวด
23. บิลเลียด
24. ข้องอ้อย
25. สะบ้าทอย
26. สะบ้าชุด
27. ฟุตบอลโต๊ะ
28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง ฯลฯ

การพนันที่ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได้เลย

          โดยผู้ออกใบอนุญาต ได้แก่ 1. ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และ 2. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

          1. แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย

          2.  วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย

          3. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม หรือไพ่ต่างๆ เว้นแต่ ไพ่โป๊กเกอร์ และไพ่เผ

          4. ดวด

          5. ข้องอ้อย

          6. สะบ้าทอย

          7. สะบ้าชุด

          8. ชกมวย หรือมวยปล้ำ

การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

          1. ไพ่บริดซ์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิกหรือบุคคลที่สมาคมอนุญาต หรือเล่นในบ้านระหว่างญาติมิตร โดยสมาคมผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น

          2. บิลเลียด ซึ่งเล่นในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวางและรั้วรอบมิดชิดจำนวนไม่เกินหนึ่งโต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้านแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น หรือซึ่งเล่นเพื่อการรื่นเริงในสมาคมที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวนไม่เกิน 5 โต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร และจัดให้มีการเล่นในวันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหว่างเวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ตลอดจนปฏิบัติตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียดโดยอนุโลม

          3. วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย ชกมวย มวยปล้ำ ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียน เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจผ่อนผันการอนุญาตให้ผิดไปจากลักษณะข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตได้แต่เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว

การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์หรือในโอกาสพิเศษอื่นเท่านั้น (เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำหรับกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร)

1. ชี้รูป
2. โยนห่วง
3. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
4. ตกเบ็ด
5. จับสลากโดยวิธีใดๆ
6. ยิงเป้า
7. ปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ
8. เต๋าข้ามด่าน
9. หมากแกว
10. หมากหัวแดง
11. บิงโก

การพนันที่ออกใบอนุญาตได้เมื่ออธิบดีกรมการปกครอง ใน กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดอื่น สั่งอนุมัติแล้ว

          1. ให้สัตว์ต่อสู้กัน

          2. ไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ

          3. บิลเลียด

          4. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ

การพนันที่ออกใบอนุญาตได้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งอนุมัติแล้ว

           (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 25/2549 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 ยกเว้นแข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่นซึ่งมีการ เล่นโตแตไลเซเตอร์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 156/2547 ลงวันที่ 28 เมษายน 2547) ได้แก่

1. แข่งเรือพุ่ง หรือแข่งเรือล้อ
2. ชี้รูป
3. โยนห่วง
4. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
5. ตกเบ็ด
6. จับสลากโดยวิธีใดๆ
7. ยิงเป้า
8. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
9. เต๋าข้ามด่าน
10. หมากแกว
11. หมากหัวแดง
12. บิงโก
13. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
14. แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย
15. วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย
16. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
17. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
18. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
19. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
20. ฟุตบอลโต๊ะ
21. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ ใช้เล่น โดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม

 การพนันชนไก่และกัดปลา[1]

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

          1. ในกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง

          2. จังหวัดอื่น นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ

          1. ในกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการปกครอง

          2. จังหวัดอื่น ผู้ว่าราชการจังหวัด

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

          3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติใบอนุญาต

          มีหน้าที่ กลั่นกรอง และเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ 7 คนประกอบด้วย

          1. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 4 คน ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่ที่ขออนุญาตอย่างน้อย 1 คน

          2. ภาคประชาชน 3 คน

          หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาให้มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันออกหนังสืออนุญาต แต่หากจะขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวให้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนครบกำหนดการอนุญาตเดิมไม่น้อยกว่า 30 วันเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติพิจารณาต่อไป

          ให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา แล้วแต่กรณี ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ทั้งนี้ จะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาในแต่ละบ่อนหรือแต่ละสังเวียนได้ไม่เกิน 5 วันต่อเดือน

          ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทำความตกลงกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่เพื่อกำหนดเวลาการชนไก่ในแต่ละยก (อัน) ให้เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 20 นาทีต่อหนึ่งยก (อัน) รวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่า 20 นาที

ความรู้เกี่ยวกับการพนันอื่นๆ

การพนันชนโค

          1. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายห้ามเปิดบ่อนชนโคเพิ่มขึ้นใหม่

          2. กรณีปกติจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง อนุญาตให้เล่นได้บ่อนหนึ่ง เดือนละ 1 ครั้ง ส่วนจังหวัดอื่นให้อนุญาตให้เล่นได้บ่อนหนึ่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนหนึ่งไม่เกิน 4 ครั้ง

          3. กรณีพิเศษให้อนุมัติได้ปีหนึ่งไม่เกิน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งให้อนุมัติได้ไม่เกิน 3 วัน

การพนันชกมวย

          1. อนุญาตให้จัดตั้งสนามแข่งขันชกมวยในเขตกรุงเทพมหานครได้ไม่เกิน 2 สนาม ได้แก่ สนามมวยราชดำเนินและสนามมวยลุมพินี ส่วนต่างจังหวัดให้มีได้ไม่เกิน 1 สนาม ถ้าหากจังหวัดใด มีเหตุผลต้องการจะมีมากกว่า 1 สนาม ก็ให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมกับส่งเรื่องราวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

          2. ในรายการประจำตามปกติสนามหนึ่งอนุญาตจัดให้มีการเล่นได้สัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 2 ครั้ง และสามารถอนุญาตให้มีการเล่นในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์ได้เป็นพิเศษเป็นครั้งคราว รวมถึงงานประเพณีท้องถิ่นหรืองานอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควร

การพนันชนกระบือและวัวลาน

          1. อนุญาตให้เล่นได้เป็นครั้งคราวในงานอันเป็นประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่นเท่านั้น

          2. ห้ามมิให้มีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์โดยเด็ดขาด


[1] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552