กฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งชั้นรางวัล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546

1. ระดับชั้นรางวัล

          รางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มี 2 ชั้น ดังนี้

                    – รางวัลชั้นที่ 1

                    – รางวัลชั้นที่ 2

2. ประเภทชั้นรางวัล

          รางวัลชั้นที่ 1 แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

                    1. รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ แหนบทองคำ, อาวุธปืนสั้น, เครื่องแบบปกติขาว

                              – ครั้งที่ 2 แหนบทองคำ, ลูกซองยาว 5 นัด, เครื่องแบบปกติขาว

                              – ครั้งที่ 3 ขึ้นไป แหนบทองคำ, โล่เกียรติยศ, เครื่องแบบปกติขาว

                    2. รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (เหมือนกำนันทุกประการ)

                    3. รางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล 2,000 บาท

                    4. รางวัลชั้นที่ 1 ของสารวัตรกำนัน 1,500 บาท

                    5. รางวัลชั้นที่ 1 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1,500 บาท

          รางวัลชั้นที่ 2 แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

                    1. รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน 3,000 บาท

                    2. รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน 2,000 บาท

                    3. รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล 1,000 บาท

                    4. รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน 1,000 บาท

                    5. รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1,000 บาท

3. เกณฑ์การให้รางวัล

          อำเภอใด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับรางวัลชั้นที่ 1 แล้ว ให้งดรางวัลชั้นที่ 2 สำหรับตำแหน่งนั้น

          1. รางวัลชั้นที่ 1 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีสัดส่วนดังนี้

                    ก. มีอำเภอไม่เกิน 10 อำเภอ ให้มีประเภทละ 1 รางวัล

                    ข. มีอำเภอตั้งแต่ 11 – 15 อำเภอ ให้มีประเภทละ 2 รางวัล

                    ค. มีอำเภอ 16 อำเภอขึ้นไป ให้มีประเภทละ 3 รางวัล

          ถ้าเป็นจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ให้มีรางวัลเพิ่มอีกประเภทละ 2 รางวัล ส่วนจังหวัดยะลา ให้มีรางวัลเพิ่มอีกประเภทละ 1 รางวัล และจังหวัดสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย รวมกันให้มีรางวัลเพิ่มอีกประเภทละ 1 รางวัล

          2. รางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประเภทละ 1 รางวัล ทุกจังหวัด

          3. รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้มีประเภทละ 1 รางวัลทุกอำเภอ