วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย – 15 ข้อ

1. กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อใด

 
 
 
 

2. “กรมมหาดไทยฝ่ายพลำภัง” นับว่าเป็นต้นกำเนิดของกรมการปกครอง ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการฝ่ายในมาเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. …………. ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน

 
 
 
 

3. ค่านิยมของกรมการปกครองในปัจจุบัน คือ ………………..

 
 
 
 

4. ข้อใดมิใช่พันธกิจของกรมการปกครอง

 
 
 
 

5. โครงสร้างภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองในปัจจุบัน เป็นไปตาม……………………………………

 
 
 
 

6. ข้อใดเป็นภารกิจของกรมการปกครอง

 
 
 
 

7. ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง

 
 
 
 

8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 กำหนดให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็นอย่างไร

 
 
 
 

9. ส่วนราชการใดของกรมการปกครองที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

 
 
 
 

10. ส่วนราชการใดของกรมการปกครองทีมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ของกรม

 
 
 
 

11. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของกรมการปกครอง รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง

 
 
 
 

12. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกำลัง การงบประมาณ การสั่งใช้และการส่งกองกำลังบำรุง การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 
 
 
 

13. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

 
 
 
 

14. การกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอและกิ่งอำเภอ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด

 
 
 
 

15. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ กระทรวงมหาดไทย