วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย – 15 ข้อ

 1. กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อใด
 • 1 เมษายน 2535
 • 1 เมษายน 2453
 • 1 เมษายน 2457
 • 1 เมษายน 2475

 

 1. “กรมมหาดไทยฝ่ายพลำภัง” นับว่าเป็นต้นกำเนิดของกรมการปกครอง ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการฝ่ายในมาเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. …………. ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน
 • 2435
 • 2453
 • 2457
 • 2505

 

 1. ค่านิยมของกรมการปกครองในปัจจุบัน คือ ………………..
 • องค์กรสมรรถนะสูง
 • มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่
 • เป็นที่พึ่งของประชาชน
 • บำบัดทุกบำรุงสุข

 

 1. ข้อใดมิใช่พันธกิจของกรมการปกครอง
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 • สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
 • ไม่มีข้อใดถูก

 

 1. โครงสร้างภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองในปัจจุบัน เป็นไปตาม……………………………………
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559

 

 1. ข้อใดเป็นภารกิจของกรมการปกครอง
 • การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
 • การอำนวยความเป็นธรรม
 • การปกครองท้องที่
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
 • เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
 • สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
 • ไม่มีข้อใดถูก

 

 1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 กำหนดให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็นอย่างไร
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนภูมิภาค
 • ส่วนท้องถิ่น
 • ข้อ ก. และ ข

 

 1. ส่วนราชการใดของกรมการปกครองที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
 • สำนักเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • สำนักบริหารการปกครองท้องที่
 • กองคลัง

 

 1. ส่วนราชการใดของกรมการปกครองทีมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ของกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองวิชาการและแผนงาน (สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ)
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

 1. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างของกรมการปกครอง รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • วิทยาลัยการปกครอง
 • สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
 • ข้อ ก. และ ข.

 

 1. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกำลัง การงบประมาณ การสั่งใช้และการส่งกองกำลังบำรุง การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
 • ข้อ ก. และ ข.

 

 1. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
 • สำนักเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • สำนักบริหารการปกครองท้องที่
 • กองคลัง

 

 1. การกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองอำเภอและกิ่งอำเภอ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
 • สำนักบริหารการปกครองท้องที่
 • ที่ทำการปกครองจังหวัด
 • ที่ทำการปกครองอำเภอ
 • กองคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่

 

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ กระทรวงมหาดไทย
 • ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
 • อำนวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การอำนวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง