แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) – 40 ข้อ

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด
 • 2559 – 2564
 • 2560 – 2565
 • 2559 – 2563
 • 2560- 2564

 

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด
 • 28 ธันวาคม 2559
 • 29 ธันวาคม 2559
 • 30 ธันวาคม 2559
 • 3 มกราคม 2560

 

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ใช้แผนพัฒนาด้านใดของประเทศ
 • การต่างประเทศและสังคม
 • การเมืองและสังคม
 • เศรษฐกิจและสังคม
 • เศรษฐกิจและการเมือง

 

 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำมาใช้ในแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่เท่าใด
 • ฉบับที่ 5
 • ฉบับที่ 6
 • ฉบับที่ 7
 • ฉบับที่ 9

 

 1. เราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ อยากทราบว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึงปี พ.ศ. ใด
 • 2558 – 2577
 • 2559 – 2578
 • 2560 – 2579
 • 2561 – 2580

 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีกี่ยุทธศาสตร์
 • 9 ยุทธศาสตร์
 • 10 ยุทธศาสตร์
 • 11 ยุทธศาสตร์
 • 12 ยุทธศาสตร์

 

 1. แผนพัฒนาฯ ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงกี่ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ
 • 1 ปี
 • 3 ปี
 • 5 ปี
 • 10 ปี

 

 1. ข้อใดคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Sustainable Development Goals
 • Sustainable Development Target
 • Long Development Goals
 • Sustainable Continue Target

 

 1. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ มีสิ่งที่ต้อง ยึด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กี่ประการ
 • 6 ประการ
 • 7 ประการ
 • 8 ประการ
 • 9 ประการ

 

 1. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืออะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • คติพจน์
 • วิสัยทัศน์
 • เป้าหมาย
 • การพัฒนา

 

 1. เป้าหมายอนาคตประเทศไทยคือปีใด ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 2579
 • 2580
 • 2589
 • 2590

 

 1. ข้อใดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทั้ง 12 ด้าน
 • Internet of Things
 • Cloud Technology
 • Advanced Robotics
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. สังคมสูงวัยของโลกที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียคิดเป็นอัตราส่วนตามข้อใด
 • ครึ่งหนึ่ง
 • 3/4
 • 2/3
 • 3/5

 

 1. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ได้กำหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ตามข้อใด
 • 16 เป้าหมายและ 159 เป้าประสงค์
 • 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์
 • 18 เป้าหมายและ 179 เป้าประสงค์
 • 19 เป้าหมายและ 189 เป้าประสงค์

 

 1. ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าระดับใด
 • ร้อยละ 7-15 ภายในปี พ.ศ.2562
 • ร้อยละ 7-20 ภายในปี พ.ศ.2563
 • ร้อยละ 7-25 ภายในปี พ.ศ.2564
 • ร้อยละ 7-30 ภายในปี พ.ศ.2565

 

 1. ปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่เท่าใดของโลก
 • อันดับที่ 3
 • อันดับที่ 4
 • อันดับที่ 5
 • อันดับที่ 8

 

 1. แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีทั้งหมดกี่ประเทศ
 • 5 ประเทศ
 • 6 ประเทศ
 • 7 ประเทศ
 • 8 ประเทศ

 

 1. ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือข้อใด
 • ไทย
 • พม่า
 • สปป.ลาว
 • อินโดนีเซีย

 

 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีชื่อย่อว่า
 • GMS
 • EMS
 • SMG
 • GPS

 

 1. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)
 • อินโดนีเซีย
 • มาเลเซีย
 • ไทย
 • สปป.ลาว

 

 1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีชื่อย่อว่า
 • RCEP
 • SDGs
 • APEC
 • TPP

 

 1. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีประเทศภาคีกี่ประเทศ
 • 6 ประเทศ
 • 7 ประเทศ
 • 8 ประเทศ
 • 9 ประเทศ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ประเทศภาคี “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค”
 • ออสเตรเลีย
 • จอร์แดน
 • นิวซีแลนด์
 • อินเดีย

 

 1. กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีชื่อย่อว่า
 • APEC
 • TPP
 • RCEP
 • SDGs

 

 1. ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีชื่อย่อว่า
 • TPP
 • APEC
 • RCEP
 • SDGs

 

 1. เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละเท่าใด
 • ร้อยละ 20
 • ร้อยละ 30
 • ร้อยละ 40
 • ร้อยละ 50

 

 1. เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
 • ร้อยละ 7
 • ร้อยละ 8
 • ร้อยละ 10
 • ร้อยละ 12

 

 1. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 • การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 • การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

 

 1. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ที่ 10 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 • การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 • การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ต้องการให้การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด
 • ร้อยละ 5
 • ร้อยละ 40
 • ร้อยละ 65
 • ร้อยละ 85

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องการให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เช่น อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละเท่าใด
 • ร้อยละ 20
 • ร้อยละ 40
 • ร้อยละ 66
 • ร้อยละ 80

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต้องการให้ปริมาณการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอส์เป็นจำนวนกี่ ครั้ง/ปี/คน
 • 100 ครั้ง
 • 200 ครั้ง
 • 300 ครั้ง
 • 400 ครั้ง

 

 1. แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มีชื่อโครงการว่าอะไร โครงการ One Map
 • โครงการ One Map
 • โครงการ Gov Map
 • โครงการ Mine Map
 • โครงการ Google Map

 

 1. ในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่เท่าใดของโลก
 • อันดับที่ 20
 • อันดับที่ 30
 • อันดับที่ 40
 • อันดับที่ 50

 

 1. ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติประเทศไทยอยู่ในอันดับใดของอาเซียน
 • อันดับที่ 1
 • อันดับที่ 2
 • อันดับที่ 4
 • อันดับที่ 6

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ต้องการให้สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. ใด
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายต้องการให้จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาต่อจำนวนคน มีจำนวนตามข้อใด
 • 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน
 • 50 คน ต่อประชากร 10,000 คน
 • 75 คน ต่อประชากร 10,000 คน
 • 100 คน ต่อประชากร 10,000 คน

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ต้องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
 • 5 เปอร์เซ็นต์
 • 20 เปอร์เซ็นต์
 • 25 เปอร์เซ็นต์
 • 50 เปอร์เซ็นต์

 

 1. ชื่อย่อของ “ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามยุทธศาสตร์ที่ 10 ที่ได้มีการกล่าวถึงคือข้อใด
 • APEC
 • TPP
 • RCEP
 • CBTA

 

 1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา
 • Ex-ante Evaluation คือ การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ
 • On-Going Evaluation คือ การประเมินผลระหว่างดำเนินงาน
 • Output JKPI คือ การประเมินผลหลังการดำเนินงาน