แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) – 40 ข้อ

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด

 
 
 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด

 
 
 
 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ใช้แผนพัฒนาด้านใดของประเทศ

 
 
 
 

4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำมาใช้ในแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่เท่าใด

 
 
 
 

5. เราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ อยากทราบว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึงปี พ.ศ. ใด

 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีกี่ยุทธศาสตร์

 
 
 
 

7. แผนพัฒนาฯ ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงกี่ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ

 
 
 
 

8. ข้อใดคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
 
 
 

9. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ มีสิ่งที่ต้อง ยึด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กี่ประการ

 
 
 
 

10. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืออะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 
 
 
 

11. เป้าหมายอนาคตประเทศไทยคือปีใด ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 
 
 
 

12. ข้อใดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทั้ง 12 ด้าน

 
 
 
 

13. สังคมสูงวัยของโลกที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียคิดเป็นอัตราส่วนตามข้อใด

 
 
 
 

14. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ได้กำหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ตามข้อใด

 
 
 
 

15. ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าระดับใด

 
 
 
 

16. ปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่เท่าใดของโลก

 
 
 
 

17. แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีทั้งหมดกี่ประเทศ

 
 
 
 

18. ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือข้อใด

 
 
 
 

19. โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีชื่อย่อว่า

 
 
 
 

20. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT)

 
 
 
 

21. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีชื่อย่อว่า

 
 
 
 

22. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค มีประเทศภาคีกี่ประเทศ

 
 
 
 

23. ข้อใดไม่ใช่ประเทศภาคี “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค”

 
 
 
 

24. กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีชื่อย่อว่า

 
 
 
 

25. ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีชื่อย่อว่า

 
 
 
 

26. เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

27. เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าในปี 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

28. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 
 
 
 

29. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ที่ 10 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 
 
 
 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ต้องการให้การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องการให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เช่น อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ต้องการให้ปริมาณการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอส์เป็นจำนวนกี่ ครั้ง/ปี/คน

 
 
 
 

33. แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มีชื่อโครงการว่าอะไร โครงการ One Map

 
 
 
 

34. ในยุทธศาสตร์ที่ 5 มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่เท่าใดของโลก

 
 
 
 

35. ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติประเทศไทยอยู่ในอันดับใดของอาเซียน

 
 
 
 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ต้องการให้สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. ใด

 
 
 
 

37. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีเป้าหมายต้องการให้จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาต่อจำนวนคน มีจำนวนตามข้อใด

 
 
 
 

38. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ต้องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

 
 
 
 

39. ชื่อย่อของ “ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามยุทธศาสตร์ที่ 10 ที่ได้มีการกล่าวถึงคือข้อใด

 
 
 
 

40. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ข้อใดไม่ถูกต้อง