โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – 20 ข้อ

1. “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

 
 
 
 

2. เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือข้อใด

 
 
 
 

3. เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หมายถึง การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ

 
 
 
 

4. ประเทศไทย 4.0 เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ การเปลี่ยนผ่านในข้อใดผิด

 
 
 
 

5. ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือข้อใด

 
 
 
 

6. Thailand 4.0 มีกี่วาระขับในการเคลื่อน

 
 
 
 

7. ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนผ่านกลไกใด

 
 
 
 

8. ข้อใดเป็นวาระที่ 1 ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0

 
 
 
 

9. Thailand 4.0 กำหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 
 
 
 

10. Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อน การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านกลไกใด

 
 
 
 

11. ข้อใดคือโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0

 
 
 
 

12. โมเดลเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นภาคการเกษตร

 
 
 
 

13. โมเดลเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นอุตสาหกรรมเบา

 
 
 
 

14. โมเดลเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก

 
 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่กับดักโมเดลประเทศไทย 3.0

 
 
 
 

16. Thailand 4.0 ได้กล่าวถึง “บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

17. ประเทศไทยต้องมีความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ตามแนวทางในข้อใด

 
 
 
 

18. Thailand 4.0 ต้องการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ใน…”

 
 
 
 

19. “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นมิติ Thailand 4.0 ในด้านใด

 
 
 
 

20. Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่ได้นำหลักใดมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ