โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 – 20 ข้อ

 1. “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
 • ประเทศไทย 1.0
 • ประเทศไทย 2.0
 • ประเทศไทย 3.0
 • ประเทศไทย 4.0

 

 1. เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือข้อใด
 • Value-Based Economy
 • Resource-Based Economy
 • Product-Based Economy
 • Service-Based Economy

 

 1. เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หมายถึง การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ
 • เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
 • เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ประเทศไทย 4.0 เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ การเปลี่ยนผ่านในข้อใดผิด
 • จาก Traditional SMEs เป็น ไปเป็น Enterprises
 • จาก Traditional Farming ไปเป็น Startups
 • จาก Traditional Services ไปเป็น High Value Services
 • จากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

 

 1. ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือข้อใด
 • ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
 • ความหลากหลายทางเกษตรกรรม และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
 • ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
 • ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายทางนวัตกรรม

 

 1. Thailand 4.0 มีกี่วาระขับในการเคลื่อน
 • 3 วาระ
 • 4 วาระ
 • 5 วาระ
 • 7 วาระ

 

 1. ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนผ่านกลไกใด
 • ศาสตร์พระราชา
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประชารัฐ
 • โรงเรียนคุณธรรม

 

 1. ข้อใดเป็นวาระที่ 1 ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0
 • การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
 • การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • การเตรียมคนไทย 0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
 • บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก

 

 1. Thailand 4.0 กำหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • ระบบเศรษฐกิจที่เน้นความอยู่ดีมีสุข
 • ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่ามนุษย์
 • ระบบเศรษฐกิจที่เน้นความสมานฉันท์
 • ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า

 

 1. Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อน การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านกลไกใด
 • 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด
 • 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด
 • 20 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด
 • 20 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด

 

 1. ข้อใดคือโมเดลเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0
 • ทำมาก ได้น้อย
 • ทำน้อย ได้มาก
 • ทำมาก ได้มาก
 • ทำน้อย ไดน้อย

 

 1. โมเดลเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นภาคการเกษตร
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0

 

 1. โมเดลเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0

 

 1. โมเดลเศรษฐกิจแบบใดที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0
 • โมเดลประเทศไทย 0

 

 1. ข้อใดไม่ใช่กับดักโมเดลประเทศไทย 3.0
 • กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา
 • กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง
 • กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
 • กับดักความไม่สมบูรณ์ทางด้านเทคโนโลยี

 

 1. Thailand 4.0 ได้กล่าวถึง “บันได 3 ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • การพึ่งพาตนเอง
 • พึ่งพากันเอง
 • รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง
 • การพัฒนาตนเอง

 

 1. ประเทศไทยต้องมีความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ตามแนวทางในข้อใด
 • กลยุทธ์ชาติ 20 ปี
 • พันธกิจชาติ 20 ปี
 • วิสัยทัศน์ชาติ 20 ปี
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

 1. Thailand 4.0 ต้องการยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ใน…”
 • ศตวรรษที่ 19
 • ศตวรรษที่ 20
 • ศตวรรษที่ 21
 • ศตวรรษที่ 22

 

 1. “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นมิติ Thailand 4.0 ในด้านใด
 • ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
 • ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม
 • การยกระดับคุณค่ามนุษย์
 • การรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 1. Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่ได้นำหลักใดมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ
 • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 • หลักทฤษฎีใหม่
 • หลักความปรองดอง สามัคคี