การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ – 20 ข้อ

1. Creative Organization คืออะไร

 
 
 
 

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เป็นแผนกี่ปี

 
 
 
 

3. ในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หากภารกิจ / งานนั้นไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนราชการควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

 
 
 
 

4. ในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หากภารกิจ / งานนั้นมีการทบทวนอำนาจหน้าที่ การจัดโครงสร้างระบบงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการดำเนินการอย่างไรต่อไป

 
 
 
 

5. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด

 
 
 
 

6. การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ควนมีลักษณะเช่นไร

 
 
 
 

7. หากท่านพัฒนาอำเภอของท่านจนได้รับรางวัลอำเภอต้นแบบท่านจะดำเนินการอย่างต่อไป

 
 
 
 

8. หากอำเภอของท่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพ หากท่านเป็นปลัดอำเภอ ท่านจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

 
 
 
 

9. ข้อใดถูกต้องของการวางแผน

 
 
 
 

10. หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน “การพัฒนาองค์กร” (Organization Development)

 
 
 
 

11. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

 
 
 
 

12. การวางแผนกลยุทธ์ ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

 
 
 
 

13. หากอำเภอของท่านมีโครงสร้างองค์กรชัดเจน ไม่ซับซ้อน คล่องตัวในการทำงาน หากจะมาพิจารณาถึงการวิเคราะห์องค์กร ในประเด็นที่กล่าวมานี้ น่าจะเข้าข่ายมากที่สุด

 
 
 
 

14. อำเภอไม่มีเงินนอกงบประมาณและขาดแคลนปลัดอำเภอ หากจะมาพิจารณาถึงการวิเคราะห์องค์กร น่าจะเข้าข่ายเรื่องใดมากที่สุด

 
 
 
 

15. ข้อใดสำคัญน้อยที่สุด

 
 
 
 

16. ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด

 
 
 
 

17. วิสัยทัศน์ของอำเภอต้องสอดคลองกับองค์กรใด

 
 
 
 

18. ข้อใดหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 
 
 

19. Strategy Map หมายถึงข้อใด

 
 
 
 

20. Strategy Map มีกี่มิติ