การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ – 20 ข้อ

 1. Creative Organization คืออะไร
 • คิดใหม่ ทำใหม่
 • องค์กรสร้างสรรค์
 • องค์การสร้างสรรค์
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบใหม่

 

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เป็นแผนกี่ปี
 • 1 ปี
 • 3 ปี
 • 5 ปี
 • 15 ปี

 

 1. ในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หากภารกิจ / งานนั้นไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป หัวหน้าหน่วยงาน หรือส่วนราชการควรดำเนินการอย่างไรต่อไป
 • ยกเลิก
 • รวมหรือโอนงาน
 • จัดตั้งเป็นหน่วยงานรูปแบบ
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแปรสภาพ

 

 1. ในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานของรัฐ หากภารกิจ / งานนั้นมีการทบทวนอำนาจหน้าที่ การจัดโครงสร้างระบบงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม หัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการดำเนินการอย่างไรต่อไป
 • โอนถ่าย
 • จบการวิเคราะห์
 • วางแผนพัฒนาองค์กร
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจ้างมา

 

 1. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด
 • KPI
 • CSF
 • INPUT
 • OUTPUT

 

 1. การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น ควนมีลักษณะเช่นไร
 • สั้น ง่าย ให้พลัง
 • สดใส สร้างสรรค์
 • ท้าทาย นุ่มลึก เร่าร้อน
 • ชัดเจน ครอบคลุม กระตุ้นอารมณ์

 

 1. หากท่านพัฒนาอำเภอของท่านจนได้รับรางวัลอำเภอต้นแบบท่านจะดำเนินการอย่างต่อไป
 • ทำ Best Practices
 • วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน
 • ฝึกอบรมครูในอำเภอ
 • จัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เชิญครูอื่นเข้าร่วม

 

 1. หากอำเภอของท่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพ หากท่านเป็นปลัดอำเภอ ท่านจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
 • สร้างอำเภอสีขาว
 • ให้ อส. แปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่น
 • บูรณาการการปลูกข้าวเข้ากับกลุ่มสาระฯต่างๆ
 • ร่วมมือกับชุมชนโดยการจัดตั้งสหกรณ์ข้าวในอำเภอ

 

 1. ข้อใดถูกต้องของการวางแผน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
 • พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
 • พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
 • พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์

 

 1. หัวใจสำคัญที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน “การพัฒนาองค์กร” (Organization Development)
 • การวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
 • การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนพัฒนาองค์กร (Establish OD Strategy and Implementation Plan)
 • การนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปประยุกต์ (OD Intervention) หรือการแทรกแซงการพัฒนาองค์กร
 • การประเมินการพัฒนาองค์กร (OD Evaluation)

 

 1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
 • การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • การกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
 • การกำหนดแหล่งข้อมูล

 

 1. การวางแผนกลยุทธ์ ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
 • การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันกิจ (Mission Analysis)
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environment Analysis)
 • การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis)
 • การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)

 

 1. หากอำเภอของท่านมีโครงสร้างองค์กรชัดเจน ไม่ซับซ้อน คล่องตัวในการทำงาน หากจะมาพิจารณาถึงการวิเคราะห์องค์กร ในประเด็นที่กล่าวมานี้ น่าจะเข้าข่ายมากที่สุด
 • Strength
 • Weakness
 • Opportunity
 • Threat

 

 1. อำเภอไม่มีเงินนอกงบประมาณและขาดแคลนปลัดอำเภอ หากจะมาพิจารณาถึงการวิเคราะห์องค์กร น่าจะเข้าข่ายเรื่องใดมากที่สุด
 • Strength
 • Weakness
 • Opportunity
 • Threat

 

 1. ข้อใดสำคัญน้อยที่สุด
 • ผลผลิต
 • ผลลัพธ์
 • กระบวนการ
 • ตัวชี้วัด

 

 1. ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด
 • การวางแผน
 • การตัดสินใจ
 • การจัดองค์กร
 • การสื่อสาร

 

 1. วิสัยทัศน์ของอำเภอต้องสอดคลองกับองค์กรใด
 • จังหวัด
 • กรม
 • กระทรวง
 • ก.พ.ร.

 

 1. ข้อใดหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • PDCA
 • PMS
 • PMQA
 • HPO

 

 1. Strategy Map หมายถึงข้อใด
 • แผนที่โรงเรียนเรียน
 • แผนที่คนดี
 • แผนที่ยุทธศาสตร์
 • แผนที่องค์การ

 

 1. Strategy Map มีกี่มิติ
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5