การบริหารเชิงกลยุทธ์ – 20 ข้อ

 1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของกรมการปกครอง จะมี 4S หรือ 4 กิจกรรม ที่สำคัญ “Strategic implementation” เรียกว่า
 • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนกลยุทธ์
 • การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
 • การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

 

 1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ สิ่งใดควรทำเป็นลำดับแรก
 • กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 • กำหนดพันธกิจ (Mission)
 • กำหนดเป้าประสงค์ (Goal )
 • กำหนดเป้าหมาย ( Target )

 

 1. การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่อย่างกว้างๆ ที่องค์กรต้อง ทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เรียกว่า
 • วิสัยทัศน์ (Vision)
 • พันธกิจ (Mission)
 • เป้าประสงค์ (Goal )
 • เป้าหมาย ( Target )

 

 1. กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรประกอบด้วยกี่ส่วน
 • 3 ส่วน
 • 4 ส่วน
 • 5 ส่วน
 • 6 ส่วน

 

 1. ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะมีกี่ขั้นตอน
 • 3 ขั้นตอน
 • 4 ขั้นตอน
 • 5 ขั้นตอน
 • 6 ขั้นตอน

 

 1. ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้วประเมินเพื่อประเมินอะไรใน SWOT
 • จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
 • โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
 • จุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats)
 • อุปสรรค (Threats) และจุดอ่อน (Weaknesses)

 

 1. ความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยมีอะไรบ้าง
 • องค์กรมีระบบการจัดการที่ดี
 • บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
 • ผิดทั้ง ก. และ ข.
 • ถูกทั้ง ก. และ ข.

 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์คือข้อใด
 • Balanced scorecard
 • Benchmarking
 • 7S
 • ถูกทั้ง ก. และ ข.

 

 1. กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีหลักการอะไรบ้าง
 • มีความยืดหยุ่นเพียงพอ
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ได้รับข้อมูลทันเวลา
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. การประเมินผลกลยุทธ์ใช้สิ่งใดในการประเมิน
 • ความรู้สึก
 • การวัดผลผลิต
 • การวัดผลลัพธ์
 • ข. และ ค. ถูก

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานต่อทุกคนในองค์การ โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ “สิ่งที่เราพยายามจะทำ และทำให้สำเร็จ”
 • เพื่อช่วยให้ผู้จัดการ มีเหตุผลในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนจัดกำลังคนและทรัพยากรอื่น ๆ ให้กับแผนงานต่าง ๆ
 • ช่วยให้การตัดสินในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งองค์การปฏิบัติงานร่วมกัน จะได้ตัดสินใจสอดคล้องกันเป็นหนึ่งเดียว
 • เพื่อช่วยให้เกิดการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจตอบโต้ หรือตั้งรับต่อแนวโน้มต่าง ๆ

 

 1. Functional-Level Strategy คือกลยุทธ์ระดับใด
 • กลยุทธ์ระดับองค์กร
 • กลยุทธ์ระดับกิจการ
 • กลยุทธ์ระดับหน้าที่
 • กลยุทธ์ระดับโครงการ

 

 1. ข้อใดคือข้อพึงระมัดระวังในการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้าระยะยาวอาจมีข้อผิดพลาด
 • การแยกกระบวนการออกจากกัน เช่น การแยกกลุ่มผู้จัดทำแผน กลุ่มผู้วางกลยุทธ์ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นคนละกลุ่มกัน หรือไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดระหว่างกันได้
 • การนำเอาความรู้สึกโดยสัญชาตญาณมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์มากกว่าการกำหนดระเบียบวิธีการที่เป็นรูปธรรม
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีการจัดแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Perspective)
 • วัตถุประสงค์ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
 • วัตถุประสงค์ด้านกระบวนการธุรกิจภายนอก (External Process Perspective)
 • วัตถุประสงค์ด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective)

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเป้าหมายที่ดี
 • สามารถบรรลุได้ ไม่ยากเกินไป
 • มีความท้าทาย ไม่ง่ายเกินไป
 • สามารถวัดผลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการกำหนด

 

 1. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)
 • กลยุทธ์การฟื้นฟู (Turnaround Strategy)
 • กลยุทธ์จำเลย (Captive Company Strategy)
 • กลยุทธ์การขายทิ้งหรือการถอนทุนการลงทุน (Sell-Out/ Divestment Strategy)
 • กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy/ Liquidation Strategy)

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Steategy)
 • การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership)
 • การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
 • มุ่งลดต้นทุน (Cost Focus)
 • มุ่งที่ความแตกต่าง (Focused Differentiation)

 

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
 • กลยุทธ์ด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development Strategy)
 • กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ (Operations Strategy)
 • กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy)
 • ทุกข้อที่กล่าวมาถูกหมด

 

 1. ข้อที่ข้อใดไม่ใช่สภาวะแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรม หรือ Sociocultural Environment
 • lifestyle
 • ฐานะการเงิน
 • คุณภาพชีวิต
 • การศึกษา

 

 1. ข้อที่ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดทำกลยุทธ์ของผู้บริหาร
 • ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พัฒนาแผนและใช้กลยุทธ์ (The Master Strategist Approach)
 • ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้อื่นกำหนดและใช้กลยุทธ์ (The Delegate-It-to-Others Approach)
 • ร่วมกันกำหนดและใช้กลยุทธ์ (The Collaborative Approach)
 • สนับสนุนให้หุ้นส่วนจัดทำและใช้กลยุทธ์ (The Champion Approach)