การบริหารเชิงกลยุทธ์ – 20 ข้อ

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของกรมการปกครอง จะมี 4S หรือ 4 กิจกรรม ที่สำคัญ “Strategic implementation” เรียกว่า

 
 
 
 

2. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ สิ่งใดควรทำเป็นลำดับแรก

 
 
 
 

3. การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่อย่างกว้างๆ ที่องค์กรต้อง ทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เรียกว่า

 
 
 
 

4. กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรประกอบด้วยกี่ส่วน

 
 
 
 

5. ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะมีกี่ขั้นตอน

 
 
 
 

6. ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้วประเมินเพื่อประเมินอะไรใน SWOT

 
 
 
 

7. ความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยมีอะไรบ้าง

 
 
 
 

8. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์คือข้อใด

 
 
 
 

9. กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีหลักการอะไรบ้าง

 
 
 
 

10. การประเมินผลกลยุทธ์ใช้สิ่งใดในการประเมิน

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์

 
 
 
 

12. Functional-Level Strategy คือกลยุทธ์ระดับใด

 
 
 
 

13. ข้อใดคือข้อพึงระมัดระวังในการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเชิงกลยุทธ์

 
 
 
 

14. วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีการจัดแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเป้าหมายที่ดี

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)

 
 
 
 

17. ข้อใดไม่ใช่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Steategy)

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)

 
 
 
 

19. ข้อที่ข้อใดไม่ใช่สภาวะแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรม หรือ Sociocultural Environment

 
 
 
 

20. ข้อที่ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดทำกลยุทธ์ของผู้บริหาร