การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ – 30 ข้อ

1. การวางแผนกลยุทธ์ Establishment of mission หมายถึง

 
 
 
 

2. ข้อใดเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์

 
 
 
 

4. ทำไมต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป

 
 
 
 

6. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คำว่า “ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน?” ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

7. ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอกคือข้อใด

 
 
 
 

8. 7S เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

 
 
 
 

9. ขั้นตอนใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 
 
 
 

11. ปัจจัยในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษามากที่สุด

 
 
 
 

12. คำว่า “ยุทธศาสตร์” ตรงกับข้อใด

 
 
 
 

13. การกำหนดวิสัยทัศน์ ช่วยตอบคำถามในข้อใด

 
 
 
 

14. ข้อใดไม่ใช่การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน

 
 
 
 

15. กลยุทธ์ SO คืออะไร

 
 
 
 

16. ผลการประเมินสถานภาพของหน่วยงานอยู่ในระดับ แม่วัว (Cash Cows) หน่วยงานควรดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

17. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดวิสัยทัศน์

 
 
 
 

18. หน่วยงานจะกำหนดพันธกิจควรคำนึงถึงองค์ประกอบข้อใด

 
 
 
 

19. ข้อใดเป็นข้อความ “เป้าประสงค์หลัก” ของแผน

 
 
 
 

20. ข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องมีในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง : MTEF

 
 
 
 

21. ข้อใดไม่ใช่การปรับกระบวนการสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

 
 
 
 

22. องค์ประกอบของโครงการที่แสดงว่าหน่วยงานมีความจำเป็นต้องดำเนินงานคือข้อใด

 
 
 
 

23. “กระทรวงมหาดไทย อนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 10 ล้านบาท” เป็นกระบวนการในขั้นใด

 
 
 
 

24. หลักการสำคัญในการติดตามและประเมินผลคือข้อใด

 
 
 
 

25. ประสิทธิผล เป็นความสัมพันธ์ในข้อใด

 
 
 
 

26. การประเมินความคุ้มค่า เป็นการประเมินด้านใดบ้าง

 
 
 
 

27. “ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” เป็นการประเมินผลในระดับใด

 
 
 
 

28. “อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของนักเรียน” เป็นตัวชี้วัดประเภทใด

 
 
 
 

29. การจัดทำแผนกลยุทธ์ ในภาคราชการไทยเป็นมุมมองด้านใด

 
 
 
 

30. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ หมายถึงข้อใด