การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ – 30 ข้อ

 1. การวางแผนกลยุทธ์ Establishment of mission หมายถึง
 • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • กำหนดเป้าหมายกลยุทธ์
 • วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอก
 • การลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์

 

 1. ข้อใดเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์
 • Scenario Planning
 • SWOT Analysis
 • TOWS Matrix
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์
 • องค์ประกอบทางด้าน การบริหารจัดการ
 • องค์ประกอบด้าน ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร
 • องค์ประกอบด้าน การพัฒนาองค์กร
 • องค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร

 

 1. ทำไมต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • ทำให้มีจุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน
 • เป็นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
 • ทำให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ
 • ถูกทุกข้อ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป
 • People
 • Economic
 • Sociocultural
 • Technology

 

 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คำว่า “ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน?” ตรงกับข้อใด
 • How do we get there?
 • Where are we now?
 • Where do we want to go?
 • Who are you?

 

 1. ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอกคือข้อใด
 • ใช้ทรัพยากรน้อย – มากในการดำเนินงาน
 • ใช้เวลาน้อย – มาก ในการเปลี่ยนแปลง
 • อยู่ภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
 • การควบคุมได้ ไม่ได้

 

 1. 7S เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
 • การพัฒนาระบบการศึกษา
 • การวางแผนปฏิบัติการประจำปี
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

 

 1. ขั้นตอนใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 • การตรวจสอบ (Scanning)
 • การพยากรณ์ (Forecasting)
 • การประเมิน (Assessing)
 • การสังเคราะห์ (Synthesis)

 

 1. ข้อใดไม่ใช่คำสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์
 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต
 • ให้ความสำคัญกับปัญหาที่ผ่านมา
 • รู้จุดแข็ง-จุดอ่อน และสถานการณ์ของหน่วยงาน

 

 1. ปัจจัยในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษามากที่สุด
 • ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 • ด้านเทคโนโลยี
 • ด้านการเมืองและกฎหมาย
 • ด้านเศรษฐกิจ

 

 1. คำว่า “ยุทธศาสตร์” ตรงกับข้อใด
 • กิจที่เป็นพันธะ
 • กิจที่จะต้องทำ
 • เมื่อใดที่จะต้องทำ
 • จะต้องทำอย่างไร

 

 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ ช่วยตอบคำถามในข้อใด
 • ขณะนี้หน่วยงานเราอยู่ที่ไหน
 • เราจะไปที่ไหน
 • เราจะไปที่จุดที่ต้องการไปได้อย่างไร
 • ทราบได้อย่างไรไปถึงที่หมายแล้ว

 

 1. ข้อใดไม่ใช่การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน
 • วิสัยทัศน์
 • ตัวชี้วัด
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์หลัก

 

 1. กลยุทธ์ SO คืออะไร
 • ใช้โอกาส ใช้จุดแข็ง
 • ขจัดจุดอ่อน อาศัยจุดแข็ง
 • ขจัดจุดอ่อน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
 • ใช้จุดแข็งก้าวข้ามอุปสรรค

 

 1. ผลการประเมินสถานภาพของหน่วยงานอยู่ในระดับ แม่วัว (Cash Cows) หน่วยงานควรดำเนินการอย่างไร
 • สถานการณ์ภายนอกดี ระวังภายในเท่านั้น
 • สถานการณ์ภายในและภายนอกดี
 • ประคับประคองภายใน เฝ้าสังเกตภายนอก
 • คอยสังเกตภายใน ประคับประคองภายนอก

 

 1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการกำหนดวิสัยทัศน์
 • ผู้นำ
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ข้อมูลภายในและภายนอก
 • ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 1. หน่วยงานจะกำหนดพันธกิจควรคำนึงถึงองค์ประกอบข้อใด
 • วิธีดำเนินการ
 • การทำให้เกิดผลลัพธ์
 • การวัดและประเมินผล
 • โครงการและกิจกรรม

 

 1. ข้อใดเป็นข้อความ “เป้าประสงค์หลัก” ของแผน
 • เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ปวงชน
 • สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

 

 1. ข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องมีในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง : MTEF
 • ประมาณการรายได้
 • ประมาณการรายจ่าย
 • เป้าหมายโครงการ
 • รายละเอียดการคำนวณงบประมาณ

 

 1. ข้อใดไม่ใช่การปรับกระบวนการสำคัญของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 • โครงสร้าง
 • ระบบงาน
 • ระบบบุคลากร
 • ระบบงบประมาณ

 

 1. องค์ประกอบของโครงการที่แสดงว่าหน่วยงานมีความจำเป็นต้องดำเนินงานคือข้อใด
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมาย
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

 1. “กระทรวงมหาดไทย อนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 10 ล้านบาท” เป็นกระบวนการในขั้นใด
 • Input
 • Process
 • Output
 • Outcome

 

 1. หลักการสำคัญในการติดตามและประเมินผลคือข้อใด
 • ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
 • ปรับวิธีดำเนินงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • ยืดหยุ่นการดำเนินงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อรายงานผล

 

 1. ประสิทธิผล เป็นความสัมพันธ์ในข้อใด
 • Input ทำให้เกิด Output
 • Output ทำให้เกิด Outcome
 • Outcome ทำให้เกิด Impact
 • Impact ทำให้เกิด Cost

 

 1. การประเมินความคุ้มค่า เป็นการประเมินด้านใดบ้าง
 • ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ
 • ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์
 • ผลผลิต ผลลัพธ์ ค่าใช้จ่าย

 

 1. “ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” เป็นการประเมินผลในระดับใด
 • Input
 • Process
 • Output
 • Outcome

 

 1. “อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของนักเรียน” เป็นตัวชี้วัดประเภทใด
 • ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 • ตัวชี้วัดเชิงคุณลักษณะ
 • ตัวชี้วัดด้านต้นทุน
 • ตัวชี้วัดด้านเวลา

 

 1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ ในภาคราชการไทยเป็นมุมมองด้านใด
 • ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
 • ด้านคุณภาพการให้บริการ
 • ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 • ด้านพัฒนาองค์กร

 

 1. การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ หมายถึงข้อใด
 • ประสิทธิผล
 • คุณภาพ
 • ประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาองค์กร