Changelog

6 กรกฎาคม 2565

  • นำโฆษณาออก เพื่อให้ดูเว็บโดยไม่มีโฆษณารบกวนขณะอ่าน

24 ตุลาคม 2563

  • เปิดให้ผู้สนใจอ่านเนื้อหา และแนวข้อสอบฟรี ที่เว็บแห่งนี้