การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม

พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

          มัสยิด หมายถึง สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ โดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นที่สอนศาสนาอิสลาม แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1. มัสยิดส่วนบุคคล 2. มัสยิดที่จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีสภาพเป็นนิติบุคคล และมัสยิดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดภายใน 90 วัน

นิยาม

          สัปปุรุษประจำมัสยิด หมายถึง มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มีมติรับเข้าเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด

          อิหม่าน หมายถึง ผู้นำศาสนาอิสลาม

          คอเต็บ หมายถึง ผู้แสดงธรรมประจำมัสยิด

          บิหลั่น หมายถึง ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนากิจ

จุฬาราชมนตรี

          พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรี 1 คน เพื่อเป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ และเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

          คุณสมบัติของจุฬาราชมนตรี

                    1. เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                    2. อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี

          อำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี

                    1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อราชการ

                    2. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษา

                    3. ออกประกาศผลการดูดวงจันทร์

                    4. ออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

อิสลามวิทยาลัย

          กระทรวงศึกษาธิการอาจก่อตั้ง “อิสลามวิทยาลัย” ได้ เพื่อการศึกษาทางวิชาการ วิชาทั่วไป และวิชาชีพ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

          ให้มีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

                    1. จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน

                    2. กรรมการจากผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 คน

                    3. กรรมการอื่นที่จุฬาราชมนตรีเลือกจำนวน 1 ใน 3

          คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่

                    1. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

                    2. มีอำนาจให้คำปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

                    3. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ถ้าว่างลงให้เลือกแทนที่ว่างภายใน 90 วัน

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

          จังหวัดใดมีมัสยิดไม่น้อยกว่า 3 มัสยิด ให้จังหวัดนั้นมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 30 คน

          ให้มีสำนักงานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                    1. เป็นสัปปุรุษประจำมัสยิดไม่น้อยกว่า 1 ปี

                    2. มีภูมิลำเนาในจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

          คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประกอบไปด้วย

          1. อิหม่าน เป็นประธาน

          2. คอเต็บ เป็นรองประธาน

          3. บิหลั่น เป็นรองประธาน

          4. กรรมการอื่น ไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี